De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 20 september 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. B.J. Kruit

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: Psalm 25a: 1, 7 (NLB)

Drempelgebed:

Zingen: Lied 763 (NLB)

Smeekgebed

Zingen: glorialied  793 (NLB)

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Dienst van het Woord

Groet:     v: De Heer zij met u
                a: Ook met u zij de Heer

1e lezing: 2 Kronieken 2: 17-18

Zingen: Lied 610: 1, 2, 3. (NLB)

2e lezing:  Matteus 25: 31-46

Zingen: Lied 610: 3, 4, 5. (NLB)

Verkondiging:

Zingen: Lied 447: 1, 2 (NLB)

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied 657 (NLB)

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. M. Gemmink en bij mevr. J. v.d. Hel.