De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Dankdienst op woensdag 4 november 20`5 om 19.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 65: 1, 5 en 6 “De stilte zingt U toe, o Here” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Gezang 351: 1, 2, 3 en 4 “Zie ons heden voor U treden” (Liedboek voor de Kerken)

Gebed

Eerste Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 9 - 20 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 95: 1 en 3 “Steek nu voor God de loftrompet” (NLB)

Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 5 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen (staande): Lied 340b “Ik geloof in God de Vader” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 245: 1 en 2 “’k Wil U, o God, mijn dank betalen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel