De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op 1e Paasdag 27 maart 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve

 

Voor de dienst met de muziekgroep “Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem”

 

Voorbereiding

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB 624: 1, 2    “Christus onze Heer verrees

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Gebed

 

Lied: NLB 223: 1 en 2 muziekgroep, 3 en 4 allen “Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans”

 

Dienst van het Woord

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Gesprekje met de kinderen            

Zingen met de muziekgroep “Hij leeft!” (Elly en Rikkert)

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing: Lucas 24: 1-12 (NBG ’51)

 

Lied: NLB 630: 1, 3, 4 “Sta op! – Een morgen ongedacht”

 

Schriftlezing: Hebreeën 13: 9-25 (NBV)

 

Uitleg en verkondiging

 

Staande zingen we de apostolische geloofsbelijdenis en ELB 132 “U zij de glorie”

 

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

 

Collecten – we luisteren naar de muzikanten van Mudanthe

Kinderen komen terug

 

Slotlied met muziekgroep : “Juich, want Jezus is Heer“

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

Na de dienst orgelspel

 


 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:

Mevr. R. van Silfhout en Mevr. C. Wind.