De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

 Liturgie voor de eredienst op zondag 1 november 2015 in De Hofstad

In deze dienst staan we erbij stil dat De Hofstad 12 ½ jaar bestaat!

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Zingen voor de dienst:
Lied 601: 1 en 2 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (NLB)
Lied 4: 1, 2 en 3 “Dit huis, een herberg onderweg” (Hofstadbundel) (melodie van Psalm 84)

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 “Juich Gode toe, bazuin en zing” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 218: 1, 2 en 3 “Samen in de naam van Jezus” (Evangelische Liedbundel)

Gebed

Aandacht voor de kinderen
Gedicht: “De Hofstad bestaat al 12 ½ jaar” (van Petra van den Broek)
De kinderen gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.

Eerste Schriftlezing: Jozua 3: 14 - Jozua 4: 8 (uit de NBV)

Zingen: Lied 106: 1, 2 en 3 en het refrein “Wij gaan op reis” (Hofstadbundel)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 6: 24 - 34 (uit de NBV)

Zingen: Lied 58: 1, 2 en 3 en het refrein “Zoekt eerst het Koninkrijk van God”
                                                                                             (Evangelische Liedbundel)
Verkondiging

Zingen: Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)

Slotlied (staande): Lied 150a (!): 1, 2, 3 en 4 “Geprezen zij God” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): Lied 415: 3 “Amen, amen, amen!” (NLB)

Direct aansluitend op de dienst worden koffie, thee en taart geserveerd in de kerkzaal

We gaan kijken naar een presentatie over 12 ½ jaar De Hofstad

We sluiten af door staande te zingen het Lied “Wij gaan op weg”: 1, 2 en 3 en het refrein
                                                                                                   (melodie Lied 106 Hofstadbundel)

 


 

Liturgie voor de Zangdienst op zondag 1 november 2015 om 19.00 uur in De Hofstad

Medewerkenden:

Voorganger
Organist
Koor
Piano
Koster
: ds. Albert Roodenburg
: Bert Riphagen    
: Gemengd koor “Groot Veluwe” o.l.v. Wim Magré
: Wilbert Magré
: Maaike de Zeeuw

 

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 34: 1, 2 en 3 (Joh.de Heer)

1. Dat ons loflied vrolijk rijze,
dat het klinke tot Uw eer.
Dat der kind'ren mond U prijze
voor Uw gunst en goedheid Heer.
Refein:
Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!
2. Boven bidden, boven denken,
hebt Gij aan ons welgedaan;
neen, wij kunnen U niets schenken,
neem ons staam'lend lied slechts aan. Refrein
3. De Eng'len en der zaal'gen koren
prijzen U in 't hemelhof.
Ook naar kind'ren wilt Gij horen;
uit hun mond bereidt G' U lof. Refrein

Koor:    "ZIE DE STROOM VAN JEZUS LIEFDE"

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.

Samenzang: Lied 73 : 1, 3  en 4 (Joh.de Heer)

1.Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier:
straks zal onze Bootsman komen,
en wij varen af van hier.

Refrein:
Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid.
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.
3. Reeds zien wij de gouden straten,
van de hemelstad, zo schoon;
horen wij d' ontelb're schare
juub'lend juichen voor Gods troon. Refrein
4. Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruit gegaan;
straks, vereend met hen voor eeuwig,
zullen w' ook voor Jezus staan. Refrein

Bemoediging en groet

Koor en samenzang: PSALM 42 (allen vers 5)

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot de God mijns levens heffen.    

Gebed

Koor:    "LIEF DE GODS DIE ELK  BEMINNEN"

Samenzang: Lied 328: 1 en 3 (LBVK)

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 - 11

Koor en samenzang: "HOE GROOT ZIJT GIJ"  (refrein allen)
        
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Koor:      "HEILIG KOOR VAN STEMMEN"

Samenzang: Lied 356: 1, 2 en 3 (Evangl.Liedb.)

1. Van U wil ik zingen,    
wie d’eng’len omringen,
al juichend getuigend,
uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid
en liefde steeds meer.
2. Moog’ immer mijn harte
in vreugd en in smarte
zich leren te keren,
o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen
tot ‘k Vader, benader
der engelen toon.
3. Moog’ hier dan mijn zingen,
uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen,
met hemelse toon
tot ‘k eenmaal hierboven,
U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan bij
uw stralende troon.
 

Koor:    "ZO ALS IK BEN"

Gebeden

Koor:    "TAKE THE NAME OF JEZUS WITH YOU"

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel:
Inproversatie:  Wim Magré  “Ruwe stormen mogen woeden” met aansluiting samenzang.

Koor:    "DANK SEI DIE HER"

Samenzang: Lied 854: 1 en refrein ( Joh.de Heer)

1. Geprezen zij God op Zijn heilige troon
voor ‘t geen Hij ons gaf in Zijn enige Zoon,
die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
die d’eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld

 

 

Refrein:
Prijst de Heer, prijst de Heer,
alles zing' nu Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank,
juub'len luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam,
gaan wij vrij tot Gods troon;
brengt daarom de glorie
aan Vader en Zoon

Zegen


De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag  6 december 2015

- koor    
- organist
- voorganger
: Christelijk.Streekmannenkoor “N.W. Veluwe” Nijkerk o.l.v. Martin Mans
: Bert Riphagen
: ds. J.A.Woudenberg

 De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
Mw. J. Wallet - Veldhuizen en mw. C. van Rijsbergen - de Zeeuw.

Dagboekjes en dagblokkalenders
Dag in dag uit 2016 van Ark Media. U kunt de boekjes en/of kalenders weer bestellen op de intekenlijst in de hal van de kerk of via telefoonnummer 5338027. De prijzen zijn € 5,90 voor het dagboek en € 9,95 voor de kalender. Het door u bestelde wordt bij u thuis bezorgd. Wilt u daarom duidelijk uw adres vermelden?
Met een hartelijke groet, Hans Duijm

Groot huisbezoeken
Bij de Hofstedeling hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen met de Groot Huisbezoeken die georganiseerd zijn.
De komende weken bent u welkom bij diverse gemeenteleden die hun huiskamer beschikbaar stellen voor onderlinge ontmoeting en gesprek over het thema Woestijn (Over)leven!
Op het schema bij de uitnodiging kunt u de datum en het adres vinden dat u het beste uitkomt, u bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of, als u geen email hebt, via telefoonnummer 5415844.
 
Levende Adventskalender
Weet u het nog? Al die gezellige, leuke ontmoetingen bij de Levende Adventskalender van vorig jaar?
Dit jaar krijgt u/ krijg jij daarvoor opnieuw een kans!
Van maandag 30 november t/m donderdag 24 december wordt de Levende Adventskalender georganiseerd en u/ jij kunt weer meedoen!
U/ jij kunt in die periode op de avond van uw/ jouw keuze, van 19.00 tot 20.00 uur, uw/ jouw deur openzetten  voor iedereen die mee wil doen.
Wat bezoekers achter uw deur vinden, kunt u zelf invullen: een mooi kerstverhaal, het zingen van liederen, een filmpje, koffie met wat lekkers erbij, een toneelstukje, een boeiende hobby waarover iets te bewonderen of te beluisteren valt, gewoon wat gezelligheid, een Bijbelverhaal, het schrijven van een kaart of een brief voor Amnesty International, een stuk muziek, een gedicht, een interessant levensverhaal of gespreksonderwerp, etc. etc.. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en een lange voorbereiding is niet nodig, wat u doet is helemaal aan u zelf en alles is goed.
Vanaf zondag 1 november hangt er een schema op het flap-overbord in de hal van De Hofstad. Daarop kunt u/ kun jij, op de datum van uw/ jouw keuze, uw/ jouw naam en adres invullen.
U/ jij kunt natuurlijk ook meedoen als bezoeker, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.
U en jullie zijn van harte welkom, als gastadres en/of als bezoeker! Zo leven we, in ontmoeting met elkaar, samen toe naar het komende Kerstfeest.
Team activiteiten, ds. Gerdina Loeve, Janneke Blaauw, Inge wouters, Ans Ditzel, Sientje de Boer
 
Pannenkoekenrestaurant 13 november
Op vrijdag 13 november kunt u tussen 17.00 tot 19.00 uur weer overheerlijke pannenkoeken komen eten in De Hofstad. De opbrengst is bestemd voor MCA Moldavië, het KerkinActie project dat de Hofstad de komende twee jaar financieel ondersteunt. MCA Moldavië zet zich in voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen en ouderen. Graag tot dan.