De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.


Liturgie voor de Doopdienst op zondag 7 februari om 10 uur in De Hofstad

 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:  Hannah Louise Wallast


Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster


: ds. Albert Roodenburg
: Marc Woning
: Henk van Giessel
: Ruud Muijs

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 105: 1 en 3 (NLB)

1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Bemoediging en groet

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 503 (uit Hemelhoog)
(Tijdens het naspel wordt Hannah Louise de kerk binnengebracht)

Refrein : God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnen-in
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

 

1. En weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij. Refrein

Over de Heilige Doop

Zingen: Lied 471: refrein 2x (Evangl, Liedb,)

Refrein: Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
​een parel in Gods hand?

Doopvragen
Bediening van de Heilige Doop

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente, u hebt gehoord dat de ouders op de vragen hun ja-woord hebben uitgesproken en u bent getuige geweest van de doop. Wilt u ook Hannah Louise in uw midden ontvangen, wilt u voor haar een huis van levend geloof zijn, waar zij zich welkom weet, en wilt u naar vermogen de ouders terzijde staan om haar in woord en daad te bewaren bij het geloof van de gemeente ?
Gemeente antwoordt: Ja.

Zingen (staande): Lied 415: 1 en 2 (NLB)

1. Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Overhandiging van de doopkaars
We lopen naar de doopnis
Overhandiging van de Bijbel en de doopkaart

Zingen: ​Lied 348: 1 en 9 (NLB)

1. Heer van uw kerk,
​Gij hebt het woord genomen
​en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
​want hunner is het koninkrijk.​
9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.

(De kinderen gaan naar de Kindernevendienst en Hannah Louise wordt weggebracht)

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 3: 13 - 17 (uit de NBV)

Zingen: ​Lied 489: 2 (NLB) (Melodie van Lied 601 NLB)

​2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
en God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil

Verkondiging

Zingen: Lied 868: 2 en 5 (NLB)

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 146c: 1 en 7 (NLB)

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zegen
Gemeente zingt het “Amen”

Orgelspel


Liturgie van de zangdienst op zondag 7 februari 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Voorganger 
Organist   
Koor    
Koster   

: ds. A.R.Roodenburg
: Bert Riphagen  
: Chr.Koorvereniging”Sonabilé” o.l.v. Fred de Vries
: Kees Vaartjes

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang : Psalm 98: 1 en 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

Koor: GOD SO LOVED THE WORLD  en  LORD, I’M COMMING HOME

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.

Samenzang: Lied 280: 1, 4, 5 en 6 (NLB)

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.  

Bemoediging en groet

Koor: ZO ALS IK BEN  

Gebed

Koor: SONG OF RUTH

Samenzang: Lied 912: 1, 2 en 3 (NLB)

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

 

Schriftlezing: Matteüs 19: 16 – 26 (NBV)

Samenzang: Lied 912: 4, 5 en 6 (NLB)

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.
6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
 

Koor: NOU LET US ALL PRAISE GOD AND SING

Samenzang: Lied 37: 1 en 3 (Evangl.liedb).

1. Prijst de Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
‘k Zal zolang ik ‘t licht geniet,
Hem verheffen in mijn lied! (2x)
3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft,
hij, die door de nood gedreven.
Zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in ‘t hach’lijkst lot
vestigt op de Heer zijn God. (2x)

Koor: JUBILATE

Gebeden

Koor: EEN DANKBAAR HART

De collecten Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: Twinkelend schitterlicht.

Koor: THE LORD BLESS YOU AND KEEP YUO 

Samenzang: Lied 150a : 1, 2, 3 en 4 (NLB)

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 6 maart 2016

- koor
- organist
- voorganger
: Chr.Gemengd.koor “Deo Juvante” uit Huizen o.l.v. Bert Moll 
: Bert Riphagen
: ds . mw. Tineke Volgenant-Beima


De  bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Mevr. L. Beeuwkes - van Asselt en mevr. C. van Lith - Huisman.

Inzameling Voedselbank
Onlangs bestond de Voedselbank 10 jaar. Maar helaas is deze instantie nog geenszins overbodig: 270 gezinnen in Apeldoorn maken hiervan momenteel wekelijks gebruik.
Het lijkt de diaconie een goed idee maandelijks producten te gaan inzamelen voor de Voedselbank en zij roept daarvoor graag uw hulp in. Gedurende een maand kunt u een bepaald product meenemen naar de kerk.
Voor de maand februari is dit: vlees in blik (bijvoorbeeld corned beef, boterhamworst, knakworst).
In de hal van de kerk staat een krat, waar u uw bijdrage in kunt doen.
Het is de bedoeling elke maand een ander product in te zamelen.
Met elkaar kunnen we zo maandelijks een bijdrage leveren aan het belangrijke werk van de Voedselbank. Doet u mee?
Alvast bedankt, de diaconie.

Enquête voor lezers Perspectief
De hoofdredactie van Perspectief wil graag een indruk krijgen, hoe u, jij het blad in zijn nieuwe vorm ervaart. Als u geen internet heeft; er liggen enquêteformulieren op de tafel in de hal. Na de dienst kunt u deze invullen. Ook volgende week zondag 14 februari is hier gelegenheid voor dit te doen. Voor degenen die per internet willen invullen kan dit via de link: bit.ly/perspectief2016 .
Alvast hartelijk dank!
Taakgroep communicatie De Hofstad

Receptiemedewerker gezocht!
Kom jij ons team versterken? Voor de receptie van Kerkplein7 zijn we op zoek naar een enthousiaste receptiemedewerker. Je bent het aanspreekpunt voor bezoekers, beantwoordt de telefoon en de mail en draait mee met het reilen en zeilen van het kerkelijk bureau en de kerkelijk werkers. Zo ondersteun je de Protestantse Gemeente Apeldoorn en de wijkgemeentes. Het is leuk en afwisselend werk in een omgeving waar veel gebeurt.
Deze functie is een vrijwilligersfunctie.
Meer informatie: http://www.pkn-apeldoorn.nl/receptiemedewerker-gezocht