De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 4 oktober 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

Kerk- en schooldienst

i.s.m. basisschool Willem van Oranje

Thema: - Samen kom je verder –


Voorganger:    ds. Gerdina Loeve
Organist:         Marc Woning

Met medewerking van leerlingen en leerkrachten

van basisschool Willem van Oranje
 
Welkom en mededelingen (door jeugdouderling en leerlingen)

Moment van stilte
 
(Gemeente gaat staan)

Intochtslied: Goede morgen, welkom allemaal (NLB 288) – we zingen dit lied 2x

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal

Bemoediging en groet

Voorganger: Wij worden geholpen door de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: deze God is ons voor altijd trouw en laat ons niet uit zijn hand vallen.

Groet

(gemeente gaat zitten)

Inleiding op het thema - gedicht
 
Lied: De mensen om ons heen (op de melodie van ‘God heeft het eerste woord’)

De mensen om ons heen
zijn ons door God gegeven.
Om samen mee te leven
want niemand leeft alleen.
Maar hoe dat is de vraag
die wij zo dikwijls stellen,
wie kan ons dat vertellen,
wat is Gods wil vandaag?
In ’t kort is dit de wet
heb God lief en je naaste.
De eerste en de laatste
zijn naast elkaar gezet.
Die naaste hoort erbij
als God ons in dit leven.
De schulden wil vergeven
vergeven dan ook wij?
Het leed jou aangedaan:
kun je dat niet vergeten?
Dan blijft, zo zul je weten,
ook jouw schuld voortbestaan.
Vergeving die je vraagt
eerst aan de ander geven.
Dan zal ook God vergeven
de schuld die jij nu draagt.

Gebed

Lied: God kent jou vanaf het begin

(refrein)
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
(refrein 1x)

(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
(refrein 2x)

(couplet 1x)

(refrein 2x)

(2x laatste zin refrein herhalen)
 

Dienst van het Woord

Gebed voordat we uit de Bijbel gaan lezen

Lezing:het verhaal van de 4 mannen en de zieke vriend (Marcus 2: 1-12 / Lucas 5: 17-26) in Woord en beeld.

Lied: Samen is veel leuker (kinderopwekking 191)

Refrein:
Samen is veel leuker,
alleen is maar alleen.
Iemand die je helpen kan,
dat wil toch iedereen.
Jij en ik zijn nodig
in Gods koninkrijk.
Niemand overbodig
en iedereen gelijk.

Ik wil heel graag je vriend zijn,
dan zijn we nooit meer alleen.
Jezus zal ons leiden
ook in moeilijke tijden,
want Hij zorgt voor iedereen.

 

Refrein

We zijn soms zo verschillend
en ieder heeft zijn eigen taal.
Jezus wil ons leren
alle mensen te waarderen,
want Hij houdt van ons allemaal.
Refrein

Niemand overbodig
en iedereen gelijk.
Niemand overbodig
en iedereen gelijk.
Korte uitleg door de predikant

Lied: Samen (Elly en Rikkert)

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen

 

 

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

Afsluiting

Dankgebed – voorbeden – stil gebed –
Onze Vader (allen):
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Collecte (met medewerking van leerlingen)

Slotzang: Samen in de naam van Jezus (opwekking 167)

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Wegzending en zegen
Zingen: amen, amen, amen

U bent allen van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee in de hal! Limonade voor de kinderen in zaal 1.


Liturgie voor de Zangdienst op zondag 4 oktober 2015 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Medewerkenden:

Voorganger
Organist
Koor
Koster
: ds. Gerdina Loeve
: Bert Riphagen
: Chr.Mannenkoor Hierden en Wezep o.l.v. Dick van Asselt
: Maaike de Zeeuw

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 184: 1, 2, 3 en 4

1. Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk’re dal ligt achter mij
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon. Refrein
3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. Refrein  
4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Refrein.
 

Koor: PSALM  146

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
Samenzang: Lied 106: 1, 2 en 3 (Hofstadbundel)

Refrein:    
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
1. In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft het kwade verdreven
toen Hij koos om een mens te zijn. Refrein
2. Licht uit de hemel, een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht. Refrein
3. Blijf niet te lang in het land van verloren.
Denk toch goed na en word wie je bent.
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren.
Hij is de Vader, de God die ons kent. 

Bemoediging en groet

Koor: VOLGEN

Gebed

Koor: HEER, WIJ STAAN NU HAND IN HAND

Samenzang: Lied 802: 1, 3 en 4 (NLB)

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein  Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

3. Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan. Refrein
 4. Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang. Refrein

Schriftlezing:    Deuteronomium 2 : 1 – 7 (NBV)

Samenzang: Lied 57: 1, 2 en 3 (Joh.de Heer)

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refrein:
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn. Refrein.
3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ons voordurend, o Heer!  Refrein.

Koor: WHERE NO ONE STANDS ALONE

Samenzang: Lied 19: 1, 3 en 4 (Joh.de Heer)

1. 'k Ben reizend naar die stad,
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij hem,
bevrijd van zorg en pijn.
Refrein:  Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.
3. Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer,
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel
daarboven bij de Heer. Refrein
4. Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon,
daar vindt de ware strijder rust
en God Zelf is zijn loon. Refrein

Koor: MAAKT O ZONDAARS PLAATS VOOR JEZUS

Gebeden

Koor: WE ARE MARCHING

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: Heer U  bent mijn leven.

Koor: O WAT EEN DAG

Samenzang: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg naar de wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen  3 x Amen

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag  1 november 2015

- koor
- piano    
- organist
- voorganger
: Gemengd koor “Groot Veluwe” o.l.v. Wim Magré
: Wilbert Magré
: Bert Riphagen
: ds. A.R.Roodenburg

 De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. P. van den Broek, mevr. C. Veldhoen en Marijn van Rhee.

Uitnodiging voor het afscheidsfeest van CJA: Proud to be Goud
Vereniging Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn  CJA stopt in 2015. Was of ben jij CJA-vrijwilliger tussen 1993 en 2015? Kom dan naar het knallende afscheidsfeest op 10 oktober in Parc Spelderholt! We vieren alle mooie, bijzondere herinneringen die mede door jouw inzet mogelijk werden. Een gezellige reünie! Je bent van harte welkom! Kijk op: www.cjapeldoorn voor meer informatie en voor het verplicht opgeven. Zegt het voort!!

Heel Zuid viert Kerst!
Net als de afgelopen twee jaar willen we ook dit jaar op kerstavond 24 december weer een kerstviering organiseren in De Hofstad. Voor en met de bewoners in onze wijk!  
Om dit te kunnen realiseren zoeken we enthousiaste mensen om met ons mee te denken en te doen in de voorbereidingen hiervoor. Met elkaar kunnen we dan weer een mooie vie-ring organiseren!
Aanmelden kan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Marjanne Freriks: 5337091. We rekenen graag op u/jou!