De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de  dienst van gedenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
       zondag 26 november 2017 om 10.00 uur in De Hofstad te Apeldoorn
 
Voorganger
Organist
Violiste
Lector
Ouderling van dienst
M.m.v.
Koster
: ds. Albert Roodenburg
: Marc Woning
: Martina Kwappenberg
: Reyn de Niet
: Ruud Muijs
: Margreet Heij en Reina van Werven
: Alice Biezepol en Roy Francke
 
Orgelspel
 
Welkom en mededelingen
 
Voorbereiding
 
Stil gebed
 
Aanvangslied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
Zingen: Lied 91a: 1 en 3 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” (NLB) "Van liefde om hun tranen heen."
 
Gebed
 
Zingen: Psalm 103: 5 “Zoals een vader liefdevol zijn armen” (NLB)
 
Dienst van het Woord
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Aandacht voor de kinderen
 
We zingen Lied 121: 1 en 6 en het refrein “Nu gaan de bloemen nog dood” (Hemelhoog)
 
Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 8 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied 766: 1, 2 en 3 “Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” (NLB)
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 730 “Heer, herinner u de namen” (De tekst van vers 2 en 3 is van Hans Mudde)
 
Dienst van gedenken
 
Gedicht: “Troost”
Wij gedenken onze overleden broeders en zusters uit De Hofstad door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.
Tijdens het aansteken van de kaarsen luisteren wij naar muzikale intermezzo’s
Muzikale afsluiting
 
Dienst van gebeden en gaven
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Wegzending en zegen
 
Slotlied (staande): Lied 769: 1, 2 en 6 “Eens, als de bazuinen klinken” (NLB)
 
Zegen
 
Zingen: “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 
Na de dienst bent u en zijn jullie van harte welkom om te blijven voor koffie / thee / limonade en elkaar te ontmoeten en te spreken.
 


De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevr. D. Beeuwkes en bij mevr. Y. Veeneman.