De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening door de nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Durk Boelens.
 
N.a.v. de notulen van 5 oktober en 2 november:
- Kerkplein7 komt zichzelf op 7 december introduceren en vertellen hoe de uren richting De Hofstad ingezet kunnen worden.
- De informatiezuil in de hal is buiten werking gesteld, reden: wordt nauwelijks bekeken en het beheer is intensief.
 
Vergaderschema voor 2017:
Voorstel : elke 1e woensdag van de maand m.u.v. augustus: wordt aangenomen dus:
4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.
De scriba maakt ook het rooster wie geloofsgesprekken doen en plant de gemeenteavond/morgen en open kerkenraad in.
 
Bespreekpunten:
Mail over de Jeugd, verzoek om een gesprek plannen te met de jeugdleiders, wie van de kerkenraad gaan daar naar toe? Een kerkenraadslid biedt zich aan.
De werkgroep B (Werving) van de commissie Toekomstverkenning verzoekt de kerkenraad of de taak van Jeugd ouderling ook kan worden ingevuld als Coördinator Jeugd. De kerkenraad gaat akkoord.
 
Vertegenwoordiging Algemene Kerkenraad (AK):
Twee vertegenwoordiger zijn bekend en voor de 3e vertegenwoordiger blijft voorlopig een vacature!
 
De nieuwe kerkenraad:
Op verzoek van de voorzitters hebben alle kerkenraadsleden hun mening over het doel en het functioneren binnen de kerkenraad weergegeven, de gebundelde reacties zijn:
Doel: samen vervolgstappen bepalen
Team: respectvol, vertrouwen en goede sfeer, belangen individu ondergeschikt belang van het geheel gemeenschappelijk doel.
Het lijkt een prima idee samen een avond of dag plannen om "Kleur bekennen" en onderzoeken wat is ons gezamenlijke doel?
Twee kerkenraadleden bereiden dit voor en komen met een datum op de volgende kerkenraad.
 
Besturing De Hofstad:
Aan de hand van een presentatie wordt gediscussieerd over:        
-De kerk is geen bedrijf, maar moet wel bedrijfsmatig besturen of niet?
-Hoe zit het dan in De Hofstad?
De voorzitter stuurt een ieder de presentatie zodat iedereen in alle rust erover na kan denken.
Volgende vergadering komen we hierop terug.
 
Communicatie aan de gemeente:     
Voorstel: de Taakgroep Communicatie maakt een samenvatting van de kerkenraadsvergadering                                           
Na elke vergadering een stukje in nieuwsbrief, website - in verantwoordelijk TG communicatie.