De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Kerkenraad

Opening door de nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Durk Boelens.
 
N.a.v. de notulen van 5 oktober en 2 november:
- Kerkplein7 komt zichzelf op 7 december introduceren en vertellen hoe de uren richting De Hofstad ingezet kunnen worden.
- De informatiezuil in de hal is buiten werking gesteld, reden: wordt nauwelijks bekeken en het beheer is intensief.
 
Vergaderschema voor 2017:
Voorstel : elke 1e woensdag van de maand m.u.v. augustus: wordt aangenomen dus:
4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.
De scriba maakt ook het rooster wie geloofsgesprekken doen en plant de gemeenteavond/morgen en open kerkenraad in.
 
Bespreekpunten:
Mail over de Jeugd, verzoek om een gesprek plannen te met de jeugdleiders, wie van de kerkenraad gaan daar naar toe? Een kerkenraadslid biedt zich aan.
De werkgroep B (Werving) van de commissie Toekomstverkenning verzoekt de kerkenraad of de taak van Jeugd ouderling ook kan worden ingevuld als Coördinator Jeugd. De kerkenraad gaat akkoord.
 
Vertegenwoordiging Algemene Kerkenraad (AK):
Twee vertegenwoordiger zijn bekend en voor de 3e vertegenwoordiger blijft voorlopig een vacature!
 
De nieuwe kerkenraad:
Op verzoek van de voorzitters hebben alle kerkenraadsleden hun mening over het doel en het functioneren binnen de kerkenraad weergegeven, de gebundelde reacties zijn:
Doel: samen vervolgstappen bepalen
Team: respectvol, vertrouwen en goede sfeer, belangen individu ondergeschikt belang van het geheel gemeenschappelijk doel.
Het lijkt een prima idee samen een avond of dag plannen om "Kleur bekennen" en onderzoeken wat is ons gezamenlijke doel?
Twee kerkenraadleden bereiden dit voor en komen met een datum op de volgende kerkenraad.
 
Besturing De Hofstad:
Aan de hand van een presentatie wordt gediscussieerd over:        
-De kerk is geen bedrijf, maar moet wel bedrijfsmatig besturen of niet?
-Hoe zit het dan in De Hofstad?
De voorzitter stuurt een ieder de presentatie zodat iedereen in alle rust erover na kan denken.
Volgende vergadering komen we hierop terug.
 
Communicatie aan de gemeente:     
Voorstel: de Taakgroep Communicatie maakt een samenvatting van de kerkenraadsvergadering                                           
Na elke vergadering een stukje in nieuwsbrief, website - in verantwoordelijk TG communicatie.
Gemeenteavond
Op woensdag 12 oktober wordt u/jij weer bijgepraat over alles wat er binnen onze wijkgemeente gaande is. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 is er koffie.
U/jij komt toch ook want er is veel te vertellen en te discussiëren.
 
Mudanthe
Het afgelopen seizoen is de samenwerking met Mudanthe intensief geweest, binnenkort  gaat de kerkenraad met het bestuur van Mudanthe in gesprek over de toekomst.
 
De sleutel in Zuid
Deze pioniersplek is gericht op kinderen in de wijk Zuid in Apeldoorn gestart op maandagmiddag in het gebouw van Mudanthe (Eksterweg 71).
 
Gemeentezang en begeleiding
De kerkenraad heeft een mail van organist Marc Woning besproken, hij zet daarin helder uiteen hoe hij een dienst voorbereid en de gemeente tijdens de Erediensten ondersteund. Daarnaast is er met het vertrek van Herman Jansen een vacature ontstaan. De mail wordt doorgestuurd naar Taakgroep Vieren en Gemeente met het verzoek dat de TG z.s.m. een overleg plant met alle organisten, een kerkrentmeester, en een 2-tal kerkenraadsleden om in gesprek te gaan over muziek enz. en het aanstellen van oranist/pianist in de plaats van Herman Jansen.
 
3e werkgroep Cie. Toekomstperspectief gestart
Nadat de werkgroep A (financiën) en werkgroep B (werving vrijwilligers) deze zomer zijn gestart is ook werkgroep C (Waar gaan we naar toe? Stip op de horizon) gestart met zijn werkzaamheden. Binnenkort zullen zij gemeenteleden benaderen met een vragenlijst.
Vertegenwoordiging Algemene Kerkenraad
Voor het nieuwe seizoen wisselt de afvaardiging van De Hofstad naar de AK.
 
Jeugdkerk
Met ingang van 2017 wijzigt de Jeugdkerk naar 1 keer per maand, is dan Jeugdkerk op de 2e zondags van de maand. Reden is het gebrek aan leiding.
 
Opknappen Jeugdzaal
De Kerkrentmeesters hebben een plan en begroting gekregen voor het opknappen van de Jeugdzaal.
Deze is goedgekeurd en de plannen worden binnenkort gecommuniceerd.
 
Bevestigen en aftreden ambtsdragers
In de dienst van zondag 9 oktober vindt plaats:
- de herbevestiging van Jan Beeuwkes (ouderling-kerkrentmeester);
- de bevestiging van Inge Wouters (pastoraal ouderling) en Albert Ruiter (diaken);
- het aftreden van Henk van Giessel, Jan Hazeleger, Piet Braad en Marjan van Rootselaar.

Subcategorieën