De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op zondag 6 december 2015, om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. P. Boomsma Organist: Wob Kuipers Koster: Wim Eggink

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Zingen: Psalm 149: 1 en 2 (NLB)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

De kaarsen worden aangestoken door Noraly

Zingen: Psalm 149: 3 (NLB)

Verootmoediging

Zingen: Lied 221: 1 en 2 (Hofstadbundel pg 106)

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied 221: 3 (NLB)

Gebed

Filmpje en projectlied

De kindernevendienst begint

Lezingen: Maleachi 3: 1 – 4 en Lucas 3: 1 – 6

Zingen: Lied 456B: 1, 3 en 4 (NLB)

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 158A: 1 en 3 (NLB)

Eventuele pastorale mededelingen

Lezing van de Geloofsbelijdenis

Zingen: Hofstadbundel pg 86 (Machtig God …)

Gebeden

Aankondiging van de inzameling van de gaven

De kinderen komen terug

Zingen: Hofstadbundel pg 91 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen (3x Amen)


Liturgie voor de zangdienst op zondag 6 december 2015 om 19.00 uur in De Hofstad

Medewerkenden:

Voorganger
Organist
Koor
Koster
: ds. J.A. Woudenberg
: Bert Riphagen
: Christelijk Streekmannenkoor “N.W.Veluwe”uit Nijkerk o.l.v. Martin Mans
: Ruud Muis

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Gezang 135: 1, 2 en 3

1. Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
2. Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
 

Koor: ZOON VAN GOD EN ZOON VAN MENSEN
ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.

Samenzang: Psalm 98: 2 en 4 (oude berijming)

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog;
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
de wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

Bemoediging en groet

Koor: VREDE VAN BOVEN

Gebed

Koor: ALZO LIEF
Samenzang: Lied 113: 1, 2 en 4 (Zingende gezegend)

1. God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.
2. Lam dat de zonde draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
Uw wieg een kribbe, uw troon een kruis,
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.
4. Koning der volken,
kom op de wolken,
keer al het kwade ten goede om,
kom, lam dat voor ons bloedt,
kom, licht in overvloed,
kom spoedig, Here Jezus, kom!
 

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6 (NBG) door Anneke Riphagen

Ensemble: BORN TO BE KING

Samenzang: Gezang 26 : 1 en 3

1. Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is `Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Koor en solist: CHRISTMAS’TIDE

Samenzang: Lied 527 (Opwekking)

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan
Refrein:
Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Refrein:

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Refrein:
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

 

Koor: UNTO US A CHILD IS BORN

Gebeden

Koor: STILLE NACHT

Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: Martin Mans improviseert over kerstliederen aansluitend samenzang Komt allen te samen.

Koor: HE SHALL BE GREAT

Samenzang: Lied 425 (NLB)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg naar de wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen,
Ere zij God in de hoge.
Ere zij God in de hoge,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen,
in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

 

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 januari 2016
- koor : “New Generation” Apeldoorn o.l.v. Tatiana laryna
- organist : Bert Riphagen
- voorganger : ds. Gerdina Loeve


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam. J. Klaver, de fam. A.B. Eppenhof en de fam. D. Blok.