De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Paaswake op zaterdag 26 maart om 22.00 uur, Stille Zaterdag.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg             Organist: Marc Woning

Wij komen in stilte de schaars verlichte kerk binnen

 

We gaan allen staan

 

Stilte

 

Openingsgebed

 

De Paaskaars wordt brandend binnengebracht en Ben van der Velden zingt het lied “Als alles duister is”. Dan lopen we 1 voor 1 in stilte naar voren en steken een kaarsje aan aan de Paaskaars. Als we ons kaarsje hebben aangestoken, gaan we het lied “Als alles duister is” meezingen. De aanwezigen in de kerkzaal zijn dan nog stil en gaan pas meezingen als zij ook hun kaarsje hebben aangestoken. We voegen ons zingend bij de anderen in de grote kring rondom de Paaskaars. Zo ontstaat er gaandeweg steeds meer licht en steeds meer zang !

Als we allemaal ons kaarsje hebben aangestoken, zingen we nog 3 keer “Als alles duister is”.

 

Zingen (staande): Lied 598:  “Als alles duister is” (NLB)

 

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft. (2x)

 

We zetten ons kaarsje in de bak met zand, gaan allen weer terug naar onze plaatsen en gaan zitten.

 

 

WE VIEREN DE OPSTANDING IN VERHALEN EN LIEDEREN

 

Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 18

 

Zingen: Psalm 19: 1 en 2  “De hemel roemt de Heer” (NLB)

 

Schriftlezing: Psalm 105: 23 - 27 en 36 - 41

 

Zingen: Psalm 105: 17 en 18  “Hij was het die zijn volk bevrijdde” (NLB)

 

Schriftlezing: Sefanja 3: 12 - 20

 

Zingen: Lied 362: 1 en 4  “God in ons midden” (Evangelische Liedbundel)

 

Schriftlezing: Lucas 24: 1 - 12

 

Zingen: Lied 122: 1 en 4  “Daar juicht een toon” (Evangelische Liedbundel)

 

Schriftlezing: Hebreeën 12: 1 en 2

 

Zingen: Gezang 259: 1 en 2  “Halleluja! Lof zij het Lam” (Liedboek voor de Kerken)

 

 

VERNIEUWING VAN HET VERBOND

 

Inleidende woorden:

In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt.

Daarom vraag ik u deze nacht uw doop te gedenken en het verbond van God met ons te beamen.

 

Zingen: Lied 513: 1 en 2  “God heeft het eerste woord” (NLB)

 

Vraagstelling en belofte:

Wilt u de HEER uw God dienen en naar Zijn stem alleen horen ?

Ja, dat wil ik.

 

Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen ?

Ja, dat wil ik.

 

Schaamt u dan niet Christus te belijden, want het evangelie is een kracht Gods

tot behoud van ieder die gelooft; en antwoordt in gemeenschap

met de kerk van alle eeuwen, als ik u vraag:

 

Gelooft u in God de Vader, in Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Heer,

en in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt ?

Ja, ik geloof.

 

Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,

die ons heeft doen herboren worden

uit water en Heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,

ons door Zijn genade bewaren tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.

Amen.

 

Zingen: Lied 513: 3 en 4  “God heeft het laatste woord” (NLB)

 

Gebed

 

Slotlied (staande): Lied 155 (uit de bundel Zingende Gezegend) (melodie van Psalm 118)

 

1.    God dank! Laat iedereen het horen:

Christus is waarlijk opgestaan!

Wij gaan niet in de nacht verloren,

Pasen: de grote dag breekt aan!

Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,

een engel kondigt stralend aan:

ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,

waarlijk, de Heer is opgestaan!

2.    Wij hadden alle hoop verloren,

niemand van ons zag toekomst meer;

leeg was ons hart, als nooit tevoren

zo eenzaam, zonder onze Heer.

Hopeloos donker was ons leven,

een bange droom, een lange nacht;

waar was ons laatste licht gebleven:

Christus, die ons de toekomst bracht?

 

3.    God dank! De hemel heeft gesproken:

Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!

Een nieuwe lente is ontloken,

vreugde begraaft het diepst verdriet.

God lof! De nacht is overwonnen,

het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,

de toekomst is vandaag begonnen,

de Heer is waarlijk opgestaan!

 

 

Wegzending en zegen:

 

Gaat heen in de vrede van de HEER.

God zij lof en dank. Halleluja !

 

Zingen (staande): “Amen” (3x)

 

We nemen allemaal een brandend kaarsje mee naar huis

 

Denkt u er aan vannacht de klok een uur vooruit te zetten ?!