De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 2 oktober 2016 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Thema: wij hebben alles voor elkaar, dus delen maar!
 
Welkom
 
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Psalm 23 Marcel en Lydia Zimmer "De Heer is mijn Herder"
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Groet
 
Inleiding Moldavië en voorstellen van de reisgroep (met dia’s)
 
Gebed
 
Lied: Hofstadbundel 38: 1, 4 "Ik zal er zijn voor jou"
 
Gesprekje met de kinderen (met dia’s)
 
Zingen: Hofstadbundel 60: 1 t/m 5 "Handen heb je om te geven"
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: Genesis 29: 1-14 (NBV)
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied : Nick en Simon "Pak maar mijn hand"
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: Hofstadbundel 106: 1, 2, 3 "Wij gaan op reis"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
Liturgie voor Zangdienst op zondag  2 oktober 2016 om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden: 
voorganger: ds. Albert Roodenburg, Organist: Bert Riphagen, Koster: Kees Vaartjes.
koor:  Veluws Mannen Ensemble o.l.v. Wim Magré,  Pianist: Wilbert Magré. 
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST
 
Samenzang: Gezang  441: 1, 2 en 3 (LBVK)
 
1. Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
in 't eind is alles goed.
2. Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.
3. Maar reist gij op uw wijze,
dan reist gij nog niet goed.
De rechte pelgrims reize
is tegen vlees en bloed.
Hoe zoudt gij zonder pijn
uw oude mens verlaten?
Geen medicijn kan baten:
er moet gestorven zijn.
 

Koor: "DO LORD"
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst.
 
Samenzang: Psalm 98: 1, 2 en 3 (NLB)
 
1. Zingt een  nieuw lied voor God de HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

 

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt

 
 
Bemoediging en groet
 
koor: "LIVIN HUMBLE"
 
Gebed
 
Koor: "k’BEN REIZEND NAAR DIE STAD"
 
Samenzang: Lied 55 (Hofstad bundel)
1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Refrein
Here God wij zijn vervreemden
door het luist´ren naar uw stem
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein
3. Menigeen  ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.
Refrein:
4. Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
Refrein
5. Velen die de moed begaf,
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein:
   
Schriftlezing: Openbaring 21: 9 - 27
Samenzang: Lied 406: 1 en 3 

1. Eens zal op de Grote Morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van ‘t heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid,
3. Eens zal op de Grote Morgen
Jezus' macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen
dat Gods Woord geen leugens kent.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid,
 
Koor: "RUW HOUTEN KRUIS"
 
Samenzang en koor: Lied 189a 1 koor, 2 en 4 allen "Vaste rots van mijn behoud" (Evangl.liedb.) 

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen
4. Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,-
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
Koor: "PSALM 65"
 
Gebeden
 
Koor: "RUWE STORMEN MOGEN WOEDEN"
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel.
De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie samenzang "Lichtstad met uw paarlen poorten" 1, 2 en 4.
 
Koor: "SAMEN TE DIENEN"
 
Samenzang: Lied 203 (Evangl.Liedb.) 

1.Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.  
 
Zegen, 3x Amen
 
Koor: "GLORY HALLELUJA"
 
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 6 november 2016
- koor         :  Chr.Gemengd koor “De Zeeklank” uit Vollenhove, o.l.v. Johan Bredewout
- organist   :  Bert Riphagen, - voorganger: ds. Kees Bulens, Koster:  Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente bezorgd bij:
Mevr. T. de Jong en dhr. en mevr. H. Nijkamp.
 
Mededeling van de kerkenraad
Dienst van (her)bevestiging/afscheid ambtsdragers 9 oktober 2016
De kerkenraad is voornemens om in de dienst van zondag 9 oktober a.s. de hierna te noemen gemeenteleden in het ambt te (her)bevestigen.
Indien u meent hiertegen wettige bezwaren te hebben, kunt u deze schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de kerkenraad van De Hofstad.
Als diaken wordt bevestigd: De heer Albert Ruiter
Als pastoraal ouderling wordt bevestigd: Mevrouw Inge Wouters
Als ouderling kerkrentmeester wordt herbevestigd: De heer Jan Beeuwkes
Afscheid wordt genomen van: Mevrouw Marjan van Rootselaar (diaken) en de heren Henk van Giessel (voorzitter kerkenraad), Jan Hazeleger en Piet Braad (kerkrentmeesters).
 
Voedselbank
Het product voor de maand oktober is jam. U kunt het product zondags in de kratten in de hal doen, doordeweeks op de balie of op de tafel in de hal zetten.
Alvast weer hartelijk dank voor het meedoen.
 
Gemeenteavond
Op woensdag 12 oktober a.s. om 19.30 uur wordt er een gemeenteavond gehouden in De Hofstad.
Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.
Tentoonstelling in De Hofstad
Na de dienst (tot 14 okt) kunt u in de omloop op de eerste etage de tentoonstelling met schilderijen van Marjolein Zeilstra en Fenna Wagenaar bekijken. 
 
Praise United concert
Op 7 oktober  wordt weer het Praise United concert gegeven, hieraan doen ook gemeenteleden mee.  Het begint om 19.30 uur in De Basis aan de Condorweg 1 te Apeldoorn.
U bent allen uitgenodigd, kaartjes zijn, a € 5,= via internet (www.at-tickets.nl)of aan de zaal verkrijgbaar.
 
Emmaus wandeling, zondag 16 oktober na de kerkdienst.
Deel je leven tijdens een wandeling. Dat past uitstekend onder het jaarthema van de Hofstad.
Zoals de Emmausgangers uit het verhaal wandelen we samen op.
Reken op een wandeling van ruim anderhalf uur. Vertrekpunt is het nieuwe huis van Henk en Sientje de Boer, vlak bij "Ugchelens Belang.
Na de dienst fietsen we daar naar toe. Ergens zullen we een kopje koffie drinken voor vertrek. Neem een lunchpakketje mee, Henk en Sientje verzorgen een ongetwijfeld lekker kopje soep na de wandeling.
Aanmelden kan bij ondergetekende of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vriendelijke groet, namens mede organisatoren Inge Wouters