De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 18 september 2016 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger: ds. G. Loeve    

Muzikale medewerking van het koor ‘Les Chantres’ uit Papendrecht, onder leiding van Hans van Blijderveen    

Les Chantres zingt:
-    ‘River of peace’ (rivier van vrede)
-    ‘By faith’ (Door geloof) Getty & Getty

Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 149: 1  "Halleluja! Laat opgetogen"

Bemoediging
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
    v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
Groet

Zingen: NLB 288  "Goedemorgen, welkom allemaal"

Drempel- en verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging: Les Chantres zingt ‘By faith’ (Door geloof) Norblitt and Kerr

Les Chantres zingt als opmaat naar het gebed om de Geest ‘Open the eyes of my heart, Lord’ (Open de ogen van mijn hart, Heer)

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

Zingen: NLB psalm 8b: 1 t/m 4  "Zie de zon, zie de maan"

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT afgewisseld met liederen:
Genesis 25: 19-23
Zingen: NLB 991: 1, 2      "De eersten zijn de laatsten"
Genesis 25: 24-34
Zingen: NLB 991: 3, 4      "Zo staat het voorgeschreven"

Schriftlezing NT: 1 Korintiërs 12: 4-6

Uitleg en verkondiging

Lied : op melodie van NLB 791  "Al die mensen in de Bijbel"
(ter informatie voor de radioluisteraars: het laatste couplet is het zesde couplet van NLB 791)

Al die mensen in de Bijbel
ach Heer, komt daar ooit iets van
strijdend, laks en heel venijnig
toch zegt U: Ik zal er zijn
Al die mensen in de wereld
ach Heer, komt daar ooit iets van
strijdend, oorlog, weer een aanslag
toch zegt U: Ik zal er zijn
Al die dingen in mijzelve
ach Heer, komt daar ooit iets van
strijdend, boos en eigenwijs soms
toch zegt U: Ik zal er zijn
Al die dingen in mijzelve
ach Heer, komt daar ooit iets van
strijdend, boos en eigenwijs soms
toch zegt U: Ik zal er zijn

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten, ondertussen zingt Les Chantres:
-     ‘Look at the world’ (Kijk naar de wereld)
-    ‘Take the name of Jesus with you’ (Draag de naam van Jezus met je)

Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 418: 2, 3  "Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen"

Zegen – met 3x gezongen "Amen"

Toegift door het koor (niet op de liturgie) ‘In the name of Jesus’


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. M. Jasperse en naar dhr. J. v. Triest.

Van de diaconie
In de maand september wordt houdbare (gesteriliseerde) melk ingezameld voor de Voedselbank. Doet u weer mee?
Verder houdt Kerk in Actie komende week (t/m 25 september) een actieweek voor de kerken in het Midden-Oosten. De diaconale collecte op zondag 25 september bestemd is voor deze actie. Deze collecte komt aan het eind van de Vredesweek, met diverse activiteiten waarin we ons kunnen oefenen in en bewust worden van het belang van vreedzaam samenleven.
Het nieuws over de situatie in Syrië en het Midden Oosten staat in schril contrast hiermee en maakt de noodzaak van "werken aan vrede" heel duidelijk.
Het lijkt vaak ver weg, maar ook daar proberen christenen vorm te geven aan het lenigen van de ergste nood. Zij leveren daarmee een bijdrage aan hun samenleving en geven tekenen van hoop.
Door bij te dragen aan deze actie kunnen wij hen steunen en uiting geven aan onze betrokkenheid bij de kerk in het Midden Oosten en het wereldwijde vraagstuk van vreedzaam samenleven. U begrijpt al dat wij die actie en de collecte daarom graag onder uw aandacht brengen.
Bij de uitgang ontvangt u nog een magazine hierover.

Binnenkort starten we weer met de ouderenmiddagen.
Als het goed is hebben alle mensen van 75 jaar en ouder een jaarprogramma gekregen.
De startmiddag is woensdag 21 september en dan willen we u graag een gezellige middag aanbieden met een hapje en een drankje. Daarnaast komt dhr. Kees Posthumus mooie, leuke, spannende verhalen vertellen. Het belooft een heel mooie middag te worden. Dus komt allen. U mag ook gerust iemand meenemen. En als u nog geen 75 jaar bent en toch wil komen luisteren, bent u ook van harte welkom. De middag begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur ten einde.
Ik hoop u allen te begroeten.
Namens de commissie Anneke Riphagen.