De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie van de Eredienst op zondag 27 augustus 2017 om 9.30 uur in de Hofstad
 
Voorganger: mw. Marjon Bosch  Organist: dhr. Marc Woning
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door kerkenraad) -
Moment van stilte
(gemeente gaat staan)

Intochtslied (een psalm) NLB 119a : 1, 2
Stil gebed
‘Onze hulp’-
    v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Lied: NLB 119a : 4

Kyrië gebed afgesloten na  ‘Zo bidden wij allen tezamen:
lied NLB 301k  (met voorzang… en respons van de gemeente)  
 
Glorialied NLB 212: 1, 3 en 5 
 
Dienst van het woord
Groet:   v: De Heer zij met u
             a: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag
kinderen komen naar voren en samen met de gemeente wordt het ‘lichtlied’ gezongen
daarna gaan de kinderen naar de KND

Schriftlezing Exodus  15: 27 -16: 8 , 13-20, en 31
 
Lied NLB 806 : 1-3
 
schriftlezing Marcus 8: 1-9
 
Lied ‘Mensen zijn steen en been’  (melodie van lied 868) 
 
1. Mensen zijn steen en been,
ja en nee, antwoord en vragen
komen van her en der,
laten zich roepen en jagen.
dichtbij of ver,
zoekend naar 't licht van een ster,
die duisternis kan verjagen.
2. Mensen zijn voet en hand,
slag en stoot, weggaan en komen
zomaar vergeten zijn,
of elkaar dragen in dromen.
Opstaan of gaan,
vragend de stem te verstaan,
waarmee God ons wil bewonen.
 
3. Christus, een mens als wij,
deelt het geheim uit de hoge:
Gods woord in handbereik,
levensweg ons afgewogen.
Hij gaat ons voor,
trekt over grenzen een spoor,
waarop wij Hem volgen mogen.
 
 
Overdenking

Lied NLB 981: 1-5
 
Afsluiting

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader Hofstadbundel blz 25 (nr 10)

Collecten (door diakenen aangekondigd)
Kinderen komen terug

Slotlied (staande) NLB 687: 1 en  3

zegen – met 3x gezongen ‘Amen’
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Fam.J. Vinke en bij mevr. M. Schimmel.
 
Kom in mijn tuin:
U bent van harte welkom bij: Wim en Marri Brouwer Hattemsebeek 137.
Komt u ook?
We zien u graag!
Team Activiteiten Pastoraat
 
Zomerontmoetingen 2017!
Op woensdag 30 augustus bent u van harte welkom in de Hofstad voor een kopje koffie of thee met iets lekkers, een praatje, een spelletje, of wat u zoal verzint.
Uw gastvrouwen zijn Reina en Alie
Van harte welkom van 14 – 16 uur
Team activiteiten Pastoraat