De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 19 maart 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
                                                        3e zondag 40 dagentijd    
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg Organist: dhr. B. Riphagen
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 25a (!): 1 en 2 “Mijn ogen zijn gevestigd” (NLB)
                                                                                                       (melodie Psalm 130)
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 91a (!): 1 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het 3e couplet van het Projectlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 1 - 10 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 117a (!): 1 en 2 “Gij volken loof uw God en Heer” (NLB)
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 11: 14 - 28 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Stilte
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 556: 1, 3 en 5 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)
 
Wij gedenken
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 756: 1 (Allen), 2 (Vrouwen), 4 (Allen), 5 (Mannen) en 6 (Allen)
                                                                                            “Laat komen, Heer, uw rijk” (NLB)
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens de gemeente naar:
dhr. G. Smeitink, Strausslaan 29 en naar dhr. en mevr. J. Burgwal, Westenenkerweg 97
 
Gemeenteavond
Op woensdag 22 maart is er weer een gemeenteavond in De Hofstad.
U/jij wordt bijgepraat over allerlei actuele zaken zoals:
- Kennismaking met onze nieuwe koster
- Presentatie over Kerk-TV vanuit De Hofstad
- Terugkoppeling cie. Toekomstperspectief
- Paasdienst met de Molukse gemeente GJPIN
- Wekelijks of 2-wekelijks koffiedrinken?
De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er koffie.
U/jouw aanwezigheid is van groot belang!
Noteert u alvast dit alvast in uw agenda?
 
Voedselbank
Omdat het de laatste tijd maar moeilijk lukt om elke week een pak melk te verstrekken, heeft de Voedselbank ook voor de maand maart
voor houdbare melk gekozen als product van de maand.
Zoals bekend, kunt u uw bijdrage op zondag in de krat in de hal zetten of doordeweeks op de balie.
Hartelijk dank!