De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de doopdienst van zondag 27 september 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

In deze dienst wordt Marèl Ariane van Kampen gedoopt
                     en wordt Nathan Joël Schadron opgedragen

Voorganger
Organist  
Piano
Ouderling van dienst
Koster
: ds. Albert Roodenburg
: Herman Jansen
: Elise Reefhuis
: Thea Schäfer
: Wim Eggink

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 105: 1 en 3 (NLB)

1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Bemoediging en groet

Zingen:     Opwekking 518  (begeleiding met piano)

1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:    
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

 

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent. Refrein:
 

Gebed

Woorden van genade en leven

We luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” van Sela (via YouTube).
(Aansluitend worden Marèl en Joël de kerk binnengebracht)

- Over de Heilige Doop
- Doopgebed

Zingen:     Lied 347: 1 en 2 “Here Jezus, wij zijn nu” (NLB)

1. Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.
2. Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Gelofte

Marèl wordt gedoopt en Joël wordt opgedragen

Vraag aan de gemeente (staande): Gemeente, u hebt gehoord dat de ouders op de vragen hun ja-woord hebben uitgesproken en u bent getuige geweest van de doop en het opdragen. Wilt u ook Marèl en Joël in uw midden ontvangen, wilt u voor hen een huis van levend geloof zijn, waar zij zich welkom weten, en wilt u naar vermogen de ouders terzijde staan om hen in woord en daad te bewaren bij het geloof van de gemeente ?
Gemeente antwoordt: Ja.

Zingen (staande): “De Here zegent jou” (2x) (begeleiding met piano)

De Here zegent jou, en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn, en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

Overhandiging van de kaarsen

We lopen naar de doopnis en we luisteren naar een zegenlied van Elly en Rikkert
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Zingen:     Lied 459  (Evangelische Liedbundel) 2x (begeleiding met piano)
                         
Lees je Bijbel bidt elke dag,
bidt elke dag, bidt elke dag.
Lees je Bijbel bidt elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
Lees je Bijbel bidt elke dag,
dat je groeien mag.
                                                 
De kinderen gaan naar de Kindernevendienst en Marèl en Joël worden weggebracht.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 100 (uit de NBV)

Zingen:     Lied 704: 1 (NLB)

1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Verkondiging

Zingen:     Lied 885: 1 en 2 (NLB)

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:    
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein
 

 Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 150a : 1, 2, 3 en 4 (NLB)

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!


Zegen

Gemeente zingt het “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. A. Broer - Doef en bij dhr. en mevr. G. Korts.

Heel Zuid viert Kerst!
Net als de afgelopen 2 jaar willen we ook dit jaar op kerstavond 24 december weer een kerstviering organiseren in De Hofstad.
Voor en met de bewoners in onze wijk!  
Om dit te kunnen realiseren zoeken we enthousiaste mensen om met ons mee te denken en te doen in de voorbereidingen hiervoor.
Met elkaar kunnen we dan weer een mooie viering organiseren!
Aanmelden kan via de mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of telefonisch bij Marjanne Freriks: 5337091
We rekenen graag op u/jou!

Kerk- en schooldienst
Op zondag 4 oktober vieren we als gemeente in De Hofstad een kerk- en schooldienst samen met ouders, leerlingen en leerkrachten van de Willem van Oranjeschool.
Het thema van deze dienst is: Samen kom je verder.
We lezen het verhaal van de vier vrienden en de verlamde man. Samen zorgen ze ervoor dat hun vriend in de buurt van Jezus kan komen en wordt genezen. Wat herkennen wij hiervan in ons eigen bestaan? Waarin werken wij samen om anderen (en onszelf) verder te helpen?
Er is in de voorbereiding van deze dienst veel werk verzet door de leerkrachten van de Willem van Oranjeschool. Daar zijn we altijd weer erg blij mee en dankbaar voor!
We verheugen ons op een goede dienst voor jong en oud, waarin ook de gasten in ons midden zich thuis zullen voelen.
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd blijven deze zondag in de kerk, er is dus geen kindernevendienst.
Na de dienst is er koffiedrinken voor iedereen.
Thea Schäfer, jeugdouderling