De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening
De scriba opent de vergadering, na het openingsgebed voeren het geloofsgesprek n.a.v. Mat. 5: 13-16.​​
 
De notulen van 4 januari 2017​​​​​​
Geen inhoudelijke opmerkingen;
 
Actieslijst
Een aantal acties kunnen van de actielijst en er wordt één actiepunt toegevoegd.
Publiceren:
- rekeningnummer wijkkas op colofon van de website.
- Gemeente woensdagavond 22 maart. Agendapunt wekelijks koffiedrinken waar extra vrijwilligers nodig zijn?
- Interne vacature plaatsen in de Nieuwsbrief voor acquisitie medewerker.
- Vrijwilligersavond op 19 mei
- Opnames Kerk-TV op zondag 12 en 26 feb, publiceren in Zondagsbrief en nieuwsbrief
 
Rapportages Taakgroepen
Cie. Toekomstverkenning: verwerking enquete, blij met ruim 100 reacties publiceren.
Taakgroep Communicatie:
- Evelien van der Velden wordt de nieuwe coördinator van de Taakgroep, Ad Heij blijft de Taakgroep vertegenwoordigen in de Kerkenraad.
- Proefopnames kerk-TV vinden na overleg met predikanten plaats op 12 en 26 feb.
- Op de kerkenraad van 1 maart willen we de gemonteerde uitzending tonen.
- Vraag over het rekeningnummer van dé Wijkkas: stond op de website en zal ook in De Hofstedeling en Nieuwsbrief geplaatst worden.
- Privacy reglement komt in de volgende kerkenraad.
 
Deelronde​​​​
Vanuit de AK:
- perspectief wordt vervraaid en digitaal aangeboden.
- aanstelling Ad van Wijlhuizen als missionair werker naast Cora Krispijn.
- aanstellingstijd medewerkers niet meer voor onbepaalde tijd (4 jaar voor Predikanten wordt nog nader bekeken)
- werkgroep gevormd voor organiseren bezinnings-dag: “waar staan we en wat nu?” 
Vanuit Classis:
- in 2018 : herstructurering; vereenvoudigen ook van kerkorde; groter gebeid maar minder vergaderingen.
 
Koster/beheerder
Er is een overleg geweest waarin zijn de kerkrentmeesters geïnformeerd over de in- en outs van de verhuur werkzaamheden.
Er is nu een goed beeld over de gehanteerde regels en randvoorwaarden voor de verhuur. De volgende actie is om zo veel mogelijk zaken vast te leggen en de verhuur druk van de zalen en inzet personeel/vrijwilligers duidelijke te krijgen. Doel is om de kerkenraad in de volgende vergadering te informeren en zo mogelijk met een voorstel te komen over de verdere invulling van de verhuur en personele inzet.
 
Verzoek W.H.O.E.
De kerkenraad gaat akkoord met het verzoek voor een dankdienst 10 december 2017 ​vanwege het 25-jarig bestaan wordt goedgekeurd.
 
Diverse gesprekspunten
- wekelijks koffiedrinken: wordt meegenomen en gevraagd op de gemeenteavond van 22 maart.
- aandacht voor de actiepunten die niet aan een Taakgroep behoren, Jaarplanning maken? Scriba gaat dit bijhouden.
- Startzondag komt op de agenda van 1 maart 2017
 
Mudanthe
- Koken in De Hofstad, overleg met Eetproject over gebruik spullen.
- Hoeveel vrijwilligers moet De Hofstad leveren? Misschien Zuid-breed insteken en Samuel- en Taberbakelkerk vragen om mee te doen!
 
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader.