De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie oudejaarsdienst op 31 december 2015 om 19.30 uur in De Hofstad 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 90: 1 en 8 “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4 “God heeft het eerste woord” (NLB)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Psalm 71: 1 - 6 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 71: 5, 6 en 7 “Het was voor velen tot een teken” (NLB) 

Schriftlezing: Psalm 71: 14 - 19 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 71: 12, 13 en 14 “Gij die mij onheil en veel noden” (NLB)

Schriftlezing: Lucas 2: 25 - 38 (uit de NBV)

Verkondiging

 

Stilte

Meditatief orgelspel

 

Zingen: Lied 90a (!): 1, 2, 3 en 6 “O God, die droeg ons voorgeslacht” (NLB)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 248: 1, 2, 3 en 4 “De dag, door uwe gunst ontvangen” (NLB)

 

Heenzending en zegen

Zingen: Amen (3x)

Orgelspel