De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 3 januari 2015 om 10.00 uur in De Hofstad

                             Thema: ‘Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht’

Voorganger: ds. G. Loeve    Organist: W. Kuipers

Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: LtB  16: 1, 3, 4, 5  "Een woning die zo ruim is" (melodie NLB 753)

1. Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
Zo hemelsbreed en wereldwijd:
daar komt geen mens tekort.
3.  Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
Waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt
4. Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.
5. De pijn van schuld en lot wordt daar
gewogen recht gedaan:
Er valt een warm en heilzaam licht
nieuw over ons bestaan.

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Inleiding op de dienst

Drempel- en kyriëgebed

Gloriatekst: Lofzang van Maria uit ‘Het hoogste woord – Bijbel voor kinderen’

Dienst van het Woord

Gezongen gebed om de Heilige Geest: LtB 16: 2 (melodie NLB 753)

2. O Eeuwige, verberg u niet
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.

Gesprekje met de kinderen
Zingen: Lichtlied  "Wij gaan voor even uit elkaar"

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Jesaja 60: 1-6

Lied: NLB psalm 72: 5, 6  "Leve de koning in ons midden"

Schriftlezing NT: Matteüs 2: 1-12 (door lector)

Zingen: NLB 511: 1, 2, 5, 7  "Door goede machten trouw en stil omgeven"

Uitleg en verkondiging

We luisteren naar ‘Von guten Mächten wunderbar geborgen’ door Siegfried Fietz

Von guten Mächten treu und still umgeben,  
Behütet und getröstet wunderbar,  
So will ich diese Tage mit euch leben  
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Refrein:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
Erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,  
Noch drückt uns böser Tage schwere Last.  
Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen  
Das Heil, für das du uns bereitet hast. (Refrein)
Lass warm und still die Kerzen heute flammen,  
Die du in unsre Dunkelheit gebracht.  
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. (Refrein)

Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 362: 1v, 2m, 3a  "Hij die gesproken heeft een woord dat gáát"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"


Liturgie van de zangdienst op zondag 3 januari 2016 om 19.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve      Organist: B. Riphagen      M.m.v. het gospelkoor The New Relations Apeldoorn

Samenzang: Opwekking 428: 1 t/m 4   "Genade zo oneindig groot"
Koor: Sweet Beluah Land

Woord van welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Samenzang: NLB 513: 1 t/m 4  "God heeft het eerste woord"

Bemoediging en groet gezongen door het koor: Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Gebed

Koor: Hosanna     

Samenzang: NLB 473: 1, 3  "Er is een roos ontloken"

Schriftlezing: Kolossenzen 1: 15-20

Samenzang: NLB 686: 1, 3   "De Geest des Heren heeft"

Koor: Climbin up the mountain, children

Samenzang: Opwekking 281  "Als een hert" (2x zingen)

Koor: Peace like a river

Gebeden
Afgesloten met samenzang: Opwekking 436: 1, 2, 3  "Onze Vader"

Koor: Amazing Grace

Collecten (+ Wispering hope)

Koor: Sweet, sweet spirit

Samenzang (staande): Opwekking 523: 1, 2  "De sterre gaat stralen"

Zegen

Koor: I feel the spirit


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
mevr. J. Enders en bij mevr. E. Linschooten.