De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening
De voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek n.a.v. 1 Kron. 29: 1 t/m 9
 
De notulen van 7 december 2016
Geen inhoudelijke opmerkingen; de datum van teambuilding moet zijn woensdag 18 januari 2017
Een 8-tal acties van de actielijst zijn uitgevoerd en 4 acties blijven staan.
 
Rapportages Taakgroepen en Cie. Toekomstperspectief
TG Diaconie: Pastorale hulpvraag doorgeven aan Pastoraal team.
TG Pastoraat: geen opmerkingen/vragen.
TG Communicatie: vragen over:
- het vervallen van frequentie kerkradio- is de aanleiding voor het plan van Kerk-TV.
- zorg om hoge kosten De Hofstedeling, word meegenomen naar TG com.
TG Jeugd: leiding catechese en jeugdkerk heeft er geen behoefte aan om samen te komen.
Cie.Toekomstperspectief:
- Reactie dat er wel iets wordt georganiseerd voor 20-gers (nog  2 activiteiten in de planning).
- Hebben alle kerkenraadsleden al het vragenformulier ingevuld ? Zo niet, dan graag alsnog doen!
 
Deelronde en info stand van zaken jeugdzaal
Deelronde:
- Oliebollenaktie Moldavie heeft 1400 euro opgebracht.
- Albert Roodenburg zijn vader is plotseling overleden; scriba stuurt een kaart namens kerkenraad.
- Stoelpoot doppen bestelt door kerkrentmeesters, binnenkort worden ze vervangen.
Info stand van zaken jeugdzaal:
De verbouw van de jeugdzaal is nog niet gestart, voor de betrokkenen erg velend. Duurt nu al bijna 2 jaar. De gebruikers van de zaal (Hofkids, KND, Jeugdkerk, Catechese) zitten nog niet op één lijn over indeling. De voorzitter gaat deze groepen bij elkaar brengen om een oplossing te vinden.
 
Vacature koster/beheerder
De kerkrentmeesters geven uitleg over de laatste stand van zake en er wordt gediscussieerd over een mogelijk voorstel. Het voorstel krijgt instemming van de vergadering en zal ter goedkeuring aan het College van Kerkrentmeesters worden voorgelegd.
Tevens is afgesproken dat de regels en randvoorwaarden voor verhuur van de zalen dienen vastgelegd te worden. Kerkrentmeesters maken een opzet, die op eerstvolgende Kerkenraad behandeld kan worden.
 
Besturing van De Hofstad
- De voorzitter gaat namens de kerkenraad op bezoek bij de Taakgroepen. Alle taakgroepen geven hiervoor hun vergader data door. Tegelijkertijd wordt gezocht naar de kaders, taakomschrijvingen, beleidsplan. De Taakgroepen worden gevraagd om een jaarplan en een begroting te maken met als basis de zaken uit het beleidsplan en cie Toekomstverkenning.
- Met de jeugd en hun ouders wordt contact opgenomen met Kerkplein 7 om te komen tot een actieplan.
- Datum gemeenteavond 22 maart 2017.  TG com. zorgt voor publicaties.
 
Kerk en Privacy ( zie stuk TG communicatie)
Het voorbeeld van de kerkgemeente van Zeist wordt eenvoudiger bevonden en er komt ook een passage over foto’s in voor. Op- en aanmerkingen z.s.m. per mail naar TG com.
TG com. komt met een nieuw voorstel ter besluitvorming op de Kerkenraad van 1 feb.
 
Evaluatie van de vergadering
Voorstel om op laatste vergadering voor de zomervakantie te evalueren wordt als besluit aangenomen.
 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.