De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 1 mei 2016 om 9:30 uur in De Hofstad

Thema: ‘Oorlog – bevrijding – vrede’

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst (gemeente gaat staan)

Aanvangslied (staande): NLB Lied 835: 1 en 3 (Jezus ga ons voor)

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Oorlog – ellende

Gebed

Gesprekje met de kinderen

Wij zingen: Lied: 83: 1 t/m 4 uit de liedbundel van De Hofstad (Als je geen liefde hebt voor elkaar)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

We kijken naar beelden van de oorlog en het lied ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn

Ervaring uit de oorlog

We luisteren naar het lied ‘Spiegel van Theresienstad’ – Theo van Theijlingen

Kyriëgebed

Schriftlezing: Psalm 18: 1-7 en 28-31 (Statenvertaling)

Wij zingen: Lied: NLB 708: 3 en 14 (Lijdt u, mijn onderzaten)

Bevrijding – verlossing

Ervaringen over de bevrijding

Beelden van de bevrijding

Wij zingen: Glorialied: NLB 868: 1 en 2 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

Vrede – dankbaarheid

Gods goede leefregels

 

Wij zingen: LtB 46: 1, 2 en 3 (Als mensen leren geven)

1
Als mensen leren geven en delen met elkaar
dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar
Als mensen durven dromen van het beloofde land
dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand      
2
Als mensen willen nemen, steeds groter en steeds meer
dan worden vrienden vreemden, daalt haat op aarde neer
Maar als wij leren horen naar wat Gods woord ons vroeg
dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg

3
Laat onze oren horen, laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond
 


Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed – Onze Vader

Aankondiging collecte

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Slotlied (staande): NLB 704: 1 en 2 (Dank, dank nu allen God)

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

Orgelspel


Liturgie van de Zangdienst op zondag 1 mei 2016 om 19:00 uur in De Hofstad

Voorganger : ds. Mar v.d.Velden,  Organist Harm Hoeve   Koor : Chr.Mannenkoor CMA uit Assen o.l.v. Bert Duijst,  Koster : Maaike de Zeeuw

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 865: 1, 2 en 3 (NLB)

1
Komt nu met zang van zoete tonen     
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!
2
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
`Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!'

3
De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.
 


Koor: AMBROSIAANSE LOFGEZANG

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.

Samenzang: Lied 911: 1. 2 en 3 (NLB)

1
Rots, waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed,
dat Gij stort in overvloed,
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.
2
Niet de arbeid, die ik lijd,
niet mijn ijver en mijn strijd,
niet mijn have en mijn goed
komt uw wensen tegemoet;
ook mijn tranen en verdriet
zijn voor niets, redt Gij mij niet.

3
Ja, Gij zijt het die mij redt,
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld
die Gij delgt in uw geduld;
God, die al mijn kwaad verdroeg,
Uw genade is genoeg.
 


Bemoediging en groet

Koor: SPIRIT OF THE LIVING GOD

Gebed

Koor: SCHUIL MAAR VEILIG

Samenzang: Lied 232: 1 en 4 (Joh.de Heer)

1
Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij,     
’t oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan op des Konings roepstem
naar ons huis en Vaderland,
Over bergen en door dalen
gaan wij naar die blijde zalen (2x)
van Gods huis in ’t Vaderland.
Gaan wij naar die blijde zalen
van Gods huis in ’t Vaderland.
4
Pelgrim, zegt ons, mogen wij ook
met u trekken naar dat land?
Komt, weest welkom, volgt ons allen,
‘t oog omhoog en hand aan hand.
Bij der eng’len vreugdezangen
zal ons Jezus Zelf ontvangen, (2x)
in Gods huis in ’t Vaderland.
Zal ons Jezus Zelf ontvangen
in Gods huis in ’t Vaderland.


Schriftlezing: Psalm 84

Samenzang: Psalm 84: 1 en 2

1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,     
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.


Koor: I KNOW THATMIJ REDEMUS LIVETH

Samenzang: Lied 429: 1. 2 en 3 (LBVK)

1
Wie maar de goede God laat zorgen  
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
2
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neem zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
 


Koor: VERTROUWEN

Gebeden

Koor: MORE LOVE TO THEE, O CHRIST

De collecten Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.

Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: dankt, dankt nu allen God

Koor: ELK UUR ELK OGENBLIK
Koor 1 en 2, allen 3

3. Leer mij Uw wil te doen
steeds meer en meer;
wil aan mijn ziel Uw woord
vervullen Heer!
Refrein Mijn ziel heeft u van node,
elk uur, elk ogenblik!
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik!


Samenzang: Lied 246: 1, 5, 6 en 7 (NLB)

1
De maan is opgekomen.
De aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donkre bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar.      
5
Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen,
niet blij zijn met de schijn.
Doe ons de eenvoud vinden,
en, God, voor U als kindren
op aarde vroom en vrolijk zijn.

6
Geef dat wij zonder lijden
uit deze wereld scheiden,
geef ons een zachte dood.
Hebt Gij ons weggenomen,
doe ons dan tot U komen,
o onze Heer en onze God!

7
Laten wij amen zeggen
en ons te slapen leggen.
Kil wordt de avondwind.
God, weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder eenzaam mensenkind.


Zegen Amen 3x

Koor: DANK SEI DIR HERR


volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 juni 2016
- koor : Chr.gem,zangvereniging “Exelsior”uit Nijkerk
o.l.v. Ineke Bos-Strootman
- organist : Bert Riphagen
- voorganger : ds. Albert Roodenburg


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij:
Dhr. A.R. Beeuwkes en Mevr. S. Israel

SORTEERCENTRUM STICHTING W.H.O.E. VERHUIST.
Vanaf 1 mei kan de stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) haar goederen ontvangen en sorteren in een nieuw sorteercentrum aan de PRINSENWEIDE 14.
Ruim 2,5 jaar heeft de stichting gebruik kunnen maken van het (oude) ROC pand aan de Boerhaavestraat, maar deze wordt in september na renovatie weer in gebruik genomen als school!
Na een maand zoeken vond de stichting bij Hamer bv. Installatietechniek aan de Prinsenweide een geschikt deel van een pand.
Particulieren en bedrijven kunnen hier hun overtollige goede tweedehands goederen brengen, elke dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur. Zie op de site www.whoe.nl wat er niet aangenomen wordt.
Koffie en thee staan klaar!
Na het uitzoeken van de goederen worden deze opgeslagen in een opslagbox op het Zwitsal-terrein waarvandaan ook de volgeladen vrachtwagens naar Oost-Europa zullen vertrekken.
In 2015 heeft de stichting 12 combinatievrachtwagens met hulpgoederen geschonken aan hulpbehoevende medemensen in Oost-Europa! In totaal 140 ton.
Kom gerust een kijkje nemen aan de PRINSENWEIDE 14!!!!
P.s. En wat die BEST-TAS betreft: daar gooit u toch gewoon alleen uw kapotte goederen in!!

Enquête
Het College van Diakenen is benieuwd in hoeverre gemeenteleden en andere inwoners van Apeldoorn bekend zijn met het diaconale werk van de kerk en wat zij vinden van de vragen waar de diaconie mee bezig is. Om dit te onderzoeken hebben wij een enquête ontwikkeld. Die willen we zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van kerkgangers, ex kerkgangers en niet kerkgangers in Apeldoorn.
U kunt de enquête vinden door te klikken op deze link http://bit.ly/diaconie-apeldoorn.

6 Mei Dansvoorstelling “Je Tweede Adem” Grote Kerk Apeldoorn
De Grote Kerk is open voor bezoekers tijdens de tijdritten van de Giro d’Italia in Apeldoorn. Terwijl de renners buiten proberen om een optimale tijdrit neer te zetten kunnen bezoekers in de kerk op adem komen en een kaars branden. Ook is er rondom de Grote Kerk volop de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Na de tijdritten is er om 18.00 uur dansvoorstelling met de titel “Je Tweede Adem” met de wereldberoemde muziek Canto Ostinato van Simeon ten Holt. De voorstelling wordt uitgevoerd door een dansgroep van leiding van Emma Wijbenga en organist Toon Hagen. De organisatie is in handen van de Grote Kerk in samenwerking met Kerkplein7.

Je “tweede adem” is een begrip uit de wielersport en betekent dat je ondanks je uitputting toch nog net dat stukje zuurstof kunt vinden waardoor je de eindstreep weet te behalen. Je hoeft echter geen wielrenner te zijn om het begrip van “ je tweede adem” te leren kennen. Iedereen heeft wel eens een moment in zijn leven dat je even niet verder kunt, je bent op! Het programma “ je tweede adem” wil zeggen dat Ieder mens in staat is om zo’n tweede adem te (her)vinden. Wij geloven dat de kerk hier wat te bieden heeft. Daarom organiseren we in de Grote Kek een plek om op adem te komen.

Meer informatie: www.jetweedeadem.nl

Locatie: Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn
Datum: 6 mei
Open voor bezoekers: vanaf 12.30 uur
Dansvoorstelling: 18.00-18.30 uur
Gratis Entree

Confessionele Kring
Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring op D.V.
woensdag 11 mei 2016 a.s. over het onderwerp:
Het kwaad in de wereld en in ons: waar komt het vandaan?
Op woensdag 11 mei 2016 gaat dr. Bert van Veluw (voorzitter van de landelijke Confessionele Vereniging) over dit onderwerp met ons in gesprek.
In 2010 publiceerde hij over deze vraag een lijvig boek. Is de vraag waar kwaad en lijden in deze wereld vandaan komen niet de diepst ingrijpende vraag waar mensen mee kunnen zitten?
‘Al die oorlogen, al die ziekten, al die aardbevingen. Waar is God?’
De bijeenkomst vindt plaats in Kerkelijk Centrum “De Hofstad”, Hofveld 52 te Apeldoorn.
Aanvangstijd:19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee. De toegang is vrij.