De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst van zondag 3 april 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve

 

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB 632: 1 t/m 3 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven“

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Gebed

 

Lezing: Johannes 20: 11

 

Kyriëgebed

 

Lezing: 2 Koningen 20: 5b-d

 

Glorialied: NLB psalm 31: 6, 17 “Ik wil mij, Heer, in U verblijden”

 

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Hij leeft! – Elly en Rikkert

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing OT: Psalm 42

 

Lied: NLB 837: 1 “Iedereen zoekt U, jong of oud“

 

Schriftlezing NT: Johannes 20: 11-18

 

We luisteren naar ‘Het kruisbeeld’ van Theo van Theijlingen

Het kruisbeeld – Theo van Teijlingen
Ik zag hem zomaar liggen op de straat
tussen oude rommel, een crucifix
En de rommelmarkt liep af
en de koopman schreeuwde luid:
alles moet weg, bijna voor niks!
 
En ik fietste laatst voorbij
een oud ijzeren fabriek
daar lag stoffig, op zijn kant
zo’n kruisbeeld voor het raam
en wie zou er zijn die weet van zijn bestaan
het leek daar zo vergeten, zo afgedaan
 
En net als in Zijn tijd
wordt Hij vergeten en misdaan
en als Maria nu nog huilen kon
zou ze haar tranen laten gaan
En net als in Zijn tijd
wordt Hij vergeten en misdaan
maar als je nu Maria tegenkwam……
zou ze zeggen…… Hij is opgestaan!!
 

Uitleg en verkondiging

 

Lied : NLB 642: 1, 4, 5, 6, 8 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”

 

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

 

Collecten

Kinderen komen terug

 

Slotlied: NLB 637: 1a, 2m, 3v, 4a “O vlam van Pasen, steek ons aan”

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

 

Liturgie van de Zangdienst op zondag 3 april 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”

 

Medewerkenden:

Voorganger: ds. J.A.Woudenberg Westerhaar-Vriezenveensewijk

Organist:      Dirk Out

Koor:            Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v Martin Mans

Koster:         Kees Vaartjes

 

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

 

Samenzang: Lied 313: 1 en 3 (Evangl.liedb.)

 

Koor en allen: "ER IS EEN GOD DIE HOORT" 1 koor, 2 en 3 allen

 

2. God schonk zijn zoon in Bethlehems stal

Heer van het al, heer van het al

Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal

Heerser van ’t gans heelal.

Want onze schepper, koning der aard

heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard

Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort

Hij is de God die hoort

 

3. Van oost tot west, van zuid tot noord

Mens, zegt het voort, mens zegt het voort

Wordt ’s Heren liefde alom gehoord

Mensenkind, zegt het voort.

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen

Maar zoek het heil bij Jezus alleen

Dat al uw hoop op hem is gericht

Jezus is ’t eeuwig licht.

 

Koor: "HOUD MIJ VAST"

           

Woord van welkom

 

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.

 

Samenzang: Psalm 116: 1, 2 en 3 (NLB)

 

Bemoediging en groet

 

Koor: "NADER MIJN GOD BIJ U"

 

Gebed

 

Koor: "ROTS DER EEUWEN"

 

Samenzang: Lied 213: 1, 2 en 3 (Zingende Gezegend)

 

Schriftlezing:   Fillippenzen 4: 4 – 13

 

Samenzang: Lied 357: 1, 4 en 5 (Evangl.liedb.)

                       

Paasgedicht

 

Samenzang: Gezang 477: 1 en 2 (LBVK)

 

Koor: "ARISE, MY LOVE"

 

Gebeden

 

Koor: "KEERPUNT"

 

De collecten Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.

tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

 

Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Tel uw zegeningen

 

Koor: "I HAVE A DREAM"

 

Samemzang: Lied 48: 1, 2 en 3 (Evangl.Liedb.)

 

Zegen, Amen 3x

 

Samenzang: Lied 137: 1 (Evangl.Liedb.)

 

Koor: "DANK SEI DIR HERR"

 

volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 1 mei 2016

- koor:             Chr. Mannenkoor uit Assen (CMA) o.l.v. Bert Duijst

- organist:       Harm Hoeve

- voorganger: ds. Mar v.d.Velden

        


 

 

De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:

mevr. Bouwens en de fam. E. Stoeltje.

 

Expositie “Licht onderweg” in de Hofstad.

Van 27 maart tot en met  29 april is er een expositie in de Hofstad, bij de omloop op de eerste verdieping. Het gaat om schilderijen van Eskelien de Ridder (Deventer) en keramiek van Pia Zeggelaar (Beekbergen).

U kunt na afloop van deze dienst een kijkje nemen, maar ook op woensdagmiddag ( na afspraak) van 14- 17.30u  en vrijdagmiddag van 14 – 17.30u.

De werken zijn ook te koop.

KidH.