De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 26 juni om 9.30 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. A.R. Roodenburg         organist: Wop Kuipers        koster:  Lies Veenendaal 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: Jeannette Reina Corina de Koning

Voorbereiding

Begroeting door ouderling van dienst – moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3 ( NLB ) staande

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.   
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.


Bemoediging en groet

Zingen:        Lied 275: 1, 2 en 3  (NLB)

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig    
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
 


Gebed

Woorden van genade en leven: Marcus 10: 13-16

Zingen:     Lied 35: 1 en 2  (Hofstadbundel)

1.Laat de kinderen tot Mij komen,    
alle alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag hen hinderen,
want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.
2. Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen,
want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

(Tijdens het naspel wordt Jeannette de kerk binnengebracht)

Over de Heilige Doop
We gaan kijken en luisteren naar het lied:
“Gebed voor   mijn kinderen” van Remco Hakkert  (YouTube)
                                                                                          
Doopvragen
Bediening van de Heilige Doop

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente, u hebt gehoord dat de ouders op de vragen hun ja-woord hebben uitgesproken en u bent getuige geweest van de doop. Wilt u ook Jeannette Reina Corina in uw midden ontvangen, wilt u voor haar een huis van levend geloof zijn, waar zij zich welkom weet, en wilt u naar vermogen de ouders terzijde staan om haar in woord en daad te bewaren bij het geloof van de gemeente ?
Gemeente antwoordt: Ja.

Zingen:      Lied 456: 1 en 2 (NLB) staande

1 Zegen ons, Algoede,
  neem ons in uw hoede
  en verhef uw aangezicht
  over ons en geef ons licht. 
2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Overhandiging van de doopkaars
We lopen naar de doopnis
Overhandiging van de doopkaart

Zingen: Lied 348: 1 en 9 (NLB)

1. Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,   
want hunner is het koninkrijk.
9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.

(De kinderen gaan naar de Kindernevendienst en Jeannette wordt weggebracht)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 49: 14-18 (uit de NBV)

Zingen:     Lied “You raise me up” (via YouTube)

Verkondiging

Zingen:     Lied 376: 1 en 2 ( Evangelische Liedbundel)

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.   
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.


Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied:     Lied 913: 1 en 3  (NLB) staande

1. Wat de toekomst brengen moge,    
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.


Zegen – met 3 x gezongen Amen

Orgelspel


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Fam. G.J. Puts en Fam. R. Wentzel

Kom in mijn tuin 2016
Deze zondag bent u na de dienst welkom bij de familie Veldkamp.  Komt u ook? En vraagt u uw buren in de kerk mee?

Help de Voedselbank helpen
Als product van de maand juli is gekozen voor het oer-Hollandse product pindakaas (Wie is er niet groot mee geworden?). U kunt u de potten en/of potjes pindakaas op zondag in de krat in de hal, en doordeweeks op de balie in de hal. We zijn alle gemeenteleden die maandelijks bijdragen aan deze actie heel dankbaar.
De wijkdiakenen.  

Zomerontmoetingen in juli en augustus 2016
(per abuis is dit niet in de Hofstedeling terecht gekomen, dus zegt het voort)
In de zomer ligt alles stil…. , maar niet (helemaal) in De Hofstad! Net als eerdere jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om elkaar doordeweeks te ontmoeten in de zomer. Iedere woensdag van 6 juli t/m 10 augustus is de kerk open van 14.00-16.00. De zomerontmoetingen worden georganiseerd door Team Activiteiten en ds. Gerdina Loeve. Dit team is een groep gemeenteleden binnen de Taakgroep Pastoraat die activiteiten organiseert, waarbij gemeenteleden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Er zijn dit jaar zes middagen gepland, drie daarvan worden door ds. Gerdina Loeve ingevuld rondom ons jaarthema: ‘woestijn: (over)leven!’. Deze middagen gaan we door middel van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over leven en geloof. De andere drie middagen is er geen inhoudelijk thema, maar kunt u in de kerk terecht voor koffie/thee, elkaar ontmoeten en voor wie wil een spelletje spelen. De kerk is open van 14.00-16.00 op de volgende woensdagmiddagen:
• 6 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 13 juli inloop met spelletjes
• 20 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 27 juli inloop met spelletjes
• 3 augustus in gesprek met elkaar en de dominee
• 10 augustus inloop met spelletjes
Deze middagen zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden die het leuk vinden elkaar te ontmoeten in de zomer. U kunt aanschuiven wanneer u wilt en kunt. Mensen uit andere wijkgemeenten en zij die geen lid zijn van een kerk zijn natuurlijk ook van harte welkom op deze middagen. Neem dus gerust iemand mee. Opgeven is niet nodig; collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Een fijne zomer gewenst en tot ziens! Team activiteiten: Janneke Blaauw, Sientje de Boer, Ans Ditzel en Inge Wouters

Zomerconcert in Josephkapel Apeldoorn
Het is een mooie traditie geworden: 2 x per jaar bieden een aantal jonge musici een gevarieerd concert aan ten behoeve van de bewoners van de GGNet.
Maar ook belangstellenden van buitenaf zijn welkom in de sfeervolle Josephkapel aan de Deventerstraat in Apeldoorn.
Dit keer is het een zomerconcert, wat gehouden wordt op vrijdagavond 8 juli aanstaande.
Medewerking verlenen: Ariska van Appeldoorn (orgel), Johanneke Wilbrink – Bossenbroek (dwarsfluit), Tjaco van der Weerd (orgel en piano) en Gerdine de Wit (fagot en dwarsfluit).
Om 19.00 uur is er koffie en thee met wat lekkers. Om 19.30 uur begint dan het zomerconcert met vrolijke en luchtige muziek.
De toegang is vrij, wel is er na afloop gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven ter bestrijding van de onkosten.

Kerkplein7 organiseert op vrijdag 1 juli van 16:30-18:30 in café Schenkers een Netwerk7 borrel, over Vrijwilligers (ver)binden, boeien en bezielen.
Hoe werf, motiveer en coach je vrijwilligers zodat ze enthousiast en betrokken blijven binnen de kerk. Een tevreden vrijwilliger blijft langer actief. Maar hoe tevreden zijn onze vrijwilligers eigenlijk? Wat vinden zij van het werk? En van de begeleiding en samen¬werking? Hoe tevreden zijn ze over de faciliteiten en de ontplooiingsmogelijkheden? En zijn ze van plan dit nog lang te blijven doen? Iedereen van vrijwilliger tot beleidsmaker of beroepskracht die zich betrokken weet met dit thema is van harte welkom. Locatie, Schenkers, van Kinsbergenstraat 8 in Apeldoorn.
Meer informatie: www.kerkplein7.nl / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Programma
Het (korte) inhoudelijke programma duurt van op vrijdag 1 juli 16.30 –17.30 uur. Deze keer met als thema vrijwilligers (ver)binden, boeien en bezielen. Vervolgens gaan we hierover met elkaar in gesprek. De netwerkborrel is om 18.30 afgelopen. De eerste 3 drankjes zijn op rekening van Kerkplein7.

Aanmelden
1. Geef door dat je komt via een whatsapp op 06-38907257, dan voegen we je toe aan de groep NETWERK7 en blijf je op de hoogte.
2. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk7
Weten wat er speelt binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn? Daarvoor moet je niet op de vergadering zijn, maar op de borrel. Daarom organiseert Kerkplein7: Netwerk7, de maandelijkse borrel voor kerkelijke professionals, bestuursleden en vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Deze borrel is de plek om goede ideeën op te doen en de juiste mensen te spreken. Elke maand behandelen we een onderwerp.