De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

 
Na een kopje koffie nam een ieder plaats in de kerkzaal waar onze scriba Ruud Muijs, als vervanger van onze Voorzitter Durk Boelens, de vergadering opende met gebed.
Na een inleiding van ds. Albert Roodenburg voerde we in kleine groepjes met elkaar het geloofsgesprek n.a.v. Matteüs 26, 57 t/m 68 (Jezus verhoord en verloochend).
Het eerste agendapunt was kennismaking met onze nieuwe koster Wessel van Ginkel, hij gaat de plaats van Lies Veenendaal innemen als zij komend juni met pensioen gaat. Wessel stelde zich voor en vertelde dat hij nu in De 3Ranken werkt waar hij, door het vertrek van de Katholieke gemeente, de helft van zijn werkzaamheden ging verliezen. Hij, en ook De Hofstad, is blij dat hij na een lange tijd van onzekerheid hier aan de slag kan gaan al zal het voor allen wennen zijn omdat hij zijn werkzaamheden over 2 kerken moet verdelen.
De kerkrentmeester van De 3Ranken en De Hofstad hebben samen afspraken gemaakt over de werkverdeling, zo zal april en mei een periode van inwerken zijn en zal Wessel daarna op de maandag en dinsdagen in De Hofstad zijn. Over de dagdelen zullen nog nadere afspraken worden en ook hoe we bijzondere gebeurtenissen opvangen zoals uitvaarten, huwelijk, etc. We zijn blij dat we zo’n ervaren koster in ons midden krijgen en wensen hem en zijn echtgenote veel succes! Als gemeente hebben we wel een uitdaging om op de dagen/dagdelen dat onze koster voor een alternatief te zorgen, de Kerkrentmeesters presenteerde een plan om dit op te vangen met gastvrouwen en gastheren. U gaat daar zeker meer over horen.
Het 2e agendapunt was Kerk-TV vanuit De Hofstad. Aanleiding waren eerdere berichten (vorig jaar) dat de FM-frequenties, waarvan ook onze Kerkradio gebruikt maakt, zouden worden vervangen door digitale radio. Gelukkig weten we nu dat dit voorlopig niet zal gebeuren want de Radiocommissie heeft weer een vergunning gekregen en zelfs een toezegging dat ook de digitale radiovariant voor onze Kerkradio beschikbaar komt.
Toch was het eerder genoemde scenario reden voor het Mediateam om na te denken over alternatieven en ze vonden dit in Kerk-TV. Om dit concreet te maken is, na instemming van de Kerkenraad en communicatie naar de gemeente, een proefopname gemaakt in verschillende diensten die tot een presentatie werd gemonteerd. De presentatie van deze montage is in de kerkenraad en ook op de gemeenteavond werd enthousiast ontvangen, een mooi middel om meer gemeenteleden (en andere belangstellenden) te betrekken. Het Mediateam gaat hiermee aan de slag en we houden u op de hoogte.
Na de pauze praatte onze scriba ons bij over de stand van zake van de commissie Toekomstperspectief, 3 werkgroepen zijn al een flinke periode aan het werk en de eerste resultaten zijn al geboekt. Zo heeft Werkgroep A (financiën) al veel werk verzet om, i.s.m. centraal, onze financiële situatie in kaart te brengen, een complexe en tijdrovende klus die nog even door loopt. Werkgroep B (werving) zal binnenkort zijn eindadvies uitbrengen over de succesvol beproefde wervingsmethode. Werkgroep C (“Stip op de horizon”) heeft in de maanden rond de jaarwisseling een uitgebreide enquête gehouden, ze waren erg blij met uw deelname (ruim 100 ingevulde enquêtes) en de resultaten worden verwerkt. Kortom wordt vervolgd. De diensten met Pasen en Hemelvaartsdag wat het volgende agendapunt. Samen met de Molukse gemeente GJPIN willen samen de diensten van Pasen en Hemelvaartsdag invulling geven. Ambtsdragers van beide gemeenten zullen dan ook dienst doen in deze diensten en de aanwezigen reageerden positief op deze samenwerking. In het Paasnummer van De Hofstedeling staat een stukje waar de Molukse gemeente zich nader voor stelt.
De laatste agendapunten komen aan bod, eerste het verzoek aan de Kerkenraad om op meerdere zondagen na de dienst koffie te mogen drinken. De Kerkenraad is positief maar stelde wel de vraag of dit qua bemensing realiseerbaar was! De Kerkrentmeesters hebben dit opgepakt en stelde de gemeente voor om elke week- of 2-wekelijks koffie te drinken en wat daarvoor nodig was. Na enige discussie kwamen we uit op de 2-wekelijks variant en wel op de 1e en 3e zondag van de maand. Mede gezien het doel, werken aan gemeenschapsvorming door meer ontmoetingen van gemeenteleden onderling, zien de Kerkrentmeesters geen bezwaar in extra kosten, wel is afgesproken om tijdens het koffiedrinken bussen te plaatsen voor uw bijdragen. M.b.t. de bemensing is er nu een groep “Koffieschenken” actief, daarin zijn maandelijks nu 20 vrijwilligers ingeroosterd, uitbreiding met enkelen is dus gewenst.
Door de taak koffie zetten en koffie schenken te splitsen kan een oproep tijdens de dienst (zoals het vraag wie de bloemen wil bezorgen) de benodigde koffie schenk(st)ers opleveren.
Het laatste agendapunt was “Vragen en opmerkingen uit de gemeente”, met als doel dat de Kerkenraad informatie deelt en de gemeenteleden (hierop) input geven.
Vraag Kerkenraad: Wie wil de startzondag van 17 september a.s. organiseren? Deze vraag is al aan groep gesteld maar als die instemmen hebben ze zeker hulp nodig!
Melding ZWO: voor komende zondag (26/3) kunnen nog gemeenteleden meedoen aan de wandeling over het prachtige Klompen pad in Wenum/Wiesel.
Vrijwilligersavond: noteert u/jij vrijdag 19 mei in uw agenda? Nadere informatie komt nog.
Vraag: Publicatie over deze gemeenteavond voor hen die vanavond niet aanwezig waren? Dit wordt verzorgd.
Opmerking Klusteam: Stel een kluslijst samen van zaken die gedaan moeten worden dan kunnen handige gemeenteleden hiermee aan de slag! Wordt meegenomen in de opzet van het Klusteam.
Vraag copyright: Denk bij publicatie op de schermen van beelden, plaatjes en liederen aan het copyright! Het Mediateam heeft hier aandacht voor.
Zorg bemensing: Er zijn veel vrijwilligers actief en nodig, is er aandacht voor dat het hen allemaal niet te veel wordt? Vanuit de Kerkenraad en Kerkrentmeesters is het devies, geen bemensing geen activiteit!
Net na half 10 sloot Gerdina Loeve de gemeenteavond met gebed.
We kijken terug op een goede avond waar veel informatie werd uitgewisseld. In de hal liggen vanaf nu intekenlijsten voor de bemensing van de (nieuwe) taken. Het gaat niet om grote- maar samen meer kleine behapbare taken, dus ziet u/jij mogelijkheden schrijf het daarop en met u/jij kijken we dan naar de mogelijkheden. Wat geweldig als u mee wilt helpen