De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 8 mei 2016 om 9.30 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. G. Loeve

 

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB 215: 1, 4, 5, 7 “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan”

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Gebed

 

Kyrië- en glorialied: NLB 281: 1, 2,    3, 6, 8, 9 “Wij zoeken hier uw aangezicht”

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Hofstadbundel 91 “Jezus houdt van alle kleine kinderen”

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

1e Schriftlezing: Lucas 24: 49-53

 

Lied: NLB psalm 150: 1, 2 “Loof God, loof Hem overal“

 

2e Schriftlezing: Johannes 14: 15-21

 

Lied: NLB 568a 3x “Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est”

                        Vertaling: daar waar zorg en liefde is, daar is God

 

Uitleg en verkondiging

 

Lied: NLB 362: 2, 3 “Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild“

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collecten

Kinderen komen terug

 

Slotlied: NLB 657: 1, 4 “Zolang wij ademhalen”

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, u komt toch ook?


 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar:

de fam. Bos en mevr. P. v.d. Broek.

 

Open kerkenraadsvergadering

Op woensdagavond 11 mei om 19.30 uur is er een De kerkenraad buigt zich die avond over de concrete uitwerking van de speerpunten voor het nieuwe seizoen.  Per taakgroep proberen we een activiteiten-programma op te stellen en uit te werken op hoofdlijnen. Een leuke klus. Het wordt een avond waar we elkaar kunnen bestoken met nieuwe ideeën die we ook echt gaan uitvoeren!  Het zou fantastisch zijn als u er bij bent! Samen met u komen de leukste, mooiste en beste dingen  van de grond!  U bent  hartelijke welkom!

Namens de kerkenraad, Henk van Giessel, voorzitter

 

Kom in mijn tuin 2016

Wellicht heeft u het bord met het schema voor “Kom in mijn tuin” al zien staan in de hal van de kerk. Het staat er vanaf vorige week.  Schroom niet om uw naam en adres bij een datum in te vullen. We hopen dat het schema vol zal komen zodat we ook op tijd het adres waar we na de kerkdienst koffie en thee kunnen drinken door kunnen geven via de diverse communicatiekanalen!

Alvast bedankt! Namens team activiteiten van de taakgroep pastoraat.