De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Kerkenraad

Opening
De (wnd) voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek uit 40-dagentijd kalender van vandaag: "Liefde die volhoudt"
 
Deelronde
De Duitse jongeren kunnen terecht in de Grote Kerk.
In de Classis wordt gewerkt aan de nieuwe kerkorde.
 
Notulen vergadering 1 maart
31 mei is op een woensdag dit moet zijn 28 mei voor aandacht inde dienst.
0-toezeggers die al jaren geen bijdrage doen krijgen een brief of ze toe willen zeggen of lid willen blijven.
 
Actielijst
Punt 2) Ontvangst van Kerkradio mbv. het DAB+ signaal is nog wel problematisch, hogere mast dan nu nodig.
Koffie schenkers; het huidige rooster wordt aangevuld met de extra dagen (1e en 3e zondag) zetters en schenkers.
Kom in mijn tuin op 2e en 4e zondag. Wanneer is eetproject, dan geen koffiedrinken?
 
Definitief besluit Kerk-TV .
Predikanten: zag er goed uit maar de beelden bij bidden hoeft niet. Wanneer worden de beelden uitgezonden. Hoe zit het met de rechten, teksten en liederen, etc.
De FM-zender blijft voorlopig beschikbaar. Zorgvuldigheid is van groot belang, protocol is van belang en ook evaluatie.
De kerkenraad gaat akkoord met start van Kerk-TV.
Resultaten besproken in de TGC, komende maanden test opnames en –uitzendingen welke voor de TGC en de Kerkenraad te zien zijn. Start in september. Procedures en afspraken (koren, gastpredikanten, etc.) opstellen.
Startzondag op 10 september, eetproject 2e zondag.
Moldavië groep presenteert de inhoudelijke ervaringen van de reis.
Thema is "Een open huis" aanmelden nieuwsbrief, zie website PKN.
Wie organiseert de Startzondag? Er worden namen genoemd, de scriba zal hen vragen.
 
Rapportages: Taakgroepen Jeugd, Jeugdkerk, Communicatie, Pastoraat en Diaconie. 
Taakgroep communicatie:
- Paasnummer De Hofstedeling in kleur en voor € 400,= door internetdrukker gedrukt. Plaatsen in de nieuwsbrief en tevens vermelden dat de kosten niet hoger zijn, actie TGC.
- Verjaardagsgroet 2017: - Coördinator stopt, zoeken naar een coördinator, taakomschrijving maken incl. tijdsbeslag en plaatsen in de Nieuwsbrief en Zondagsbrief.
- Nieuwe foto verjaardagskaart seizoen 2017-2018 (jaarthema nog niet bekend)
Pastoraat: Nieuwe woningen, Arnhemseweg, uitnodigen voor Pinksteren, er zijn nog 300 doosjes met Pepermunt. Actie brief wordt gemaakt.
Diaconie: Als inbreng voor de vergadering: Voorstel om de gemeente te laten delen in onze nood: Voortgang Toekomst commissie stagneert, het plan rondom speerpunt jeugd komt in de knel, omdat er mensen op cruciale punten door ziekte uitvallen.
 - Afspraken over collecte tijdens de Hemelvaartdienst met de Molukse kerk. Diakonie neemt contact op met de voorzitter van de Molukse kerk.
 - Keuzes maken waarin we (predikanten en kerkenraad) de beschikbare tijd aan besteden.
 - Vanuit een gift van een gemeentelid krijgen een aantal gezinnen (200) een gratie kaartje voor kinderboerderij Malkenschoten.
    nav brief jeugd ze uitnodigen om eea toe te lichten in de kerkenraad of afvaardiging, keuze aan de Jeugdkerk.
 
Vrijwilligersavond 19 mei
Er zijn aantal mensen mee bezig, binnenkort hebben ze hierover een overleg.
 
Kinderresto 2017, mondelinge toelichting scriba.
Bureau rest, actie dmv kookproject voor kinderen 8-12 jaar (5,6,7 basisschool, ouders en kinderen uit Zuid) te leren samenwerken tgv zelfbeeld. Prof. Kookprogramma (landelijk) met kok in 3 middagen. Nodig is een keuken en ruimte om te eten. Start medio april, lijkt niet haalbaar! Voordelen: meer bekendheid voor de Hofstad. Keuken of Jeugdzaal, gebruik kookspullen en servies iom Lilian. Wat zijn de personele randvoorwaarden. Het draait al een paar andere wijken (Orden en Zevenhuizen).
Hoe is het vervolg, 1e jaar met bureau en daarna op eigen benen.
 
Afsluiting met het gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
Opening
De scriba opent de vergadering, na het openingsgebed voeren we het over het vasten in de 40-dagen tijd, Matt. 6:6-17
 
Deelronde
Gezinsprogramma op 21 mei (na de kerkdienst) organiseren, kinderen worden bezig gehouden en met ouders wordt een programma over hoe zij kerkzijn beleven.
 
De notulen van 1 februari 2017
Geen inhoudelijke opmerkingen.
 
Actielijst
Een aantal acties zijn afgerond en anderen komen in deze vergadering aan de orde.
 
Presentatie proefuitzending Kerk-TV
In de kerkzaal wordt een compilatie van opnames uit 3 diensten getoond.
In de aansluitende discussie zijn de reacties positief; het meeleven van gemeenteleden thuis is erg belangrijk; gastpredikanten vooraf informeren; kosten zijn helder; uitbreiding mediateam nodig. Op de gemeenteavond wordt een verkorte versie getoond. Besluitvorming in de volgende kerkenraadsvergadering.
 
Commissie toekomstperspectief
Van de verschillende werkgroepen worden de rapportages besproken. Dit wordt ook een agendapunt op de gemeenteavond van 22 maart 2017.
 
Rapportages Taakgroepen
Taakgroep Communicatie:
- FM frequentie kerkradio gaan voorlopig niet verdwijnen, de verwachting is dat de Kerkradio ook digitaal (DAB+) uitgezonden gaat worden.
Vieren en gemeente:
- De Molukse gemeente sluit graag aan bij de dienst van Pasen (1e paasdag) en hemelvaart en ook als ambtsdragers mee doen. Wel melden dit op de gemeenteavond en in de media. Verzoek naar de Molukse gemeente om een stukje in De Hofstedeling te schrijven.
Wijkraad van Kerkrentmeesters:
- Nieuwe koster: Na akkoord College van Kerkrentmeesters is er een overleg met de kerkrentmeesters van De 3Ranken en De Hofstad geweest, positief maar lastig qua invulling van dagen. Kennismaking met de koster en koster en medewerkers van De Hofstad staat gepland. Ook zal de nieuwe koster op de gemeenteavond aanwezig zijn voor nadere kennismaking met de gemeente.
 
Aandachts-/actiepunten
- Organisatie Startzondag, wie organiseert dit? Er komt een idee uit de vergadering, zij worden benadert, lukt het niet dan inbrengen op de gemeenteavond.
- Vrijwilligers avond op 19 mei 2017.
- Kunst in de kerk: kerkenraad gaat akkoord met nieuwe schilderijen van Marjolein Zeilstra (over de gewelven van de Domkerk) als proef in de kerkzaal.
- Kerkbalans: stand is € 161.000,=, 0-toezeggers krijgen een brief tot uitschrijving, toezeggers waarvan we nog geen reactie hebben gekregen worden benadert.
                                                
De kerkenraad wordt afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader.
Opening
De scriba opent de vergadering, na het openingsgebed voeren het geloofsgesprek n.a.v. Mat. 5: 13-16.​​
 
De notulen van 4 januari 2017​​​​​​
Geen inhoudelijke opmerkingen;
 
Actieslijst
Een aantal acties kunnen van de actielijst en er wordt één actiepunt toegevoegd.
Publiceren:
- rekeningnummer wijkkas op colofon van de website.
- Gemeente woensdagavond 22 maart. Agendapunt wekelijks koffiedrinken waar extra vrijwilligers nodig zijn?
- Interne vacature plaatsen in de Nieuwsbrief voor acquisitie medewerker.
- Vrijwilligersavond op 19 mei
- Opnames Kerk-TV op zondag 12 en 26 feb, publiceren in Zondagsbrief en nieuwsbrief
 
Rapportages Taakgroepen
Cie. Toekomstverkenning: verwerking enquete, blij met ruim 100 reacties publiceren.
Taakgroep Communicatie:
- Evelien van der Velden wordt de nieuwe coördinator van de Taakgroep, Ad Heij blijft de Taakgroep vertegenwoordigen in de Kerkenraad.
- Proefopnames kerk-TV vinden na overleg met predikanten plaats op 12 en 26 feb.
- Op de kerkenraad van 1 maart willen we de gemonteerde uitzending tonen.
- Vraag over het rekeningnummer van dé Wijkkas: stond op de website en zal ook in De Hofstedeling en Nieuwsbrief geplaatst worden.
- Privacy reglement komt in de volgende kerkenraad.
 
Deelronde​​​​
Vanuit de AK:
- perspectief wordt vervraaid en digitaal aangeboden.
- aanstelling Ad van Wijlhuizen als missionair werker naast Cora Krispijn.
- aanstellingstijd medewerkers niet meer voor onbepaalde tijd (4 jaar voor Predikanten wordt nog nader bekeken)
- werkgroep gevormd voor organiseren bezinnings-dag: “waar staan we en wat nu?” 
Vanuit Classis:
- in 2018 : herstructurering; vereenvoudigen ook van kerkorde; groter gebeid maar minder vergaderingen.
 
Koster/beheerder
Er is een overleg geweest waarin zijn de kerkrentmeesters geïnformeerd over de in- en outs van de verhuur werkzaamheden.
Er is nu een goed beeld over de gehanteerde regels en randvoorwaarden voor de verhuur. De volgende actie is om zo veel mogelijk zaken vast te leggen en de verhuur druk van de zalen en inzet personeel/vrijwilligers duidelijke te krijgen. Doel is om de kerkenraad in de volgende vergadering te informeren en zo mogelijk met een voorstel te komen over de verdere invulling van de verhuur en personele inzet.
 
Verzoek W.H.O.E.
De kerkenraad gaat akkoord met het verzoek voor een dankdienst 10 december 2017 ​vanwege het 25-jarig bestaan wordt goedgekeurd.
 
Diverse gesprekspunten
- wekelijks koffiedrinken: wordt meegenomen en gevraagd op de gemeenteavond van 22 maart.
- aandacht voor de actiepunten die niet aan een Taakgroep behoren, Jaarplanning maken? Scriba gaat dit bijhouden.
- Startzondag komt op de agenda van 1 maart 2017
 
Mudanthe
- Koken in De Hofstad, overleg met Eetproject over gebruik spullen.
- Hoeveel vrijwilligers moet De Hofstad leveren? Misschien Zuid-breed insteken en Samuel- en Taberbakelkerk vragen om mee te doen!
 
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek n.a.v. 1 Kron. 29: 1 t/m 9
 
De notulen van 7 december 2016
Geen inhoudelijke opmerkingen; de datum van teambuilding moet zijn woensdag 18 januari 2017
Een 8-tal acties van de actielijst zijn uitgevoerd en 4 acties blijven staan.
 
Rapportages Taakgroepen en Cie. Toekomstperspectief
TG Diaconie: Pastorale hulpvraag doorgeven aan Pastoraal team.
TG Pastoraat: geen opmerkingen/vragen.
TG Communicatie: vragen over:
- het vervallen van frequentie kerkradio- is de aanleiding voor het plan van Kerk-TV.
- zorg om hoge kosten De Hofstedeling, word meegenomen naar TG com.
TG Jeugd: leiding catechese en jeugdkerk heeft er geen behoefte aan om samen te komen.
Cie.Toekomstperspectief:
- Reactie dat er wel iets wordt georganiseerd voor 20-gers (nog  2 activiteiten in de planning).
- Hebben alle kerkenraadsleden al het vragenformulier ingevuld ? Zo niet, dan graag alsnog doen!
 
Deelronde en info stand van zaken jeugdzaal
Deelronde:
- Oliebollenaktie Moldavie heeft 1400 euro opgebracht.
- Albert Roodenburg zijn vader is plotseling overleden; scriba stuurt een kaart namens kerkenraad.
- Stoelpoot doppen bestelt door kerkrentmeesters, binnenkort worden ze vervangen.
Info stand van zaken jeugdzaal:
De verbouw van de jeugdzaal is nog niet gestart, voor de betrokkenen erg velend. Duurt nu al bijna 2 jaar. De gebruikers van de zaal (Hofkids, KND, Jeugdkerk, Catechese) zitten nog niet op één lijn over indeling. De voorzitter gaat deze groepen bij elkaar brengen om een oplossing te vinden.
 
Vacature koster/beheerder
De kerkrentmeesters geven uitleg over de laatste stand van zake en er wordt gediscussieerd over een mogelijk voorstel. Het voorstel krijgt instemming van de vergadering en zal ter goedkeuring aan het College van Kerkrentmeesters worden voorgelegd.
Tevens is afgesproken dat de regels en randvoorwaarden voor verhuur van de zalen dienen vastgelegd te worden. Kerkrentmeesters maken een opzet, die op eerstvolgende Kerkenraad behandeld kan worden.
 
Besturing van De Hofstad
- De voorzitter gaat namens de kerkenraad op bezoek bij de Taakgroepen. Alle taakgroepen geven hiervoor hun vergader data door. Tegelijkertijd wordt gezocht naar de kaders, taakomschrijvingen, beleidsplan. De Taakgroepen worden gevraagd om een jaarplan en een begroting te maken met als basis de zaken uit het beleidsplan en cie Toekomstverkenning.
- Met de jeugd en hun ouders wordt contact opgenomen met Kerkplein 7 om te komen tot een actieplan.
- Datum gemeenteavond 22 maart 2017.  TG com. zorgt voor publicaties.
 
Kerk en Privacy ( zie stuk TG communicatie)
Het voorbeeld van de kerkgemeente van Zeist wordt eenvoudiger bevonden en er komt ook een passage over foto’s in voor. Op- en aanmerkingen z.s.m. per mail naar TG com.
TG com. komt met een nieuw voorstel ter besluitvorming op de Kerkenraad van 1 feb.
 
Evaluatie van de vergadering
Voorstel om op laatste vergadering voor de zomervakantie te evalueren wordt als besluit aangenomen.
 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
De voorzitter opent de vergadering en we voeren het geloofsgesprek n.a.v. artikel: "Leg Jezus terug in de Kribbe"
 
De notulen van de vergadering van 16 november worden behandeld, er zijn geen inhoudelijke opmerkingen, van de actielijst zijn een flink aantal punten afgehandeld.
 
Rapportages Taakgroepen en Cie. Toekomstperspectief
De Taagroepen hebben vooraf hun rapportages ingezonden, er zijn geen op-  of aanmerkingen.
Vanuit de Cie. toekomstperspectief wordt gemeld dat de werkgroep A (financiën) weer een gesprek met de financiële mensen van De AK heeft gehad.
Werkgroep B (werving) kan melden dat de eerste bezoeken positief resultaat heet gehad, er is een nieuw lid van het Mediateam en een aantal gemeenteleden zegden toe voor zaken (niet structureel) beschikbaar te zijn. De werkgroep verzoekt en krijgt van de kerkenraadsleden bijstand voor de bezoeken. De successen worden met de poppen in de kerkzaal gepresenteerd.
Werkgroep C (toekomstverkenning) is enige weken gestart met de vragenlijst, er zijn nu 25 lijsten binnen.
 
Deelronde en Vergaderschema 2017 ​​​​​
Aan het schema is toegevoegd ‘wie bereidt geloofsgesprek voor?’, gemeenteavonden en thema vergaderingen met gemeenteleden nog niet toegevoegd.
 
Vacature koster/beheerder​​​​​​​ 
Stand van zaken wordt toegelicht, de functiebeschrijving wordt n.a.v. een 2-tal opmerkingen aangepast en is daarna akkoord.
Eind deze week vindt een gesprek met het College van Kerkrentmeesters plaats.
 
Presentatie Kerkplein7
Jennie Harmeling verteld over Kerkplein7.
 - Voor iedere wijk 100 uur gereserveerd per jaar
 - Met Kerst en Pasen een groot centraal project Apeldoorn-Breed
 - De folder met meer informatie wordt uitgedeeld.
 
Besturing van De Hofstad
Besluitvorming en vervolgstappen.
Opmerkingen nav. structuur (Taakgroepen, commissies, vrijwilligers en Kerkenraad);
 - Maak jaarplannen op basis van het beleid, coördineer en evalueer d.m.v. maandelijkse rapportages. 
 - De kerkenraad (of afvaardiging) evalueert jaarlijks met elke Taakgroep.
 - Taken en verantwoordelijkheden moeten goed beschreven worden.
 - Goed in de gaten houden of het proces goed verloopt (in fases) en ondersteuning geven waar nodig.
 - Informeer de gemeente via de bekende communicatie middelen.
Naar de Commissie Toekomstverkenning: dit meenemen als ze mensen vragen om taak in gemeente te willen doen.
We gaan deze structuur proberen vorm te geven, hoe? Een vraag aan een ieder hoe? Graag Z.s.m. ideeën mailen naar de scriba!
 
Teamvorming
De kerkenraad willen we elkaar beter leren kennen, er ligt een voorstel en na uitleg en een korte discussie gaat de kerkenraad akkoord en wordt een datum gepland.
Afmeldingen naar Scriba.
 
De vergadering wordt afgesloten met gebed.
Opening door de nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Durk Boelens.
 
N.a.v. de notulen van 5 oktober en 2 november:
- Kerkplein7 komt zichzelf op 7 december introduceren en vertellen hoe de uren richting De Hofstad ingezet kunnen worden.
- De informatiezuil in de hal is buiten werking gesteld, reden: wordt nauwelijks bekeken en het beheer is intensief.
 
Vergaderschema voor 2017:
Voorstel : elke 1e woensdag van de maand m.u.v. augustus: wordt aangenomen dus:
4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.
De scriba maakt ook het rooster wie geloofsgesprekken doen en plant de gemeenteavond/morgen en open kerkenraad in.
 
Bespreekpunten:
Mail over de Jeugd, verzoek om een gesprek plannen te met de jeugdleiders, wie van de kerkenraad gaan daar naar toe? Een kerkenraadslid biedt zich aan.
De werkgroep B (Werving) van de commissie Toekomstverkenning verzoekt de kerkenraad of de taak van Jeugd ouderling ook kan worden ingevuld als Coördinator Jeugd. De kerkenraad gaat akkoord.
 
Vertegenwoordiging Algemene Kerkenraad (AK):
Twee vertegenwoordiger zijn bekend en voor de 3e vertegenwoordiger blijft voorlopig een vacature!
 
De nieuwe kerkenraad:
Op verzoek van de voorzitters hebben alle kerkenraadsleden hun mening over het doel en het functioneren binnen de kerkenraad weergegeven, de gebundelde reacties zijn:
Doel: samen vervolgstappen bepalen
Team: respectvol, vertrouwen en goede sfeer, belangen individu ondergeschikt belang van het geheel gemeenschappelijk doel.
Het lijkt een prima idee samen een avond of dag plannen om "Kleur bekennen" en onderzoeken wat is ons gezamenlijke doel?
Twee kerkenraadleden bereiden dit voor en komen met een datum op de volgende kerkenraad.
 
Besturing De Hofstad:
Aan de hand van een presentatie wordt gediscussieerd over:        
-De kerk is geen bedrijf, maar moet wel bedrijfsmatig besturen of niet?
-Hoe zit het dan in De Hofstad?
De voorzitter stuurt een ieder de presentatie zodat iedereen in alle rust erover na kan denken.
Volgende vergadering komen we hierop terug.
 
Communicatie aan de gemeente:     
Voorstel: de Taakgroep Communicatie maakt een samenvatting van de kerkenraadsvergadering                                           
Na elke vergadering een stukje in nieuwsbrief, website - in verantwoordelijk TG communicatie.
Gemeenteavond
Op woensdag 12 oktober wordt u/jij weer bijgepraat over alles wat er binnen onze wijkgemeente gaande is. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 is er koffie.
U/jij komt toch ook want er is veel te vertellen en te discussiëren.
 
Mudanthe
Het afgelopen seizoen is de samenwerking met Mudanthe intensief geweest, binnenkort  gaat de kerkenraad met het bestuur van Mudanthe in gesprek over de toekomst.
 
De sleutel in Zuid
Deze pioniersplek is gericht op kinderen in de wijk Zuid in Apeldoorn gestart op maandagmiddag in het gebouw van Mudanthe (Eksterweg 71).
 
Gemeentezang en begeleiding
De kerkenraad heeft een mail van organist Marc Woning besproken, hij zet daarin helder uiteen hoe hij een dienst voorbereid en de gemeente tijdens de Erediensten ondersteund. Daarnaast is er met het vertrek van Herman Jansen een vacature ontstaan. De mail wordt doorgestuurd naar Taakgroep Vieren en Gemeente met het verzoek dat de TG z.s.m. een overleg plant met alle organisten, een kerkrentmeester, en een 2-tal kerkenraadsleden om in gesprek te gaan over muziek enz. en het aanstellen van oranist/pianist in de plaats van Herman Jansen.
 
3e werkgroep Cie. Toekomstperspectief gestart
Nadat de werkgroep A (financiën) en werkgroep B (werving vrijwilligers) deze zomer zijn gestart is ook werkgroep C (Waar gaan we naar toe? Stip op de horizon) gestart met zijn werkzaamheden. Binnenkort zullen zij gemeenteleden benaderen met een vragenlijst.
Vertegenwoordiging Algemene Kerkenraad
Voor het nieuwe seizoen wisselt de afvaardiging van De Hofstad naar de AK.
 
Jeugdkerk
Met ingang van 2017 wijzigt de Jeugdkerk naar 1 keer per maand, is dan Jeugdkerk op de 2e zondags van de maand. Reden is het gebrek aan leiding.
 
Opknappen Jeugdzaal
De Kerkrentmeesters hebben een plan en begroting gekregen voor het opknappen van de Jeugdzaal.
Deze is goedgekeurd en de plannen worden binnenkort gecommuniceerd.
 
Bevestigen en aftreden ambtsdragers
In de dienst van zondag 9 oktober vindt plaats:
- de herbevestiging van Jan Beeuwkes (ouderling-kerkrentmeester);
- de bevestiging van Inge Wouters (pastoraal ouderling) en Albert Ruiter (diaken);
- het aftreden van Henk van Giessel, Jan Hazeleger, Piet Braad en Marjan van Rootselaar.

Subcategorieën