De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie 1e Kerstdag op maandag 25 december 2017 om 10.00 uur in De Hofstad
 
Voorganger:              ds. A. Roodenburg
Organist:                    dhr. B. Riphagen
Met medewerking van: De cantorij van De Hofstad 
 
Zingen voor de dienst:
Lied “Vrolijk zingen wij ons lied”: 1, 2, 3 en 4 (melodie “Ding dong merrily on high”)

1. Vrolijk zingen wij ons lied,
de wereld moet het horen !
Komt en ziet wat is geschied:
de Heiland is geboren !
Gloria, hosanna in excelsis!

2. Herders, spoedt u naar de stal:
in doeken is gewonden
Hij die Herder wezen zal,
het Lam voor onze zonden !
Gloria, hosanna in excelsis!
3. Wijzen, zoekt niet her en der,
want ziet boven Zijn woning
straalt een wonderlijkje ster,
daar woont Hij: onze Koning !
Gloria, hosanna in excelsis
4. Mensen, overal vandaan,
God Zelf is in ons midden !
Komt dan, laten wij nu gaan
om Christus te aanbidden !
Gloria, hosanna in excelsis!
 
En we zingen voor de dienst: “Zingt Jubilate”:  1, 2 en 3 (Cantorij),  4 (Allen)

Welkomstwoord namens de kerkenraad
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 
Aanvangslied (staande): Lied 477: 1, 3 en 5 “Komt allen tezamen” (NLB)
 
Bemoediging en Groet
 
We steken de kaarsen aan en besteden aandacht aan de Kerststal
 
Zingen: Lied “Nacht van de zon”: 1 en 2 (Cantorij). Vanaf “Nacht van verlossing”: Allen
 
Gebed
 
We besteden aandacht aan het Project van de Kindernevendienst
We zingen mee met het Projectlied (via YouTube)
 
Eerste Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 (uit de NBV)
 
Zingen: Lied “Vrede”: 1 en het refrein (Cantorij), 2 (Cantorij) en het refrein (Allen), 3 en het refrein (Allen).
 
Tweede Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 6 (uit de NBV)
 
De Cantorij zingt: “Veni, Jesu”
 
Verkondiging
 
De Cantorij zingt: “Zingt een nieuw lied” (naar Psalm 98)
 
Zingen: Lied 474: 1, 2 en 3 “Loof God, gij christenen, maak Hem groot” (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): “Ere zij God”
 
Ere zij God in den hoge
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): Lied 423: 3 “Voor alle mensen op onze weg” (2 x door de Cantorij en 1x door Allen)
 
Orgelspel
 
                                          We wensen u en jullie hele Gezegende Kerstdagen toe !