De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 5 juni om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. B. Kruit                                 Thema: Navolging
 
Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Psalm 124: 3,4 (NLB) "Loof Hem die ons ter dood niet overgaf"
 
Groet
 
Zingen: Lied 216 (NLB) "Dit is een morgen als ooit de eerste"
 
Glorialied: Lied 315 (NLB) "Heb dank, o God van alle leven"
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
Dienst van het Woord
 
1e lezing: Psalm 27 (NBV)
 
Zingen: Lied 601: 1 (NLB) "Licht dat ons aanstoot in de morgen"
 
2e lezing: Efeziërs 4:30-5:3
 
Zingen: Lied 601: 2, 3 (NLB) "Licht dat ons aanstoot in de morgen"
 
Verkondiging
 
Na preek muzikaal intermezzo met Marjolein Zijlstra,  
aansluitend samenzang "Eens als de bazuinen klinken" Lied 300: 1-5-6 (Liedboek vd Kerken)
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden
Stil gebed
Onze vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: Lied 423 "Nu wij uiteengaan" (NLB)
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
Liturgie van de zangdienst op zondag 5 juni 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”
               
Medewerkenden:
Voorganger  :  ds. Albert Roodenburg
Organist       :  Bert Riphagen  
Koor             :  Chr.Gem.Zangvereniging `Excelsior` uit Nijkerk o.l.v. Ineke Bos-Strootman
Pianist          : Bert Elbertsen
Koster          : Ruud Muijs
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Lied 356: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)
1. Van U wil ik zingen,
wie d’eng’len omringen,
al juichend getuigend
uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken
met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid
en liefde steeds meer.
2. Moog’ immer mijn harte
in vreugd en in smarte
zich leren en keren,
o God tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen
tot ‘k, Vader, benader
der engelen toon

 

3. Moog’ hier dan mijn zingen,
uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen
met hemelse toon
tot ‘k eenmaal hierboven
U eeuwig mag loven
als ‘k juichend zal staan bij
uw stralende troon.

 
 
Koor: PSALM  108
 
Woord van welkom
 
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang: Psalm 95: 1 en 3
1. Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.
3. Komt, werpen wij ons voor den HEER
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
 
Bemoediging en groet
 
Koor: VOTUM EN GROET
 
Gebed
 
Koor: GENADE GROOT
 
Samenzang: Lied 374: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring,
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van Uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, O Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij - hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

 

2. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen,
tot in de dood gegaan is als een lam.
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein

 

3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. Refrein

   
Schriftlezing: Jesaja 40.
 
Samenzang: Lied 186a: 1, 2 en 3 (Evangl.liedb.)
1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in’t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U.

 

3.  Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

 
 
Koor: LANGS HET KALME WATER
 
Samenzang: Lied 188 (Evangl.liedb.)
‘k stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k zie naar hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.
 
Koor: WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD
 
Gebeden
 
Koor: O MACHTIG GOD
 
De collecten Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
 
Tijdens collecte orgelimprovisatie:
aansluitend koor en samenzang: In Gods hand.
 
Koor: ZINGT EEN NIEUW LIED
 
Koor en samenzang: O WAT EEN DAG  1 koor, 2 allen (staande)
2. Alle zorgen zijn voorbij,
Want ook dat beloofde Hij,
en geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn,
maar wij juichen voor de troon.
Zijn voor altijd bij Gods  Zoon.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Refrein: 
Wat een dag, wat een dag,
als ik Hem begroeten mag,
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan,
en Hij leidt mij aan Zijn hand,
naar 't lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
 
Zegen  Amen 3x
 
Volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 september 2016
- koor       : Apeldoorns Christelijk Mannenkoor, ACM o.l.v. Jacob Schenk
- organist :  Bert Riphagen
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. I. Osborn en naar dhr. M. Voorhorst.
 
Kom in mijn tuin 2016
Het is al weer bijna zover! De start van “Kom in mijn tuin” na afloop van de dienst op zondag in de maanden juni, juli en augustus.
U bent van harte welkom na de kerkdienst voor koffie/thee en ontmoeting op de volgende locaties: 
vandaag: niet in de tuin, maar wel in de Hofstad
12 juni: bij de familie Blaauw, eerste Johannastraat 28
Mocht u nu wel mee willen naar het koffiedrinken, maar u heeft geen vervoer? Meld u dan van te voren bij Janneke Blaauw: 055-5413558 of meld u bij iemand van het team activiteiten (Sientje de Boer, Inge Wouters, Ans Ditzel of Janneke Blaauw) bij het bord in de hal. Dan zullen we zorgen dat er vervoer voor u is.
We wensen u mooie ontmoetingen en gezelligheid  toe!
Team activiteiten van de taakgroep pastoraat.
 
Ter herinnering!
Op zondag 12 juni zal het Oegandees kinderkoor : Kidsgear Children's Choir optreden in de ochtenddienst bij ons in De Hofstad.
Het koor is in de maanden mei en juni in Nederland  en het is dus heel bijzonder dat zij ook bij ons komen.
Natuurlijk willen we heel graag dat de kerk dan helemaal vol zit!!
Marjanne Freriks
 
Kerkradio
De medewerkers van de Kerkradio Apeldoorn zorgen er iedere zondag voor dat er ’s ochtends (altijd De Hofstad) en ’s avonds een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden.
De diensten zijn te volgen via de radio (FM-band) en de digitale radio van Ziggo.
Op deze wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch betrokken bij erediensten en onze gemeente.
De zendvergunning, aanschaf en onderhoud van de apparatuur brengen kosten met zich mee.
Met de collecte van vandaag wordt uw bijdrage gevraagd voor dit werk.