De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Eredienst op zondag 7 augustus 2016 om 09.30 uur in De Hofstad

Thema: ‘vijf en twee is twaalf’

Voorganger: ds. E. Fokkema (Twello)             Organist: Wob Kuipers                     Koster: Jan Veenendaal

Welkomstwoord namens de kerkenraad

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst (gemeente gaat staan)

Wij zingen: ‘Lied om het licht’ (melodie: Psalm 98)

Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd.
Die waakzaam van de vrede dromen   
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek een vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in stad en land
tot nieuwe mensen zijn geboren
vrienden met vrede, hand in hand.
Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop.
Een bron van brood in alle handen,
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,
neem wanhoop weg en duisternis.
Laat zonder last van leugens leven,
het mensenkind dat toekomst is.

Stil gebed

Onze Hulp 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en die nooit loslaat wat hij met ons mensen is begonnen.

Drempelgebed

V: Eeuwige, gezegend bent U die ons roept bij onze naam
om mens van uw visioen te zijn
steek uw hand naar ons uit
G: Ontroer, ons, zet ons in beweging en verwarm ons hart.

Wij zingen: op de melodie van Psalm 98
Om licht te zijn op deze aarde,
aanhoudend licht van het begin.
Opdat geen mens meer zou verdwalen,
zet God zijn eigen Kind nu in.
Open je hart, groen licht voor ogen,
de hoop groeit waar geen wegen gaan
en wie op pad gaat, ongelogen,
vindt toch de hemel openstaan.

we gaan zitten

Kyrie- en smeekgebed, af te sluiten met het zingen van Lied 995

O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan
Gij, die geen stenen geeft voor brood    
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.
O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood
doe ons hun naasten zijn in nood
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid

Hartversterker / Goed Nieuws!

Glorialied: 975 vs 1 en 3 (melodie gez. 435 LvK)

Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God die goed en trouw is,     
prijs de Zoon die mensen kent.
Prijs de Geest die als een Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
Ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden.
Ga met mensen, groot en klein.
Ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

DIENST VAN HET WOORD

Groet:
V: De Heer zij met u!
G: ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag

We besluiten dit gebed met het zingen van Lied: 687 vs 1 en 3

Wij leven van de wind
die aanrukt uit de hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen   
die doordringt in het hart
in de verborgen hof
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof

Wij teren op het woord
het brood van God gegeven
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven
Dus zegt en zingt het voort
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart
dit voedsel voor elk land

Toelichting op de keus van het thema.

Gesprek met de kinderen.

Samen kijken we naar een You tube filmpje ´zingen met meester Richard, 4 juli 2015´

De kinderen gaan na het zingen van het Lichtlied naar hun nevendienst.

EVANGELIELEZING:

Matt. 14: 13-21 en Johannes 15: 1-5

Wij zingen: Lied 276 vers 3
Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn
Wonder van God, mensen in vrede
Oud en vergeten nieuw geheim
breken en delen, zijn wat niet kan
doen wat ondenkbaar is
dood en verrijzenis!

Verkondiging

We delen nu brood en druiven met elkaar:

terwijl we delen zingen we: op melodie Gez. 292 (LvK)

Ongeziene vreemde verten,
wenken ons van hogerhand.
Uitgeleid uit angst en vrezen,
ligt het leven voor de hand.
Als verspieders van de toekomst,   
als bewakers van de droom,
zullen wij het land verkennen,
waar God bij de mensen woont.
Op de lange weg naar morgen,
is het God die ons behoedt.
Brood dat ons van boven toevalt,
voedt ons hier met goede moed.
Over grenzen van de onmacht,
dragen wij de druiven aan,
die als teken mogen rondgaan,
sprekend van een nieuw bestaan.

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden

Collecten (toegelicht door diaken). Hierna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

Slotlied (zo mogelijk staande), melodie Gez. 434
Ga nu op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden
en valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar,
liefde verlicht dan je schreden.

Ga nu op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood,
er zal genoeg zijn voor velen.

Ga nu op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen
Als wij dat doen, blijft onderweg ´t visioen,
liefde en warmte uitstralen.

ZEGEN:

Gemeente en voorganger zingen hierna: Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal! 

Elkaar ontmoeten bij koffie, thee of fris (wandel- en onderweg ´pastoraat´)


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. W. van de Kamp en Mevr. W. Logtenberg

Heel 'De Hofstad' bakt!
Voor de startzondag 4 september zoeken wij bakkers die een taart of cake willen bakken.
Opgave graag sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vermelden op de lijst in de hal.
Alvast heel hartelijk bedankt!

Stuur je (vakantie)foto in voor Startzondag 4 september!

Het thema van de Startzondag op 4 september is 'Deel je leven'. Dit thema zal als een rode draad door het kerkelijk seizoen 2016 – 2017 lopen. Op 4 september, tijdens de startzondag, willen wij hier een start mee maken. Als voorbereidingsgroep willen wij jullie daarom vragen een foto van jezelf en/of met je familie van déze zomer, in te sturen! Denk hierbij aan vakantie, een wandeling, tuinie-ren, een zomerse activiteit b.v. in een pretpark, sporten enz. enz. Maakt niet uit, als je maar goed herkenbaar in beeld bent. We willen deze foto gebruiken voor een quiz.
Vermeld bij het inzenden je naam en eventueel de meerdere familieleden die op de foto staan.
De foto zal alleen tijdens de Startzondag worden gebruikt; daarna wordt hij vernietigd. Je foto kun je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t/m uiterlijk maandag 22 augustus. Of je kunt ook een afdruk van je foto kwijt (graag in envelop!) in een doos in de hal.
Alvast bedankt! De voorbereidingscommissie (Taakgroep communicatie)

Inleveren kopij Startnummer De Hofstedeling
Kopij voor het startnummer van het nieuwe kerkelijk seizoen 2016/2017 kan worden ingeleverd
t/m zondag 4 september. Uw, jouw kopij zien we graag tegemoet. Deze kan worden gestuurd naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
De redactie

Zomerontmoetingen in de Hofstad
Afgelopen woensdagmiddag 3 augustus gingen we in gesprek met elkaar en ds Gerdina Loeve. Samen weer een mooie middag gehad.
Dan komt de laatste zomerontmoeting er al weer aan. Woensdagmiddag 7 augustus van 14 uur tot 16 uur in de Hofstad.
De laatste middag is er gelegenheid voor een spelletje en informele ontmoeting.
Van harte welkom. De gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen en neem gerust iemand mee.
Hartelijk groet, Team Activiteiten en ds. Gerdina Loeve.

“MUZIEK BEREIKT DE DIEPSTE DIEPTEN”
Mijn wens om een benefietconcert voor ‘k LEEF te organiseren wordt nu waarheid.
Op zaterdagavond 27 augustus om 20.00 uur ga ik een benefietconcert voor de Stichting ‘kLEEF (ik LEEF) organiseren/geven in de Dorpskerk te Voorst.
Alle medewerk(st)ers aan het concert, hebben toegezegd voor niets te willen meewerken, zodat ik de kosten zo laag mogelijk kan houden. Geweldig toch?
Ik verheug mij er enorm op en hoop van harte alle 220 kaarten te verkopen, zodat ik een mooi bedrag aan ‘k LEEF kan overhandigen.
Kom naar dit bijzondere concert en zeg het voort aan jullie familie,vrienden en kennissen.
Ik zou het fantastisch vinden jullie daar te ontmoeten!
Na afloop van het concert (1 ½ uur) is er in het naast gelegen Dorpshuis een gezellige nazit.
Vriendelijke en muzikale groet , Tieneke

10 augustus Iona ochtendgebed > gewijzigde tijd en locatie
Woensdag 10 augustus de vierde en laatste keer een Iona ochtengebed. Ditmaal zijn we welkom bij ons gemeentelid Alma Bosman thuis. Welkom vanaf 10.15, van 10.30-11.00 een viering met teksten en liederen uit de oecumenische gemeenschap Iona uit Schotland. Er is een (hulp)hond aanwezig in huis. Neem je liedboek mee.

Zomerse groet, Alma Bosman en ds. Gerdina Loeve
14 augustus ‘De groeten uit…’
Volgende week zondag is er weer de mogelijkheid ‘de groeten uit…’ te doen tijdens de kerkdienst.
Neem hierover uiterlijk 8 augustus contact op met ds. Gerdina Loeve.

Wandelen met THIRsTY
Voor 20-ers, 30-ers en 40-ers: zondag 14 augustus 15.00 verzamelen we op de Asselsestraat (vanuit het centrum gezien) na de Stay Okay bij het houten hek aan de rechterkant van de weg. Ter plekke kijken we welke route we gaan lopen, wij denken aan zo’n 5 tot 10 kilometer. Neem wat te eten en drinken mee. Leuk als je met ons meewandelt!
Alinda Hoeksema, Gerdina Loeve, Marjan van Rootselaar

Woestijn: (over)leven!
Zondag 4 september is het startzondag en beginnen we met een nieuw jaarthema. Op zondag 14 augustus, de laatste zondag dat ik voorga in het jaar waarin we als thema hebben ‘Woestijn: (over)leven!’, neem ik jullie nog een keer mee de woestijn in. Het thema is ‘stilte in de woestijn’ naar aanleiding van de een na laatste zomerontmoeting, waar we met elkaar in gesprek gingen over stilte.
Hartelijke groet, ds. Gerdina Loeve

Coordinatoren De Hofstedeling,
Vanaf dinsdagmorgen liggen er uitnodigingen klaar voor de startdienst op zondag 4 september. Zouden jullie voor de bezorging willen zorgen?
Wanneer dit niet lukt neem dan contact op met ons. Maartje en Johan Nieuwland. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.