De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 januari 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

 

Welkomstwoord namens de kerkenraad

 

Stil gebed

 

Aanvangslied (staande): Psalm 92: 1, 2 en 3 “Waarlijk, dit is rechtvaardig” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 241: 1, 2 en 3 “Wees stil voor het aangezicht van God” (Evang. Liedbundel)

 

Gebed

 

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lied “Wij worden genodigd aan tafel te gaan” naar de KND.

 

Schriftlezing: Marcus 14: 12 - 16 en 22 - 26 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 117a : 1 en 2 “Gij volken loof uw God en Heer” (NLB)

 

Verkondiging

 

Zingen: Lied 289: 1, 2 en 3 “Ik geloof in God de Vader” (Evangelische Liedbundel)

                                                                             (Melodie: “Wat de toekomst brengen moge”)

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5 “Zoals ik ben, kom ik nabij” (NLB)

De kinderen komen terug van de Kindernevendienst !

 

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

 

Over het Avondmaal

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Tijdens de lopende viering zingen we:

-          Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)

-          “Danklied”: 1, 2 en 3 (melodie van Lied 103c NLB)

Dank U, Vader van de lichten,

voor de sterren en de maan,

dank dat U mij niet een dwaalweg

door de duisternis laat gaan,

dank U voor het licht der wereld,

voor de zon van mijn bestaan.

Dank U, Jezus, voor uw liefde,

uw nabijheid en geduld,

voor het offer van uw leven,

de vergeving van mijn schuld,

dat dat mij het licht van Pasen

met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven,

voor het goede wijd en zijd,

voor de vrede en de vreugde,

voor de trouw te allen tijd,

dank voor alle troost en vriendschap,

dank voor de zachtmoedigheid.

 

Dankgebed

 

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2, 3 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:

Mevr. W. Zikken - Middelink en naar de fam. L. Wallast.