De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening
De scriba opent de vergadering, na het openingsgebed voeren we het over het vasten in de 40-dagen tijd, Matt. 6:6-17
 
Deelronde
Gezinsprogramma op 21 mei (na de kerkdienst) organiseren, kinderen worden bezig gehouden en met ouders wordt een programma over hoe zij kerkzijn beleven.
 
De notulen van 1 februari 2017
Geen inhoudelijke opmerkingen.
 
Actielijst
Een aantal acties zijn afgerond en anderen komen in deze vergadering aan de orde.
 
Presentatie proefuitzending Kerk-TV
In de kerkzaal wordt een compilatie van opnames uit 3 diensten getoond.
In de aansluitende discussie zijn de reacties positief; het meeleven van gemeenteleden thuis is erg belangrijk; gastpredikanten vooraf informeren; kosten zijn helder; uitbreiding mediateam nodig. Op de gemeenteavond wordt een verkorte versie getoond. Besluitvorming in de volgende kerkenraadsvergadering.
 
Commissie toekomstperspectief
Van de verschillende werkgroepen worden de rapportages besproken. Dit wordt ook een agendapunt op de gemeenteavond van 22 maart 2017.
 
Rapportages Taakgroepen
Taakgroep Communicatie:
- FM frequentie kerkradio gaan voorlopig niet verdwijnen, de verwachting is dat de Kerkradio ook digitaal (DAB+) uitgezonden gaat worden.
Vieren en gemeente:
- De Molukse gemeente sluit graag aan bij de dienst van Pasen (1e paasdag) en hemelvaart en ook als ambtsdragers mee doen. Wel melden dit op de gemeenteavond en in de media. Verzoek naar de Molukse gemeente om een stukje in De Hofstedeling te schrijven.
Wijkraad van Kerkrentmeesters:
- Nieuwe koster: Na akkoord College van Kerkrentmeesters is er een overleg met de kerkrentmeesters van De 3Ranken en De Hofstad geweest, positief maar lastig qua invulling van dagen. Kennismaking met de koster en koster en medewerkers van De Hofstad staat gepland. Ook zal de nieuwe koster op de gemeenteavond aanwezig zijn voor nadere kennismaking met de gemeente.
 
Aandachts-/actiepunten
- Organisatie Startzondag, wie organiseert dit? Er komt een idee uit de vergadering, zij worden benadert, lukt het niet dan inbrengen op de gemeenteavond.
- Vrijwilligers avond op 19 mei 2017.
- Kunst in de kerk: kerkenraad gaat akkoord met nieuwe schilderijen van Marjolein Zeilstra (over de gewelven van de Domkerk) als proef in de kerkzaal.
- Kerkbalans: stand is € 161.000,=, 0-toezeggers krijgen een brief tot uitschrijving, toezeggers waarvan we nog geen reactie hebben gekregen worden benadert.
                                                
De kerkenraad wordt afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.