De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst van gedenken op zondag 22 november 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

De laatste zondag van het kerkelijk jaar

Voorgangers
Organist
Koster
: ds. Gerdina Loeve en ds. Albert Roodenburg
: Marc Woning
: Ruud Kelderman

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 93: 1 en 4 (NLB)

1. De HEER is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 601: 1 en 2 (NLB)

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als  wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 256 (2x) (NLB)

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O,
blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

We zingen het Lied “Nu gaan de bloemen nog dood”: 1 en 3 en het refrein

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder, water en zonder brood.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag, zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen, daar al van eeuwigheid zag.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Schriftlezing: Exodus 3: 9 - 15 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied “De vriendschap met de Eeuwige geeft glans” (melodie van Lied 942 NLB)

De vriendschap met de Eeuwige geeft glans
aan ons bestaan vol pijn, verdriet en zorgen,
als in een spiegel wordt ons openbaar
wat voor de mensen anders was verborgen.
Wij zien Gods Ruimte, eeuwig Perspectief
het leven nu wordt al omarmd door Morgen.
Gevangen door het raadsel van de dood
en machteloos door wazigheid en vragen,
belijden wij vol zekerheid en hoop
dat God ons kent en op de arm wil dragen.
En eenmaal staan wij met Hem oog in oog
een vriendschap overstijgend onze dagen.

Dienst van gedenken

Gedicht

Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad
door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen wij telkens een couplet van de liederen: Lied 730: 1, 2 en 3. Lied 657: 1, 2, 3 en 4

Zingen: Lied 730: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Heer herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
2. Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

3. Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

 

Zingen    Lied 657: 1, 2, 3 en 4 (NLB)

1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Muzikaal intermezzo: “Ga maar vast vooruit”

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Wegzending en zegen

Slotlied (staande): Lied 440: 1 en 2  (NLB)

1. Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
2. Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel

Na de dienst bent u en zijn jullie van harte welkom om te blijven voor koffie / thee / limonade en elkaar te ontmoeten en te spreken.De bloemen  worden vandaag als groet van de gemeente bezorgd bij:
Dhr. en mevr. G. Westerveld em mevr. W. Logtenberg.


Slotdatum inleveren kopij kerstnummer De Hofstedeling
Alleen vandaag (zondag 22 nov.) nog kunt u, jij kopij inleveren voor het kerstnummer van De Hofstedeling. Kopij kan gestuurd naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Alvast bedankt voor uw bijdrage. De redactie.

Groot Huisbezoeken
De komende week kunt u nog meedoen aan de groothuisbezoeken:
•    dinsdagmiddag 24 nov. bij mw. Hoekstra (om 14.30 uur)
•    donderdagavond 26 nov. bij fam. Klomp (om 20.00 uur)
U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of, als u geen e-mail hebt, via telefoonnummer 5415844.

Levende Adventskalender
Weet u het nog? Al die gezellige, leuke ontmoetingen bij de Levende Adventskalender van vorig jaar?
Dit jaar krijgt u / krijg jij daarvoor opnieuw een kans! Van maandag 30 november t/m donderdag 24 december wordt de Levende Adventskalender georganiseerd en kunt u weer meedoen!
In die periode zet u op de avond van uw keuze van 19.00 tot 20.00 uur, uw deur open voor iedereen die mee wil doen.

Wat de bezoekers achter uw deur vinden, kunt u zelf invullen: een mooi kerstverhaal, het zingen van liederen, een filmpje, koffie met wat lekkers erbij, een toneelstukje, een boeiende hobby waarover iets te bewonderen of te beluisteren valt, gewoon wat gezelligheid, een Bijbelverhaal, het schrijven van een kaart of een brief voor Amnesty International, een stuk muziek, een gedicht, een interessant levensverhaal of gespreksonderwerp, etc. etc. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en een lange voorbereiding is niet nodig, wat u doet is helemaal aan u zelf en alles is goed.
Vanaf zondag 1 november hangt er een schema op het flap-overbord in de hal van De Hofstad. Daarop kunt u uw naam en adres invullen bij de datum van uw keuze. Ook kunt u zich als groep aanmelden om een avond te verzorgen, b.v. een gespreksgroep, de cantorij, de kindernevendienst, enz.
U/ jij kunt natuurlijk ook meedoen als bezoeker, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Volwassenen èn kinderen zijn welkom! U en jullie zijn van harte welkom, als gastadres en/of als bezoeker! Zo leven we, in ontmoeting met elkaar, samen toe naar het komende Kerstfeest.
Team activiteiten, ds. Gerdina Loeve, Janneke Blaauw, Inge wouters, Ans Ditzel, Sientje de Boer.