De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Avondmaalsdienst op zondag 4 februari  om 10.00 uur in De Hofstad
 
Thema: HEBBEN en ZIJN
 
Voorganger: ds. K. Bochanen
Organist     : dhr. B. Riphagen
 
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Moment van stilte, gemeente gaat staan
Intochtslied 280 vers 1, 4 en 5
 
Stil gebed
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen           : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         
Drempelgebed
Zingen: Lied 280 vers 6 en 7
gemeente gaat zitten
Kyrië (gebed voor de nood van de wereld) afgesloten met een gezongen kyrië 301k  I – voorganger II - allen
 
Glorialied 305

DIENST VAN HET WOORD
 
Groet
   Voorganger: De HEER zij met u.
   Allen           : OOK MET U ZIJ DE HEER.
 
Gebed van de zondag
 
Gesprek kinderen daarna zingen we het Lichtlied.

Eerste schriftlezing: Deuteronomium 30, 15 - 20
Zingen: Lied 316 vers 1 en 3
 
Tweede schriftlezing: Matteüs 6, 19 - 34
Zingen: Lied 978 vers 1 en 3
 
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden - Stil gebed  - Onze Vader
Inzameling der gaven 
De kinderen komen terug
 
DE DIENST VAN DE TAFEL
Over het avondmaal
Gemeenschap van brood en beker
Tijdens de lopende viering zingen we:
- "Heer, ik kom tot U" / Evangelische Liedbundel 226  vers 1, refrein, vers 2, refrein, slotdeel (Dan zweef ik ..)
- Lied 981 (geheel)
 
Dankgebed
Slotlied (staande gezongen) 791 vers 1, 5 en 6
 
Zegen 
 
Allen (gezongen): Amen 3x
 

 
Liturgie voor de zangdienst op zondag 4 februari  om 19.00 uur in “De Hofstad”
 
Medewerkenden 
Voorganger 
Organist
Koor 
Koster 
 
: Ds. Bert Kruit
: Bert Riphagen
: Het Grote Kerk Koor Apeldoorn  o.l.v. Johan Bredewout
: Kees Vaartjes
 
VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang:  Lied: 161: 1 en 3 (Evangelische liedbundel) 
 
Koor: HEER U KENT MIJ
 
Woord van welkom
De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst
 
Samenzang : Gezang 465: 1 en 2 (LvdK)
 
Bemoediging en groet
 
Koor:  HOOR ONS HEER
 
Gebed
 
Koor:  VREDE
 
Samenzang: Lied 439: 1 en 3  (NLB)
             
Schriftlezing: Jesaja 21: 11 – 12 (NBV)
Samenzang: Gezang 462: 1 en 4 (LvdK)
 
Koor en Samenzang: ER IS EEN GOD DIE HOORT  1 en 2 Koor en 3 Allen 
Samenzang:    Lied 178: 1 en 3 (Evangelische liedbundel)
    
Koor: ZIE IK DE BERGEN
 
Gebeden
 
Koor: JUBILATE, ZINGT TOT GOD
 
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel. De collecte tijdens de dienst zijn bestemd voor de diakonie en kerk.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de voortzetting van de zangdiensten.
Tijdens collecte orgelimprovisatie, aansluitend samenzang: Als ik Uw schepping zie.
 
Koor en Samenzang: Lied 416: 1 en 2 (Koor)  en 3 en 4 (Allen)  (NLB)
 
Zegen  3x Amen
                      
De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 4 maart 2018.
- Koor           :  Zaans Interkerkelijk Mannenkoor  o.l.v. Martin Mans
- Organist     :  Dirk Out, 
- Voorganger: Ds. B. Faassen, 
- Koster         : Kees Vaartjes
 

 
De bloemen worden vandaag met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Dhr. en Mevr. Woudenberg en bij mevr. C. van Lith
 
Jeugd, jongeren en jonge gezinnen!
Commissie toekomstperspectief had in haar eindrapport een aantal aanbevelingen. Een paar daarvan waren gericht op jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Onder dit stukje kun je dat nog even na lezen.
Binnen de kerkenraad hebben deze punten onder andere prioriteit gekregen. Alice Lochtenberg en ik hebben ons verantwoordelijk gemaakt om hier vorm aan te gaan geven. Hoe hebben we nog niet helemaal duidelijk. Daar zouden we graag over na denken met mensen die dit ook belangrijk vinden.
Jennie Harmelink van Kerkplein 7, wil met ons mee denken. Een aantal mensen zijn al persoonlijk benaderd, maar het is goed dat ieder die dat wil de kans krijgt om mee te denken. Vandaar deze oproep.
Voel je je aangesproken. Raakt dit je. Neem dan contact op.
Hartelijke groet, Alice Logtenberg en Inge Wouters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging
Kerkdienst met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.
Thema ‘Familieverhalen’
D.V. zondag 18 februari, 10.00 uur
Tabernakelkerk, Waalstraat 2 te Apeldoorn
Voorganger ds. W. Smouter
 
Inleveren kopij Paasnummer De Hofstedeling
Pasen valt vroeg dit jaar. Wij willen u, jou vragen om kopij voor dit nummer spoedig aan te leveren.
De uiterste datum inleveren kopij is uiterlijk t/m zondag 25 februari.
Als redactie hanteren we nu echt deadline = deadline.
we de bestanden graag in Word of Open Office (svp geen pdf-bestand).