De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 18 december om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. G. Loeve Organist: dhr. W. Kuipers

Welkom
 
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied: Liedboek der kerken, gezang 125: 1, 5  "O kom, o kom, Immanuël"
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Groet
 
Aansteken van de vierde Adventskaars
 
Zingen: NLB 444: 1, 2   "Nu daagt het in het oosten"
 
Gebed
 
Kyrië – Heer, ontferm U:
• Danser danst op de puinhopen van zijn stad
• aansteken van kaarsen die we eerder ontstoken voor de mensen in Aleppo,
  terwijl we biddend zingen: NLB 1010: 1, 2, 3  "Geef vrede Heer, geef vrede"
 
Zingen: NLB 444: 3, 4, 5   "De duisternis gaat wijken"
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Aandacht voor het adventsproject van de kindernevendienst
Zingen: projectlied      Maak het mee – vierde advent
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing OT: Jesaja 7: 9b-17
 
Zingen: NLB psalm 46: 3   "Kom en aanschouw des Heren daden"
 
Schriftlezing NT: Matteüs 1: 18-25
 
Uitleg en verkondiging
 
Muzikaal intermezzo: O come, o come Emmanuel (piano/cello) The Piano Guys
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug
 
Slotlied: NLB 460: 1, 5, 6   "De nacht loopt ten einde"
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
mevr. A. Nijkamp en naar mevr. H. Eppenhof.
 
Kerkbalans 2017
Voor de 45e keer vindt van 21 januari tot en met  5 februari 2017 de Actie Kerkbalans plaats. Het motto is dit jaar  "Mijn kerk verbindt”. De commissie Kerkbalans van onze wijkgemeente is al enige tijd geleden begonnen met de voorbereiding van deze actie.
De financiële doelstelling voor 2017 van PKN wijkgemeente De Hofstad is net als in 2015 en 2016, dat wij financieel in balans willen zijn. Met andere woorden, de inkomsten moeten onze jaarlijkse uitgaven dekken.
Aangezien de inkomsten bepalen hoeveel wij kunnen uitgeven hechten wij er veel waarde om ook tijdens de Actie Kerkbalans alles in het werk te stellen om tot een maximale opbrengst te komen.
Ook dit jaar bestaat de commissie Kerkbalans van De Hofstad uit de heren, Wim Eggink, Wim van de Hel, Reyn de Niet, Johan Nieuwland, Jos van den Oetelaar en ondergetekende.
Als commissie hopen we ook nu weer op een aantal medewerkers te mogen rekenen die bereid zijn om de enveloppen te distribueren en de antwoordenveloppen weer op te halen.
De wegbrengenveloppen zullen op vrijdagavond 20 januari  2017 vanaf 19.00 uur in de hal van De Hofstad worden afgegeven, waarbij ook nadere instructie volgt. Daarnaast kan evenals als vorig jaar een ieder, onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig even bijpraten, eventueel ervaringen uitwisselen en wellicht nieuwe ideeën opdoen.
De antwoordenveloppen dienen bij voorkeur op de telavond van 3 februari  2017 in de hal van De Hofstad te worden ingeleverd.
Inmiddels zijn al een aantal oude getrouwen telefonisch of via de email benaderd en hebben velen hun medewerking toegezegd.
Uiteraard verwelkomen de bovenvermelde commissieleden ook heel graag nieuwe medewerkers, vooral mensen die iets hebben met geldwerving en/of het opmaken van flyers of ander informatie-materiaal.
Namens de commissie Kerkbalans van De Hofstad,
Jan Beeuwkes, coördinator Actie Kerkbalans