De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Oudejaarsdienst op Zondag 31 december 2017 om 10.00 uur in De Hofstad

Voorganger:   ds. C. Bochanen (Deventer)
Organist:  dhr. W. Kuipers
 
Welkom en mededelingen (door de kerkenraad) – moment van stilte
(gemeente gaat staan)
Intochtspsalm: Psalm 90:  vers 1 en 2 (NLB)
 
vervolg na Drempelgebed Psalm 90:  vers 8 (NLB)
 
Kyrie-gebed, afgesloten met gezongen
                     ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U’.
 
Glorialied: Lied 487 (NLB)
 
De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van het Lichtlied naar de Kindernevendienst.
 
1e Schriftlezing: Psalm 121 (NBV)
 
Zingen Lied 501 (NLB)
 
2e Schriftlezing: Romeinen 8, 31 – 39 (NBV)
 
Zingen  Lied 825: vers 1, 8 en 9 (NLB)
 
Overweging
 
Zingen Lied 513 (NLB)
 
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (gesproken)
 
Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst !)
 
Slotlied (staande): Lied 416 (NLB)
 
Heenzending en zegen
 
Zingen (staande): “Amen” (3x)
 
Orgelspel
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. en Mevr. Eggink en naar Mevr. W. van de Kamp.