De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 18 juni om 9.30 uur In De Hofstad

Voorganger: ds. Gerdina Loeve          Organist: Marc Woning             Koster: Wouter Visscher 

Welkom en mededelingen

Moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
(gemeente gaat staan)

Intochtslied: NLB psalm 75: 1 U alleen, U loven wij

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Zijn hand begon

Groet

Drempel- en kyriëgebed, 3x beantwoord met gezongen Heer ontferm U (Hofstadbundel, p. 9)

Glorialied: ELB 142 Majesteit, groot is zijn majesteit

Gebed om de Heilige Geest

Gesprekje met de kinderen

We luisteren naar het lied ‘Zondagschool’ van Matthijn Buwalda

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing OT: Genesis 2: 4c-7 (NBV)

Lied: NLB 695: 1 t/m 5 Heer, raak mij aan met uw adem

Schriftlezing NT: Johannes 3: 1-15 (NBV)

Uitleg en verkondiging

Muzikaal intermezzo

Lied : NLB 353: 1, 3 Nu heeft het oude leven afgedaan

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten (door diaken aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied: NLB 416: 1, 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Orgelspel


De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. H. Baljon en naar mevr. A. Logtenberg

Vakantiegeld Samen Delen
Samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn hebben we in de afgelopen week meegedaan aan de actie Vakantiegeld Samen Delen. Het doel van de actie is om stil te staan bij armoede in onze eigen omgeving.
En om daadwerkelijk iets van ons vakantiegeld te delen met mensen die het minder hebben.
De opbrengst van de actie bedraagt € 91.265,14. Dat is een bedrag om stil van te worden.
In totaal werden er 541 aanvragen toegekend. Dit betreft 1194 mensen, waaronder 506 kinderen.
Ook dat zijn aantallen om stil van te worden. In de komende weken zal het geld persoonlijk worden overhandigd.
Het is de bedoeling dat het geld voor het begin van de zomervakantie verdeeld is.
We willen iedereen die bijgedragen heeft aan deze actie, in het bijzonder de gevers, hartelijk danken voor dit mooie resultaat

Voedselbank
Maandelijks een product in te zamelen voor de voedselbank loopt heel goed. Elke maand weer kunnen we iets aanbieden waaraan grote behoefte bestaat. Voor de maand juni is gekozen voor knäckebröd. U kunt uw gaven weer kwijt op de bekende plaatsen.
Bij voorbaat dank, uw wijkdiaconie

Expositie Kunst in de Hofstad
Vanaf zondag 4 juni is er een expositie van werk van de Apeldoornse ontwerper/illustrator Roel Ottow in de omloop boven de hal van de kerk.
Onder meer is de Bijbelbalk te zien: de Bijbel chronologisch verbeeld in 12 beelden.
De expositie is te bezoeken na de dienst op de zondagen 4, 11, 18 en 25 juni