De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondags 25 oktober om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve     

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB 212: 1, 2  "Laten wij zingend deze dag beginnen"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Zingen: (melodie Liedboek der kerken gez. 474) "U die mij kent"

U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft
doorbreek mijn waan,
mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn
breng aan het licht bij iedereen
de mens, die ik kan zijn

Drempelgebed

Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen ‘Heer, ontferm U’ (Hofstadbundel p. 9)

Glorialied: NLB 212: 3, 4, 5  "Het is zijn zegen dat wij ons bewegen"

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: NLB 218: 1, 4, 5  "Dank U voor deze nieuwe morgen"

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing NT: Marcus 10: 46-52

Gezongen schriftlezing OT: NLB psalm 102: 1, 6, 8

Uitleg en verkondiging

Lied : NLB 695: 1 t/m 5  "Heer, raak mij aan met uw adem"

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 825: 1, 4, 5  "De wereld is van Hem vervuld"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Dhr. A. Schuurman en dDhr. en mevr. Tijink.

Groothuisbezoeken komende week
Ma 26-10  Mw. Kroodsma           Strausslaan 57       avond     Reina van Werven/ Annie Kooistra
Di 27-10   Fam. Buitenhuis        Valkenweg 64/ 2      avond     Tieneke Berkhof/ Gerda Breeman
Wo 28-10 Fam. Bloodshoofd    Schiestraat 10          avond     Inge Wouters/ Sientje de Boer
Wo 28-10 Lydia Fransen            Karkietweg 87          avond     Ans Ditzel/ Ruud Kelderman
Do 29-10  Mw. Vermey                 De Haarhamer 122 avond    Jan Cees Wouters/ Sientje de Boer