De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Biddag voor gewas en arbeid op woensdag 9 maart 2016 in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 62: 4, 5, 6  "Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer"

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Zingen: Liedboek der kerken 351: 1 t/m 4   "Zie ons heden voor U treden"

Gebed

Schriftlezing OT: 2 Kronieken 1: 7-13

Lied: ELB 420 refrein, 1e couplet, refrein  "Als je bidt zal Hij je geven"

Schriftlezing NT: 1 Kolossenzen 3: 23

Enkele woorden ter overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied: NLB 687: 1, 3  "Wij leven van de wind"

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Zingen: NLB 236: 1, 2, 3, 5, 6  "O Schepper God, die alles grondt"

Collecten (door diaken aangekondigd)

Slotlied: NLB 794: 1   "Gods zegen bidden wij je toe"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"