De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Liturgie voor de Eredienst op zondag 25 februari om 10.00 uur in De Hofstad
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 
DIENST VAN VOORBEREIDING
Moment van stilte
(gemeente gaat staan)
 
Aanvangslied: NLB 275 "Heer onze Heer"
Stil gebed
 
Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
 
Drempelgebed
 
Zingen: Psalm 25: 2 "Here, maak mij uwe wegen"
 
Kyriëgebed: dat 2x onderbroken en afgesloten wordt door Lied 301e
 
10 woorden
 
Zingen: NLB 603 : 1-5 "De vloed van voor de tijd"
 
DIENST VAN DE SCHRIFT
 
Gebed bij de opening van het woord
 
Een praatje met de kinderen, daarna zingen we "Samen op weg naar Pasen".
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Lezing: Genesis 9 : 1-17 
Zingen: AWN II, 2 "Het lied van de goede regen"

1. Zet nu de deur maar open:
de aarde is weer droog.
zet nu de deur maar open
en laat de dieren lopen
onder de regenboog
2. Zing voor de heer der Heren:
wij staan op vaste grond.
Zing voor de heer der Heren
die ’t water wist te keren;
Hij sluit een nieuw verbond.

 

3. Zolang de mensen leven,
de aarde zal bestaan.
Zolang de mensen leven
zal regen zegen geven;
geprezen zij Zijn naam.

 
Lezing: Marcus 1: 12-15
zingen: NLB 695 : 1 en 2  "Raak mij aan met uw adem"
 
Overweging
 
Orgelspel
 
Zingen: uit: Zingend gezegend nr 2 op de melodie van NLB 871 
 
1. In zeven kleuren rijst omhoog
een hemelpoort, een ereboog
de wolken wit, de hemel blauw:
God blijft altijd de aarde trouw.
2. Hier kust de boog van zijn verbond
met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen,
zijn trouw breekt door de wolken heen.
 
3. Al vallen sterren, zon en maan,
al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand,
zijn handpalm is ons vaderland.
 
4. Al laait er in het laatste uur
een wereldbrand, een zee van vuur,
geen vlam doet deze boog vergaan -
vast zal de nieuwe aarde staan!
 
5. Wie wandelt met de Heer, die gaat
vandaag of morgen, vroeg of laat,
als Noach met zijn huisgezin
door deze poort Gods toekomst in.
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
 
Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
 
Collecte (door diakenen aangekondigd)
(kinderen komen terug)
 
Slotlied: (gemeente staat)

uit: liefste lied van overzee dl2, 15  (iets bewerkt)
 
1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op jouw vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.
 
2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
 
3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
en, zie je daar die boog hoog aan de hemel
dan weet je dat ik trouw aan jou zal zijn.
 
Wegzending en Zegen.
 
Gemeente zingt: Amen (3x)
 

 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. L. Vinke en naar mevr. G. Kok.

Water en broodmaaltijd
Wanneer: op vrijdag 9 maart
Van: 18:00uur tot 19:30 uur
Spreker: Jurriën ten Brinke. Hij heeft samen met zijn vrouw  het project Olde school Apeldoorn Zuid aan de Oude Beekbergerweg en komt hier over vertellen.
De ZWO-commissie

Paasgroetenactie:
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet sturen aan gevangenen in binnen en buitenland.
De Paasgroet sluit aan bij het 40-dagentijdthema:  Onvoorwaardelijke liefde.
Op zondag 4 maart a.s. kunt u na de dienst één of enkele kaarten meenemen en vanaf thuis versturen.
Wij hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen.
De ZWO-commissie

Informatie vanuit de Kerkenraad
Op zondagochtend 8 april, na de kerkdienst, wil de kerkenraad u graag kort bijpraten over een aantal belangrijke zaken die op dit moment spelen in onze wijkgemeente.
We kiezen dit keer dus niet voor een gemeenteavond, maar voor een kort samenzijn na de dienst.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
- De geformuleerde kernwaarden / identiteit van De Hofstad (zie ook de website, digitale nieuwsbrief en de Hofstedeling)
- Verslag vanuit de drie werkgroepen n.a.v. de enquête (eredienst; jeugd en jonge gezinnen; randvoorwaarden)
- Stand van zaken m.b.t. werving kerkelijk werker
We hopen dat u allen aanwezig zult zijn!