De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 24 december 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds J.J. Esveldt
Organist:     dhr. M. Woning
 
Voorbereiding
Welkom en mededelingen (door de kerkenraad) – moment van stilte
(gemeente gaat staan)
Intochtslied: Psalm 118 : 1, 2 en 3
Stil gebed
 
‘Onze Hulp’ –
      v: Onze hulp is in de naam van de Heer
      a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
De adventskaarsen worden aangestoken
 
Zingen: Psalm 118 : 9 en 10
 
Kyrie of Smeekgebed met driemaal na ’Zo bidden wij tezamen:
                                                              ‘Heer, ontferm U’, Christus ontferm U, Heer ontferm U’
Dienst van het Woord
Groet:  v: De Heer zij met u
            a: ook met u zij de Heer
Gebed van de zondag
 
Kinderen komen naar voren en samen met de gemeente wordt couplet 4 van het projectlied gezongen.
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing:  2 Samuël  7 : 4 t/m  16
Zingen:  Lied 438 :  1, 3  en 4
Schriftlezing: Lucas 1 : 26  t/m 38
Zingen:  Lied 473 : 1 t/m 3
 
Schriftuitleg
 
Zingen:  Lied 462 : 1 t/m 6
 
Afsluiting
Dankzegging en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
Collecte,  door diaken aangekondigd
Kinderen komen terug van de kindernevendienst - gesprek met de kinderen
 
De gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 442 : 1 en 2
Zegen
Zingen: 3 x “Amen”

 
Liturgie voor de Kerstmiddagviering op zondag 24 december 2017 om 15.00 uur in De Hofstad
 
(De dienst begint om 15.00 uur in verband met de afsluiting van de actie Serious Request.)
 
Heel Zuid viert Kerst rondom Serious Request !

Voorganger:                   ds. Albert Roodenburg
Organist:                        Bert Riphagen
Muzikale medewerking: Mudanthe
 
Zingen voor de dienst:
Lied 487: 1 en 2 “Eer zij God in onze dagen” (NLB)
Lied 454: 1 en 2 “Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht” (Evangelische Liedbundel)
 
Welkom en mededelingen
 
Moment van stilte als voorbereiding op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 477: 1 en 4 “Komt allen tezamen” (NLB)
 
Bemoediging en groet
 
Aansteken van de kaarsen
 
Zingen: Lied “Dag ster, grote ster” (via YouTube)
 
Gebed
We gaan luisteren naar een Kerstverhaal
 
Zingen: Lied “Vrolijk zingen wij ons lied” (op de melodie van “Ding dong, merrily on high”)
 
1. Vrolijk zingen wij ons lied,
de wereld moet het horen !
Komt en ziet wat is geschied:
de Heiland is geboren !
Gloria, hosanna in excelsis!
 
2. Herders, spoedt u naar de stal:
in doeken is gewonden
Hij die Herder wezen zal,
het Lam voor onze zonden !
Gloria, hosanna in excelsis!
 
3. Wijzen, zoekt niet her en der,
want ziet boven Zijn woning
straalt een wonderlijkje ster,
daar woont Hij: onze Koning !
Gloria, hosanna in excelsis!
4. Mensen, overal vandaan,
God Zelf is in ons midden !
Komt dan, laten wij nu gaan
om Christus te aanbidden !
Gloria, hosanna in excelsis!
 
We lezen uit de Bijbel: Lucas 2: 1 - 20 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
 
Zingen: Lied 476: 1 en 3 “Nu zijt wellekome” (NLB)
 
Overdenking
 
Zingen: Lied 481: 1 en 2 “Hoor, de engelen zingen de eer” (NLB)
 
Gebed
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecten zingen wij Lied 486: 1, 2, 3 en 4 “Midden in de winternacht” (NLB) met Mudanthe en muziekinstrumenten
 
Slotlied (staande): “Ere zij God”
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Zingen: “Vrolijk Kerstfeest iedereen” (via YouTube) met Mudanthe en muziekinstrumenten

                                     We wensen u en jullie hele Gezegende Kerstdagen toe !
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. L. Toering en bij Dhr. en mevr. Van Essen.
 
Laatste mogelijkheid om Oliebollen te bestellen!
U kunt ze nog bestellen, die overheerlijke oliebollen!
Dit jaar alweer voor de 25e keer en de opbrengst is dit keer bestemd voor Canzibe t.g.v. een
Fietsambulance.
In de hal vindt u de bestelformulieren en de doos.
U kun t ook telefonisch (055-5415844) of via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bestellen.
Meer informatie vindt u op de website van DeHofstad.
Doet u ook weer mee?
 
Help de Voedselbank helpen
Opnieuw is als product van de maand gekozen voor houdbare melk. De laatste weken lukte het niet om elke keer een pak melk mee te geven in de pakketten. De Voedselbank vindt het heel belangrijk om wekelijks melk in het pakket te doen. Vandaar dat ook in de maand december voor houdbare melk is gekozen.
We hopen op een goede opbrengst.
Namens (de klanten van) de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank!