De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
De voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek n.a.v. artikel: "Leg Jezus terug in de Kribbe"
 
De notulen van de vergadering van 16 november worden behandeld, er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, van de actielijst zijn een flink aantal punten afgehandeld.
 
Rapportages Taakgroepen en Cie. Toekomstperspectief
De Taagroepen hebben vooraf hun rapportages ingezonden, er zijn geen op-  of aanmerkingen.
Vanuit de Cie. toekomstperspectief wordt gemeld dat de werkgroep A (financiën) weer een gesprek met de financiële mensen van De AK heeft gehad.
Werkgroep B (werving) kan melden dat de eerste bezoeken positief resultaat heet gehad, er is een nieuw lid van het Mediateam en een aantal gemeenteleden zegden toe voor zaken (niet structureel) beschikbaar te zijn. De werkgroep verzoekt en krijgt van de kerkenraadsleden bijstand voor de bezoeken. De successen worden met de poppen in de kerkzaal gepresenteerd.
Werkgroep C (toekomstverkenning) is enige weken gestart met de vragenlijst, er zijn nu 25 lijsten binnen.
 
Deelronde en Vergaderschema 2017 ​​​​​
Aan het schema is toegevoegd ‘wie bereidt geloofsgesprek voor?’, gemeenteavonden en thema vergaderingen met gemeenteleden nog niet toegevoegd.
 
Vacature koster/beheerder​​​​​​​ 
Stand van zaken wordt toegelicht, de functiebeschrijving wordt n.a.v. een 2-tal opmerkingen aangepast en is daarna akkoord.
Eind deze week vindt een gesprek met het College van Kerkrentmeesters plaats.
 
Presentatie Kerkplein7
Jennie Harmeling verteld over Kerkplein7.
 - Voor iedere wijk 100 uur gereserveerd per jaar
 - Met Kerst en Pasen een groot centraal project Apeldoorn-Breed
 - De folder met meer informatie wordt uitgedeeld.
 
Besturing van De Hofstad
Besluitvorming en vervolgstappen.
Opmerkingen nav. structuur (Taakgroepen, commissies, vrijwilligers en Kerkenraad);
 - Maak jaarplannen op basis van het beleid, coördineer en evalueer d.m.v. maandelijkse rapportages. 
 - De kerkenraad (of afvaardiging) evalueert jaarlijks met elke Taakgroep.
 - Taken en verantwoordelijkheden moeten goed beschreven worden.
 - Goed in de gaten houden of het proces goed verloopt (in fases) en ondersteuning geven waar nodig.
 - Informeer de gemeente via de bekende communicatie middelen.
Naar de Commissie Toekomstverkenning: dit meenemen als ze mensen vragen om taak in gemeente te willen doen.
We gaan deze structuur proberen vorm te geven, hoe? Een vraag aan een ieder hoe? Graag Z.s.m. ideeën mailen naar de scriba!
 
Teamvorming
De kerkenraad willen we elkaar beter leren kennen, er ligt een voorstel en na uitleg en een korte discussie gaat de kerkenraad akkoord en wordt een datum gepland.
Afmeldingen naar Scriba.
 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.