De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Opening
De scriba gaat voor in gebed en daarna voeren we het Geloofsgesprek.
 
Notulen 6 september 2017
- punt 11: Aandacht besteden aan opheffing cantorij in dienst 25 december 2017, op de agenda van november.
 
Acties en besluiten
- Stuk regels en gebruik gebouw verhuur; wordt doorgestuurt aan allen en scriba.
- Alle kerkenraadsleden voor de dienst van 8-10 verzamelen in de Consistorie.
 
Rapportages: 
Taakgroep communicatie:
    KerkTV is per september live gegaan, de laatste diensten zijn al z'n 100 keer bekeken (live en achteraf), we krijgen enthousiaste reactie uit de gemeente en daar buiten. Meer info in De Hofstedeling en de website.
    Verjaardagskaart, de coördinatie is overgenomen, echter voor 1 jaar. Komend jaar benaderen we de gemeente of zij de verjaardagskaart op prijs stellen en of daarvoor de open staande vacatures voor bezorgers kunnen worden ingevuld (mn. Staatsliedenbuurt). Lukt dat niet dan zien we geen andere mogelijkheid om te stoppen, jammer weer een contactmoment met de gemeente minder!
    Kerkrentmeesters, de werkdruk is erg hoog en hebben dringend behoefte aan versterking nu ook onze secretaris ons gaat verlaten.
 
Deelronde​​​​​​​​​
    Kinderrest is erg leuk, zo'n 14 kinderen koken olv een enthousiaste dame. Misschien eenieder om dit als Hofstad voort te zetten, op agenda nov.
    Scriba: gesprek met predikanten over hoe verder na vertrek Gerdina.
    Exit gesprek met Gerdina is gevoerd. Verslagen worden met Kerkenraad gedeeld.
    Wouter stopt met Handje hulp.
    Mail over acties voor Serious Request, publiceren.
   
Commissie Toekomstperspectief
Mondelinge toelichting door de voorzitter over Commissie Financiën over de financiële kaders rond inkomsten en uitgaven over de komende 5 jaar.
Bespreken op extra Kerkenraad op di 10 okt. Om 19.30 uur in De Hofstad incl. de agendapunten 7 t/m 12.
Resultaten presenteren op de gemeente avond op 15 november 2017.
 
Afsluiting met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.​​​​
 
 
Uit de Kerkenraad van 6 september 2017
 
Opening:
Onze waarnemend voorzitter opent met gebed de vergadering en aansluitend voeren we het Geloofsgesprek n.a.v. het artikel uit Trouw over: “Lege stoel voor duurzame toekomst”
 
Afscheid ds. Gerdina Loeve:
- Afscheidsdienst 8 oktober 10.00 u- Henk en Marjanne gaan de voorbereiding verzorgen.
- vrijdag 6 oktober is er afscheid van gemeenteleden d.m.v feestelijke borrel.
- Afscheid collega’s gebeurt in Werkgemeenschap 16 september
- Intrede is 22 oktober 14.30 uur in Bleiswijk
 
Notulen Kerkenraad 7 juni 2017:
punt 4: Wat gaan we doen met Pastoraat St Marie/Avondzon? M.b.t. de presentatie van de financiën en stip aan de horizon wachten we nog even met een besluit.
punt 11: Aandacht besteden aan opheffing cantorij in dienst 25 december 2017, op agenda november.
Actielijst:
56: Nieuwe coördinator Verjaardagsgroet voor 1 jaar, dan kijken of er nog genoeg bemensing is om te bezorgen en anders stoppen we ermee.
65: Hindrik, Janneke en Wim treden af. Marja wordt diaconaal medewerker, Gert wordt herbevestigd en Alice Logtenberg wordt Jeugddiaken, ook vragen of Thea Schafer ( voorzitter: duobaan met Durk)
    Wordt bevestigd.
 
Deelronde:
Thea gaat samen met Durk de taak als voorzitter doen (Duo-baan)
Mondelinge toelichting door Durk over Commissie Financiën t.av. vervanging Gerdina:
Dit jaar afronding comm. Toekomstverkenning. Volgende vergadering resultaten financiele ruimte, (voorstel op basis van meerjarenraming) afronding enquête samen een meerjarenplan maken (stip aan de horizon)
Woensdag 15 november Gemeenteavond – plannen presenteren
 
Kinderresto i.s.m. Mudanthe:
1e ronde van kinderresto een succes, zijn bij Mudanthe begonnen en gaan vanaf 4 oktober aan de slag in De Hofstad. Woensdag middag van 14.00-17.00 uur.
12 september kijken hoe en waar, Henk en Ruud Kelderman zijn hierbij.
Vrijwilligers vragen aan de gemeente , Henk en Inge stellen zich ook beschikbaar
Henk was nog door Mudanthe benaderd over project (Kerk en Wereld) Informatie wordt doorgestuurd als Henk het heeft ontvangen door scriba
 
Rapportages:
- TG Pastoraat: Hoe nu verder met vacatures?
- Gastpredikant benaderen, Margreet meldt dit bij TG VEG. Zorg om bemensing OvD nu er weer mensen aftreden.
- Overdracht Wijkadministratie (Henk en Sientje)
- Moment van afscheid op 29 oktober bij afscheid/bevestiging ambtsdragers (bv Lied)
- Cursus leiden uitvaartdiensten door gemeenteleden. Heel belangrijk ter ondersteuning predikant, vragen aan gemeenteleden in afkondiging- en persoonlijke benadering.
- Wie verhalen/stukjes heeft over/voor serieus request voor perspectief kan dit melden bij Ditta Slot
 
Startzondag:
Op 10 september en start Vredesweek(in de Hofstad) 16 september. Komt allen, ook zaterdagavond op de borrel
Scriba:
Woord van dank van de scriba aan Henk voor het waarnemen van de taak als voorzitter.
 
Rondvraag:
12 september informatieavond over de Israëlreis in het voorjaar 2018
 
Afsluiting met gezamenlijk bidden “Onze Vader”