De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 10 juli om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg
 
Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 103: 1 en 2 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren”

Bemoediging en groet

Schriftlezing: Psalm 103: 1 - 5 (uit de NBV)

Zingen: Lied 276: 1 en 3 “Zomaar een dak” (NLB)

Gebed

Woorden van genade en leven: lezen: Psalm 103: 6 - 13 (uit de NBV)

Zingen: Lied 117a: 2 “Hoe groot is zijn barmhartigheid” (NLB)

Gebed om de opening van het Woord

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 168: 1, 5 en 6 “Dank U voor deze nieuwe morgen” naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Psalm 103: 14 - 19 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 8: 1 en 3 “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven” (NLB)

Verkondiging

Zingen: Lied 103c: 1, 3 en 5 “Loof de koning, heel mijn wezen” (NLB)

Wij gedenken: Joop van de Kamp
(* 23 juni 1936 † 20 juni 2016)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 385: 1 en 4 “De tafel van samen” (NLB)
De kinderen komen terug van de Kindernevendienst

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
- Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5 “Zoals ik ben, kom ik nabij” (NLB)
- Psalm 105: 1, 10, 16 en 18 “Loof God de Heer, en laat ons blijde” (NLB)

Dankgebed

Schriftlezing: Psalm 103: 20 - 22 (uit de NBV)

Slotlied (staande): Lied 704: 1 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

Heenzending en zegen

Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 
Orgelspel
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Dhr. W. Eggink en Dhr. J. de Bruijn
 
Help de Voedselbank helpen
In de maand juli is gekozen voor het oer-Hollandse product pindakaas. Helpt u weer mee één of meer kratten vol te krijgen?
U kunt u de potten pindakaas op zondag in de krat en doordeweeks op de balie of tafel in de hal deponeren.
We hopen ook deze maand weer op een mooie opbrengst.
De wijkdiakenen.
 
Zomerontmoetingen in juli en augustus 2016
In de zomer ligt alles stil…. , maar niet (helemaal) in De Hofstad! Net als eerdere jaren is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om elkaar door de weeks te ontmoeten in de zomer. De kerk is open van 14.00-16.00.
Woensdag 6 juli is de eerste bijeenkomst geweest. Dat was één van de drie middagen die door ds. Gerdina Loeve worden ingevuld rondom ons jaarthema: ‘woestijn: (over)leven!’ . Deze middagen gaan we door middel van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over leven en geloof. De andere drie middagen is er geen inhoudelijk thema, maar kunt u in de kerk terecht voor koffie/thee, elkaar ontmoeten en voor wie wil een spelletje spelen. De kerk is open van 14.00-16.00 op de volgende woensdagmiddagen:
• 13 juli inloop met spelletjes
• 20 juli in gesprek met elkaar en de dominee
• 27 juli inloop met spelletjes
• 3 augustus in gesprek met elkaar en de dominee