De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de dienst op donderdag 24 maart 2016 om 19.00 uur, Witte Donderdag.

 

Voorganger: ds. Albert Roodenburg             Organist: Wob Kuipers

Het orgel speelt zachtjes bij binnenkomst

 

Welkom en korte inleiding op de Paascyclus

 

Stilte

 

Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 2 “God zij ons gunstig en genadig” (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: Lied 297: 1, 2 en 3 “Hier in uw heiligdom” (Evangelische Liedbundel)

 

Gebed

 

Schriftlezing: Lucas 22: 14 - 34 (uit de NBV)

 

Zingen: Gezang 177: 1 en 6 “Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten” (Liedb. vd Kerken)

 

Schriftlezing: Hebreeën 10: 11 - 18 (uit de NBV)

 

Overdenking

 

Stilte

 

Zingen: Lied 519: 1 en 2 (Hemelhoog) (melodie van NLB 575)

 

1.    Heer, wij komen vol verlangen

op uw roepstem naar uw dis,

want door schuld met schrik bevangen,

zoekt ons hart vergiffenis.

Slechts in U bestaat ons leven,

die uw bloed voor ons wou geven;

laat ons dan in brood en wijn

met Uzelf gespijzigd zijn.

2.    Sterk ons wankelend vertrouwen,

geef ons zelf wat Gij gebood:

dat wij met oprecht berouwen

enkel rusten in uw dood.

Ja, vervul ons met uw krachten,

opdat wij uw wet betrachten,

zegen zo uw sacrament,

dat ons hart U steeds meer kent.

 

Inleiding op het Heilig Avondmaal

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Zingen:  Psalm 81: 1, 2, 4, 8 en 9  “Jubel God ter eer” (NLB) en

              Psalm 111: 1, 2 en 5  “Van ganser harte loof ik Hem” (NLB)

 

Gebeden

 

Slotlied (staande): Lied 519: 3 (Hemelhoog) (melodie van NLB 575)

 

Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken

over uw verlossend werk;

geef dat niet die woorden breken

op de daden van uw kerk,

maar dat wij geheiligd leven

op de plaats door U gegeven,

en U volgen onder ’t kruis

op de smalle weg naar huis.

 

Wegzending

 

We verlaten de kerk in stilte

 

U en jullie zijn van harte uitgenodigd om straks in de kerkzaal naar “The Passion” te kijken !