De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 29 mei 2016 om 9.30 uur in De Hofstad

 

Voorganger: ds. Gerdina Loeve       

 

Welkom

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst

(gemeente gaat staan)

 

Intochtslied: NLB 216: 1 t/m 3 “Dit is een morgen als ooit eens de eerste”

 

Bemoediging

            v: Onze hulp is in de naam van de Heer

            a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

            v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

 

Inleiding op de dienst met als thema ‘Niets is onmogelijk!’

 

Drempelgebed

Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen Heer ontferm U (Hofstadbundel p. 9)

 

Gloriatekst

 

Gezongen gebed om de Heilige Geest: NLB 333 “Kom, Geest van God“ (1x voorspelen, 2x zingen)               

 

Moment met de kinderen:

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing OT: Psalm 18: 29-40 en 47-51 (NBG ’51)

 

Lied: NLB psalm 95: 1 “Steek nu voor God de loftrompet“

 

Schriftlezing NT: Matteüs 19: 23-26   (NBV)

 

Uitleg en verkondiging

 

Lied: NLB psalm 95: 2 “Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan“

 

Lied: ‘Everyday God’ (God is er altijd) – Bernadette Ferrel gezongen door Samela Aird Beasom

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

 

Collecten (door diaken aangekondigd)

Kinderen komen terug

 

Slotlied (op de melodie van NLB 837) “Iedereen zoekt het groot geluk“

Iedereen zoekt het groot geluk

’t doel waar wij allen naar streven

Daardoor staat meestal onder druk

hoe wij het heden beleven

Zoek niet naar ooit, bezie vandaag toekomst is niet de grote vraag

Kijk naar wat ons is gegeven

Later is niet het grote doel

dwaal ook niet in het verleden Leef met het hart en het gevoel

wees met het kleine tevreden

Tel wat je hebt, beleef de dag

weet wat je kunt en wat je mag

Leef in’t geluk van het heden

 

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

 


 

De bloemen gaan vandaag als groet van ons allen naar: Mevr. H. Sangers en naar mevr. H. Boers.

 

Voedselbank

Voor uw bijdragen in de maand mei danken wij u heel hartelijk!

Ruim veertig procent van de voedselpakketten die wekelijks worden uitgegeven is bestemd voor eenpersoons huishoudens. Daarom is als product van de maand juni gekozen voor 1-kops pakjes soep of drinkbouillon. We hebben dringend behoefte aan veel van die kleine pakjes. U kunt u gaven op zondag in de kratten in de hal en doordeweeks op de tafel of de balie kwijt. We zijn erg blij dat veel vrijgevige gemeenteleden de actie elke maand weer succesvol maken.

 

Vakantiegeld samen delen

Er zijn al heel wat giften ontvangen, en ook de aanvragen stromen binnen! Tot 5 juni hebt u nog de gelegenheid een aanvraag in te dienen dan wel een gift te doen! Nog één keer de gegevens: Aanvragen

Wie een jaar of langer maximaal 115% van het netto inkomen per maand te besteden heeft en woont in een van de deelnemende wijken, kan een aanvraag indienen. Concreet gaat het dan om gehuwden/samenwonenden om € 1.518,10 per maand en voor een alleenstaande om € 1.062,67 per maand.  Aanmelden kan via de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl , via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via de folders van deelnemende kerken (in Zuid de Samuelkerk, de Tabernakelkerk, Leger des Heils, de Basis, de R.K.-parochie en De Hofstad). Deadline van aanmelden is 5 juni 2016.

Geven

U kunt vóór 5 juni 2016 een gift overmaken op de bankrekening van de wijk van uw keuze. Elke wijk zamelt giften in en verdeelt het binnengekomen bedrag over de aanvragen uit die wijk.

Voor Apeldoorn Zuid op rekeningnummer  NL13FVLB0635804131 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn o.v.v. vakantiegeld Zuid

Iedere bijdrage is van harte welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ontvangen giften worden eind juni / begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bedrag wordt toegekend. U kunt er zeker van zijn dat uw gift goed terecht komt!

De wijkdiaconie