De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 26 maart 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Orgelspel
 
Welkomstwoord namens de kerkenraad
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Psalm 122: 1 en 2 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 547: 1, 4 en 5 “Met de boom des levens” (NLB)
 
Gebed om de opening van het Woord
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het 4e couplet van het Projectlied naar de Kindernevendienst.
 
Eerste Schriftlezing: Zacharia 8: 19 - 23 (uit de NBV)
 
Zingen: Gezang 464: 1 en 2 “Alle volken, looft de Here” (Liedboek voor de Kerken)
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 (uit de NBV)
 
Verkondiging
 
Stilte
 
Meditatief orgelspel
 
Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 966: 1 en 5 “Het heil des hemels werd ons deel” (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij:
mevr. C.M. Veldhoen en naar mevr. B. van Someren.
 
Voedselbank
Tot en met 31 maart kunt u nog houdbare melk doneren voor de Voedselbank.
In april wordt er weer een nieuw product ingezameld, namelijk beschuit.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen: de Voedselbank is er erg blij mee!
De diaconie.
 
Paasgroetenactie
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden al jaren een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. In 2016 zijn er maar liefst 60.000 kaarten verstuurd!
Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop geven.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: “Sterk en dapper”.
Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: “Wees sterk en moedig”.
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
 
Vanuit De Hofstad  doen we weer mee aan deze Paasgroetenactie. Op zondag
2 april a.s. kunt u na de dienst één of enkele kaarten meenemen en vanaf thuis versturen.
 
We hopen, dat velen van u ook dit jaar weer Paasgroeten zullen versturen!
De ZWO-commissie.