De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst (Palmpasen) op zondag 9 april 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Welkom
Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)
Intochtslied: NLB psalm 118: 9  “Dit is de dag, die God deed rijzen”
 
Bemoediging
 v: Onze hulp is in de naam van de Heer
 a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon
 
Inleiding
 
Kyrië kindergebedje
 
Gezongen gebed om de Heilige Geest: ELB 382: 2, 3  “Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid”
 
Schriftlezing ‘Palmpasen’ via youtube filmpje
 
Aandacht voor het veertigdagentijdproject
Zingen: projectlied couplet 6  “Als een koning van de vrede” (melodie Psalm 86)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing NT: Johannes 12: 12-26 (NBV)
 
Lied: NLB 558: 2  “Heer, om uw zachtmoedigheid”
 
Uitleg en verkondiging
 
Lied : NLB 552: 1v, 2m, 3a “Dit is een dag van zingen“ (melodie ‘God lof, nu is gekomen’)
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 
Collecten door diaken aangekondigd en collectefilmpje
Kinderen komen terug
 
Palmpasenoptocht, terwijl we zingen: ELB 408: 1 t/m 5  “Hosanna, hosanna, de Koning komt“
 
Uitleg over de palmpasenstok
 
Slotlied: NLB 556: 1, 5  “Alles wat over ons geschreven is”
 
Zegen – met 3x gezongen "Amen"
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
dhr. J. Schieving en mevr. J. Harmelink.
 
Medeling Bazaar
Op stille donderdag, 13 april, is er geen inzameling bazaargoederen.
Op 22 april kunnen we nog steeds mensen gebruiken bij de bazaar. Opgave formulieren liggen in de hal We hopen dat ons niet in de steek laat en mee helpt om de bazaar weer tot een succes te maken.
De bazaarcommissie
 
Statafelrokken
Wie afgelopen zondag in de kerk was, is het bij binnenkomst vast al opgevallen: de kleurige statafels in de hal. De kleuren zijn geïnspireerd op de koepel en het rozetraam in de kerkzaal. We willen met deze aankleding een gezellige en gastvrije sfeer scheppen tijdens o.a. het koffiedrinken. Voor andere gelegenheden zijn er ook grijze statafelrokken aangeschaft. Dit in samenspraak met een aantal creatieve gemeenteleden.
De kerkrentmeesters
 
Paasmiddag ouderen
Woensdag 12 april houden we weer onze jaarlijkse Paasdienst voor de ouderen.
De middag begint om half drie. Eerst is er dan een dienst in de kerkzaal en aansluitend kunnen we genieten van een broodmaaltijd tot half zes.
Medewerking wordt verleend door Tieneke Berkhof en Jan Veltman.
Als u nog geen 75 jaar bent en u wilt toch graag komen, dan bent u van harte welkom. Wel graag even opgeven i.v.m. de broodmaaltijd bij:
Mevr. Borst, tel. 5334868 of mevr. van Looijengoed, tel. 5335598
Tot ziens op 12 april, namens de commissie, Anneke Riphagen.
 
Voedselbank
In april is het product van de maand: beschuit.
Namens de cliënten van de Voedselbank hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
De spaardoosjes 40-dagentijd 2017
Het einde van de 40-dagentijd nadert. Daarom willen wij u er even aan herinneren dat u volgende week zondag 16 april de spaardoosjes van de 40-dagentijd weer kunt inleveren. U kunt het spaardoosje meenemen de kerkzaal in. Tijdens de dienst worden ze ingezameld door de kinderen.
De opbrengst, zoals al eerder vermeld, zal bij het Moldavië project terecht komen.
Alvast hartelijk dank voor het meesparen!
De ZWO-commissie