De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 13 maart 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve

 

Voorbereiding

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB 281: 1 t/m 5 “Wij zoeken hier uw aangezicht”

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Gebed

 

Lezen van de tien geboden voor jong en oud (naar Deutr. 5: 1-21)

 

Zingen: NLB psalm 25: 2 “Here, maak mij uwe wegen“

 

Dienst van het Woord

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Aandacht voor het veertigdagentijdproject

Zingen het projectlied “Van donker naar licht“

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing OT: Jeremia 31: 31-34

 

Lied: NLB 834: 1 t/m 3 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”

 

Schriftlezing NT: Hebreeën 9: 15-28

 

Uitleg en verkondiging

 

Muzikaal intermezzo

 

Lied : Liederen ter bemoediging 45: 1, 3, 4 “Een land om van te dromen”

 

Afsluiting

 

Herdenking

 

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

 

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

 

Slotlied: NLB psalm 68: 7, 9  “God zij geprezen met ontzag”

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:

dhr. en mevr. Slabbekoorn en naar dhr. en mevr. Slijkhuis.