De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 31 januari 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. Albert Roodenburg               Organist: dhr. Marc Woning

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal” (NLB)

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 5: 1 en 3 “Heer, wij zijn bijeengekomen” (Hofstadbundel)

Gebed

De Tien Woorden als Geloofsbelijdenis

Wij geloven met hart en ziel
dat de Heer onze God is, de Enige.
Hij heeft ons bevrijd, geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.

Wij geloven,
dat wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn,
dat wij in Gods Naam zullen leven.

Wij geloven,
dat de dag van de Heer heilig is, dat allen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.

Wij geloven,
dat enkel liefde de dood overwint, dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God Zich met ons verbonden heeft.

Wij geloven,
dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is.

Dat geloven en belijden wij, voor God en elkaar.
Amen.

Zingen: Lied 415: 3 “Amen, amen, amen !” (NLB)

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de KND.

Schriftlezing: Lucas 4: 14 - 30 (uit de NBV)

Zingen: Lied 528: 1, 2 en 5 en het refrein “Omdat Hij niet ver wou zijn” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 367: 1, 2, 3 en 4 “Wij blijven geloven” (Hemelhoog)

1. Wij blijven geloven
Dat onder der miljoenen,
De Heer van de schepping
Een plan met ons heeft.
Waarin zich zijn heil
En mijn twijfel verzoenen
En dat aan elk leven
Betekenis geeft.

2. En ook dat zijn boodschap
De mens kan bevrijden,
Hoe vast ook verstrikt
In het web van de tijd,
Nog steeds kan vertroosten,
Verlichten, verblijden,
Wanneer hier de levensbaan
Uitzichtloos lijkt
3. En dat Hij ons telkens
De durf weer wil geven,
Ook nu in een wereld
Van steen en metaal
Om buiten onszelf
Voor de ander te leven:
Een kleine begin
Van zijn groot ideaal
4. Dat werk’lijkheid wordt
Als het oog van de volken
Zich niet meer vergeefs
Naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst,
Dat zijn komst met de wolken
Verkondigt in duizenden
Kleuren van het licht

Afscheid aftredende ambtsdrager

Zingen: Lied: “Wij delen geloof”: 1, 2 en 3

1. Wij delen geloof,
Wij delen de hoop,
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo willen wij delen
Van wat hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt
2. Wij delen met jou
En met iedereen
De hoop en liefde van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt
3. Wij delen ver weg
We delen dichtbij
Éen kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt
 

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staand):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zusters bevestigd en herbevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer ?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Lied 111: 1 en 2 uit de bundel “Tussentijds” (Melodie van Lied 972 NLB)

1. Kom uit de hemel tot ons neer, vervul ons met Uw Geest, o Heer,
Gij, die Uw kinderen bevrijdt, om U te dienen, wereldwijd.

2. Bewaar hen, die hier voor U staan, dat zij hun weg met vreugde gaan;
geef aan Uw engelen bevel, hun trouw te zijn als metgezel.

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)

Slotlied (staande): Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
mevr. M. van Ginkel en mevr. M. Koetsier.