De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 11  juni om 9.30 uur In De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg     Organist: Marc Woning
 
Welkom en mededelingen
 
Stil gebed

Aanvangslied (staande): Psalm 19: 1 en 2 “De hemel roemt de Heer” (NLB)
 
Bemoediging en groet

Zingen: Lied 516: 1 en 2 “Halleluja! Zing voor Jezus” (Hemelhoog)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 503 “God kent jou” (Hemelhoog) naar de Kindernevendienst.

Refrein
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.     

Couplet
En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn.
Want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.       

Refrein
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet

 


Schriftlezing: Exodus 34: 4 - 9 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 150: 1 en 2 “Loof God, loof Hem overal” (NLB)

Schriftlezing: Matteüs 28: 16 - 20 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 705: 1 en 4 “Ere zij aan God, de Vader” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 516: 3 en 4 “Halleluja! Brood des hemels” (Hemelhoog)

Halleluja! Brood des hemels,
Herder die ons voedt en weidt.    
Halleluja! Tot U komen
zondaars in vrijmoedigheid.
Jezus, Voorspraak,
Vriend, Verlosser,
Hogepriester, pleit voor mij,
waar bevrijde zielen zingen,
eeuwig aan de dood voorbij.
Halleluja! Heer der heren,
aard’ uw voetbank, hemel uw troon.
Halleluja! Gij wilt komen
tot ons mensen, Mensenzoon.
Gij maakt door uw levensbeker
ons van dode werken rein,
Gij de priester, Gij het offer,
Gij geheim van brood en wijn.


(De kinderen komen terug van de Kindernevendienst)

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Over het Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de lopende viering zingen we:
- Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 “Vlammen zijn er vele” (NLB)
- Lied 704: 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” (NLB)

Dankgebed

Slotlied (staande): Lied 617a: 1, 2 en 3 “Tienduizend redenen” (Hemelhoog)

Heenzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel
 


De bloemen
gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Fam. H. Kwappenberg en Mevr. M. v.d. Hel

Vandaag de start van “Kom in mijn tuin”!

Vandaag 11 juni zijn we welkom na de dienst in de tuin van Alma Bosman en haar hulphond Storm, Laan van de Mensenrechten 228
Volgende week zondag drinken we koffie/thee in de Hofstad.

Voedselbank
Maandelijks een product in te zamelen voor de voedselbank loopt heel goed. Elke maand weer kunnen we iets aanbieden waaraan grote behoefte bestaat. Voor de maand juni is gekozen voor knäckebröd. U kunt uw gaven weer kwijt op de bekende plaatsen.
Bij voorbaat dank, uw wijkdiaconie
 
Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 4 juni is er een expositie van werk van de Apeldoornse ontwerper/illustrator Roel Ottow in de omloop boven de hal van de kerk.
Onder meer is de Bijbelbalk te zien: de Bijbel chronologisch verbeeld in 12 beelden.
De expositie is te bezoeken na de dienst op de zondagen 4, 11, 18 en 25 juni