De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 6 maart 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg

 

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

 

Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 3 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 “Mijn hart is, Heer, in U gerust” (NLB)

 

Gebed

 

Aandacht voor de kinderen en voor het Veertigdagentijdproject

Zingen: Projectlied: “Het leven krijgt weer kleur / Van donker naar licht”

Refrein:
Van donker naar licht
Van zwart naar heel veel kleuren
Met Pasen kun je verder gaan

want Jezus is opgestaan
De dood voorbij
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij

Geel van de zon
De warmte die je nodig hebt
Het licht voor jou en mij het donker gaat voorbij
Refrein


Rood van de liefde
Die mensen aan elkaar verbindt
Die is oneindig groot en sterker dan de dood.
Refrein

Groen van de hoop
De muren vallen steen voor steen
We zien elkaar weer staan
Een nieuwe tijd breekt aan.
Refrein

 

 

Eerste Schriftlezing: Lucas 15: 11 - 32 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 654: 1, 2 en 4 “Zing nu de Heer, stem allen in” (NLB)

 

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 8: 1 - 13 (uit de NBV)

 

Zingen: Lied 152: 1, 2 en 3 “Wie zal voor God verschijnen ?” (Tussentijds) (Melodie Lied 441 NLB)

1. Wie zal voor God verschijnen?
Wie gaat er voor ons uit?
Wie raakt aan Gods geheimen
in alle eenzaamheid?
Het is de hogepriester
die alles voor ons doet:
’t is onze Here Christus,
Hij reinigt ons met bloed.

2. De Heer is voortgevaren
de grote tempel door,
van buiten bij de schare
tot binnen bij Gods oor.
Daar brengt Hij de gebeden,
daar plengt hij onze schuld.
Hij won voor ons de vrede,
Hij heeft de Wet vervuld.

3. Hoe staat het voorgeschreven
in ’t Oude Testament?
Een dier boet met zijn leven,
een dier dat God niet kent.
Maar Hem, het Lam, zij ere,
dat eeuwig is geslacht!
Wij moeten ons bekeren,
ons offer is gebracht.

 

Verkondiging

 

Stilte

 

Zingen: Lied 825: 1, 4 en 8 “De wereld is van Hem vervuld” (NLB)

 

Wij gedenken

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven

We kijken naar een filmpje over de collecte, aansluitend collecte onder orgelspel en slotlied.

 

Slotlied (staande): Lied 641: 1 en 2 “Jezus leeft en ik met Hem” (NLB)

 

Heenzending en zegen

 

Zingen: “Amen” (3x)

 

Orgelspel

 


 

Liturgie van de Zangdienst op zondag 6 maart 2016 om 19.00 uur in De Hofstad

Medewerkenden:
Voorganger
Organist    
Koor
Koster

: ds. Tineke Volgenant-Beima
: Bert Riphagen  
: Chr. Koorvereniging “DEO JUVANTE” uit Huizen o.l.v Bert Moll
: Kees Vaartjes

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 224:1, 2 en 5 (Opwekking)

1. Komt, laat ons zingen al te zaam:
God is goed.
Hemel en aarde, prijst zijn naam:
God is goed.
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën rein en schoon:
God is goed!
Refrein:
God is goed, God is goed,
in melodieën rein en schoon:
God is goed!
2. O, zegt het voort aan 't verste strand:
God is goed.
Voor elk is plaats in 't vaderland:
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij.
Licht in de duist're nacht bracht Hij.
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed! Refrein
5. O, dat nu ieder hart getuig':
God is goed.
Dat ied're knie voor Hem zich buig':
God is goed.
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid.
Laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed! Refrein

Koor:  GELOOFSBELIJDENIS

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.

Bemoediging en groet

Samenzang:  Lied 632: 1, 2 en 3 (NLB)

1.Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven.
2. Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige Naam
en U in waarheid aanbidden.
 

koor:  HALLELUA, PRIJS DE HEER

Gebed

Koor:  TOEWIJDING

Samenzang: Lied 241: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2 . Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment
 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39

Samenzang: Lied 316 : 1, 3 en 4

1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
 

Koor:  HEER, LEER ONS HART UW LIED

Samenzang: Lied 442: 1 en 2

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Koor:  HEER, U KENT MIJ

Gebeden

Koor:  VLEUGELS

De collecten Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte en orgelspel: U bent alles Heer

Koor:  GAAN MET GOD

Samemzang: Lied 416: 1, 2, 3, en 4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
3. Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren,
in je dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met jezijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen  

Zingen:  Het Amen

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 3 april 2016
- koor            : Chr. Mannenkoor Z.I.M. Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v.Martin Mans
- organist      : Dirk Out
- voorganger : drs. Kees Bulens
- Koster         : Kees Vaartjes


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
dhr. H. van Amersfoort en naar mevr. J. Mulder.

Wandeling zondag 6 maart 
Vandaag wordt er door de ZWO weer een wandeling (naar Kootwijkerzand) georganiseerd. Dit sluit mooi aan bij het thema van de startzondag: ‘Woestijn.’ Maar ook bij het thema van de 40-dagentijd van Kerk in Actie: ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ (gaan, stappen). Verzamelen om 13:30uur bij De Hofstad. Duur: tot ong. 16:00/ 16:30uur.
U kunt zich/ jij kan je vandaag in de kerk nog opgeven bij iemand van de ZWO-commissie.
De ZWO-commissie

Voedselbank
In de maand maart is als product van de maand gekozen voor kleine potjes en/of blikjes groente. Ruim een derde van de pakketten van de Voedselbank is bestemd voor eenpersoonshuishoudens. Voor die categorie is dringend behoefte aan deze artikelen. U kunt de producten op zondag kwijt in de blauwe krat in de hal van de kerk. Door de week kunt u het op de balie of op de tafel in de hal neerzetten. We hopen ook in maart weer op een mooie opbrengst!

Biddag voor Gewas en Arbeid
A.s. woensdag 9 maart om 19.30 uur is er een dienst op Biddag voor Gewas en Arbeid. Ds. Loeve gaat hierin voor. De collecte in deze dienst is bestemd voor noodhulpverlening in Ethiopië. Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Door de invloed van El Ninõ is de regen uitgebleven, zijn de oogsten mislukt en is veel vee gestorven. De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe schrijnend de situatie is. Vele kinderen zijn ondervoed. Het aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft ligt al hoger dan in 2011, toen de Hoorn van Afrika ook leed onder de aanhoudende droogte. Normaliter komt extreme droogte maar eens per decennia voor, door klimaatveranderingen is dit al de derde keer in korte tijd!Kerk in Actie gaat via de plaatselijke kerk in Ethiopië, die over jarenlange ervaring beschikt en geworteld is in de samenleving, extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen die nu worden getroffen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is om honger tegen te gaan, ondervoeding te behandelen en te zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. Met uw hulp verstrekken we voedsel en vee. We behandelen ondervoede kinderen, slaan nieuwe waterbronnen en repareren beschadigde bronnen.
Wij hopen met de collecte te kunnen bijdragen aan een aantal voedselpakketten. Eén voedselpakket per persoon per maand bestaande uit 15 kg mais, 0,45 liter plantaardige olie, 1,5 kg bonen kost € 10,50.
Draagt u ook uw steentje bij? Als u niet bij de dienst aanwezig kunt zijn en u wilt iets toch iets geven, dan kunt u een gift overmaken op bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerkinactie onder vermelding van 'Noodhulpverlening in Ethiopië'. De diaconie.

Christendom en Islam.
In de Hofstad worden twee avonden georganiseerd over Christendom en Islam.
Ds. Bert Kruit zal zijn kennis en inzichten over dit onderwerp met ons delen.
De avonden zijn gericht op bewustwording, gedachten- en begripsvorming.
Iedereen komt in aanraking met overtuigingen vanuit de Islam door berichtgeving via de media en door bijvoorbeeld, contacten met de vluchtelingen.
Hoe kun je daarover denken? Wat kun je er van vinden? Hoe ga je hier mee om?
Wilt u meer over dit onderwerp weten? Dan bent u van harte welkom.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de donderdagen 17 maart en 31 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Hofstad.